Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 31. maj 2005

Betænkning

over

Forslag til lov om detailsalg fra butikker m.v.

[af økonomi‑ og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)]

 

1. Ændringsforslag

Der er stillet 2 ændringsforslag til lovforslaget. Økonomi- og erhvervsministeren har stillet ændringsforslag nr. 2. Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 1.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 20. april 2005 og var til 1. behandling den 10. maj 2005. Lovfor-
slaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 5 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og økonomi- og erhvervsministeren sendte den 6. april 2005 dette udkast til udvalget, jf. alm. del – bilag 72. Den 27. april 2005 sendte økonomi- og erhvervsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget samt den 17. maj 2005 et supplerende høringssvar, jf. L 158 – bilag 7.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra:

Henrik Busch, Charlottenlund,

Coop Norden Danmark A/S,

Danmarks Afholdsforening,

De Samvirkende Købmænd (DSK),

HK Handel,

HTS–Handel, Transport og Serviceerhvervene og

Krister Meyersahm, Malmø.

Deputationer

Endvidere har følgende mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget:

Danmarks Afholdsforening,

De Samvirkende Købmænd og

HK Handel (to deputationer).

Spørgsmål

Udvalget har stillet 13 spørgsmål til økonomi- og erhvervsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalg (V, DF og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (S, RV, SF og EL) indstiller lovforslaget til forkastelse. Mindretallet stemmer dog for det af Dansk Folkeparti stillede ændringsforslag.

Socialdemokratiet kan ikke støtte forslaget om en liberalisering af lukkeloven, så de nuværende 9 søndage udvides til 20-21 søndage om året.

Socialdemokratiet lægger vægt på det forslag, som på ministerens opfordring blev udarbejdet af 33 organisationer, som opererer på butiksområdet, og som indebærer en udvidelse fra 9 søndage til 13 søndage, det såkaldte »nationale kompromis«.

Med udvidelsen til 13 søndage havde man fået en fornuftig liberalisering af lukkeloven, S ville dog ikke have været afvisende over for en udvidelse af dette tal til 15-16 søndage.

Det er Socialdemokratiets opfattelse, at for hver søndag der åbnes, øges butiksdøden specielt blandt butikker i tyndt befolkede områder, mindre byer og forstæder, hvor folk har nydt godt af bestemmelsen om, at butikker med en omsætning på ca. 25 mio. kr. om året har haft mulighed for at holde åbent hver søndag. Disse butikker må forventes at lukke i løbet af en kortere periode, da de ikke kan klare sig i konkurrencen med de store butikscentre/-kæder.

Taberne med den nye lukkelov bliver specielt de ældre i de små samfund, som ikke har mulighed for at køre til storcentrene.

Socialdemokratiet er også overrasket over, at det oprindelige forslag om at give mulighed for omførsel af varer er taget ud. Dette forslag ville have givet nogle muligheder for at servicere folk, der bor lidt uden for alfarvej.

Socialdemokratiet ser også med bekymring på den totale frigivelse af salg af øl og spiritus døgnet rundt, som uvægerligt vil øge salget af disse produkter specielt til unge mennesker.

Socialdemokratiet beklager også, at der ikke i lovforslaget er taget hensyn til medarbejdernes arbejdsvilkår, herunder behovet for børnepasning og benyttelse af kollektiv trafik om søndagen.

Enhedslisten stemmer for ændringsforslaget, der giver specialforretninger i butikscentre mulighed for at vælge at holde lukket bl.a. på søndage. Men Enhedslisten finder i øvrigt, at de af ministeren affattede negative kommentarer i bemærkningerne til ændringsforslaget er udtryk for illoyal behandling af Folketinget, for det er vel ikke ministerens, men udvalgets bemærkninger? Ministeren har accepteret at give teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag, hvorfor det er uhørt, at ministeren derefter indskriver egne politiske vurderinger i bemærkningerne til ændringsforslaget.

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit, Siumut og Fólkaflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkning

Ændringsforslag

Til § 8

Af et mindretal (DF), tiltrådt af et flertal (det øvrige udvalg):

1) I stk. 3, 2. pkt., ændres »1. juli 2010« til: »1. juli 2006«.

[Fremrykket ikrafttræden i bestemmelsen om lejekontrakter]

Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af et flertal (V, DF og KF):

Til § 12

2) Efter nr. 12 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 37, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 20, stk. 5« til: »§ 20, stk. 4«.«

[Konsekvensændring]

Bemærkninger

Til nr. 1

Under udvalgsbehandlingen er der peget på, at overgangsperioden for ikrafttrædelse af ændringerne i henholdsvis lejeloven og erhvervslejeloven er for lang. Ikrafttrædelsestidspunktet foreslås derfor fremrykket fra den 1. juli 2010 til den 1. juli 2006.

Efter den 1. juli 2006 vil lejere af forretninger i butiksfællesskaber herefter ikke længere via lejekontrakten kunne pålægges at holde åbent mandag til fredag efter kl. 20.00 og fra lørdag kl. 17.00 til mandag kl. 06.00. Dette gælder, uanset hvornår lejekontrakten er indgået.

Det kan ikke udelukkes, at en overgangsperiode på kun 1 år, baseret på en konkret vurdering af den enkelte sag, vil kunne udgøre et ekspropriativt indgreb.

Til nr. 2

Der er tale om en konsekvensændring som følge af ophævelsen af § 20, stk. 4.


Kim Andersen (V)  Jacob Jensen (V)  Kurt Kirkegaard Jensen (V)  fmd. Jens Hald Madsen (V)  Marion Pedersen (V)  Colette L. Brix (DF)  nfmd. Kim Christiansen (DF)  Per Ørum Jørgensen (KF)  Jakob Axel Nielsen (KF)  Jens Christian Lund (S)  Jan Trøjborg (S)  Jens Peter Vernersen (S)  Niels Sindal (S)  Poul Erik Christensen (RV)  Johs. Poulsen (RV)  Poul Henrik Hedeboe (SF)  Frank Aaen (EL) 

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit, Siumut og Fólkaflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

52

 

Enhedslisten (EL)

6

Socialdemokratiet (S)

47

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Dansk Folkeparti (DF)

24

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

18

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

17

 

Fólkaflokkurin (FF)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

11

 

 

 

 

 Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 158

Bilagsnr.

Titel

1

Høringssvar og høringsnotat, fra økonomi- og erhvervsministeren

2

Henvendelse af 28/4-05 fra De Samvirkende Købmænd (DSK)

3

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

4

Henvendelse af 7/5-05 fra HK HANDEL

5

Henvendelse af 19/4-05 fra Danmarks Afholdsforening

6

Henvendelse af 12/5-05 fra HTS–Handel, Transport og Serviceerhvervene

7

Supplerende høringssvar fra Københavns Erhvervsråd

8

Henvendelse af 19/5-05 fra Coop Norden Danmark A/S

9

Henvendelse af 23/5-05 fra Henrik Busch, Charlottenlund

10

Nyt høringssvar til L 158 (lukkeloven) fra De samvirkende Købmænd fremlagt ved foretræde

11

1. udkast til betænkning

12

Henvendelse af 8/5-05 fra Krister Meyersahm, Malmø

13

2. udkast til betænkning

14

3. udkast til betænkning

15

Ændringsforslag, fra økonomi- og erhvervsministeren

 

 

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 158

Spm.nr.

Titel

1

Spm. om salg og servering af alkohol i forretninger til mindreårige, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå

2

Spm. om ændringer i lukkeloven vedr. salg af spiritusdrikke, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå

3

Spm. om kommentar til henvendelse af 7/5-05 fra HK HANDEL, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå

4

Spm. om kommentar til henvendelse af 19/4-05 fra Danmarks Afholdsforening, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå

5

Spm. om principperne for valg af, hvilke ministerier der skulle høres om lovforslaget, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå

6

Spm. om centrenes kontraktsinteresse over for små specialforretninger, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå

7

Spm. om lejekontrakter i centrene, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå

8

Spm. om kommentar til henvendelse af 12/5-05 fra HTS–Handel, Transport og Serviceerhvervene, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå

9

Spm. om forskud på ny lovgivning, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå

10

Spm. om fordele og ulemper ved at udskyde ikrafttræden, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå

11

Spm. om kommentar til henvendelse af 19/5-05 fra Coop Norden Danmark A/S, og ministerens svar herpå

12

Spm. om oversendelse af paralleltekster, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå

13

Spm. om teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå