Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. juni 2005

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., lov om mellemlange videregående uddannelser, lov om centre for
undervisningsmidler m.v. og forskellige andre love på
Undervisningsministeriets område

(Udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår sygepleje- og radiografskolerne og centre for undervisningsmidler samt tekniske konsekvensændringer)

[af undervisningsministeren (Bertel Haarder)]

 

1. Ændringsforslag

Der er stillet 9 ændringsforslag til lovforslaget. Undervisningsministeren har stillet ændringsforslag nr. 1, 2 og 4-9. Socialistisk Folkepartis og Enhedslistens medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 3.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 24. februar 2005 og var til 1. behandling den 29. marts 2005. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Uddannelsesudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 6 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og den daværende undervisningsminister sendte den 1. december 2004 dette udkast til udvalget, jf. folketingsåret 2004-05, 1. samling, alm. del – bilag 90. Den 24. februar 2005 sendte undervisningsministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 18 spørgsmål til undervisningsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Tilkendegivelse fra undervisningsministeren

Undervisningsministeren har over for udvalget tilkendegivet, at der er indgået en aftale om lovforslaget mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Aftalen er optrykt som bilag 2 til betænkningen.

4. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af SF og EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af undervisningsministeren stillede ændringsforslag. Flertallet vil stemme imod det af SF og EL stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (SF og EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for de stillede ændringsforslag. Mindretallet henviser til det generelle og egne betænkningsbidrag til L 65 vedrørende den samlede kommunalreform og skal om det konkrete lovforslag bemærke:

Lovforslaget går betydeligt ud over, hvad der er nødvendigt af hensyn til lovens tilpasning til den nye kommunalstruktur. F.eks. er der ingen grund til, at dimittendorganisationerne ikke skulle være med til drøftelserne om dimensioneringen af uddannelserne.

Mindretallet stiller ændringsforslag, således at dimittendorganisationer er med i drøftelserne vedrørende dimensionering af uddannelserne.

Endvidere fremgår det af svarene på de stillede spørgsmål, at tilpasningen til den nye kommunale struktur indeholder en lang række ubekendte faktorer, hvor ministeren konkluderer, at man efterfølgende vil drøfte forholdene, hvis der opstår problemer. Derfor foreslår mindretallet udvalget, at der nedsættes en følgegruppe bestående af repræsentanter for Undervisningsministeriet og de berørte uddannelsers interessenter til at følge, hvorledes tilpasningen til den nye struktur implementeres. Dette vil sikre, at der i fællesskab kan udarbejdes nogle procedurer, der tilgodeser en hensigtsmæssig afvikling af f.eks. fordeling af praktikpladser m.v.

I særlig grad er der risiko for, at fordelingen af praktikpladser på pædagogområdet bliver »alles kamp mod alle«, når praktikpladsudvalgene nedlægges.

Mindretallet ønsker derfor, at Undervisningsministeriet nedsætter en særlig følgegruppe bestående af repræsentanter fra ministeriet, de berørte uddannelsesinstitutioner og ejerne af praktikinstitutioner, der kan følge og eventuelt gribe ind for at sikre en fornuftig fordeling af praktikpladser på pædagogområdet.

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit, Siumut og Fólkaflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

5. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Af undervisningsministeren, tiltrådt af udvalget:

Til § 1

1) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 26 indsættes som stk. 4-9:

»Stk. 4. T jenestemandslovgivningen finder tilsvarende anvendelse for tjenestemænd, som i henhold til lovgivningen om kommunalreformen overføres til en selvejende institution efter denne lov. Beslutning om afskedigelse af en overført tjenestemand samt om suspension, iværksættelse af tjenstlig undersøgelse, udpegning af forhørsleder, ikendelse af disciplinærstraf og anlæggelse af injuriesøgsmål efter tjenestemandslovens regler træffes af institutionen.

Stk. 5. Klage over en selvejende institutions beslutning, jf. stk. 4, kan af vedkommende tjenestemand indbringes for undervisningsministeren, for så vidt angår klage over retlige spørgsmål. Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter den selvejende institutions meddelelse af beslutningen.

Stk. 6. I tilfælde af institutionens ophør afholdes eventuelle udgifter til ventepenge eller rådighedsløn til de i stk. 4, 1. pkt., nævnte tjenestemænd af statskassen, hvis den ophørende institution ikke har midler til at afholde udgiften .

Stk. 7. Staten afholder udgiften til pension til de i stk. 4, 1. pkt., nævnte tjenestemænd og deres efterladte, jf. dog stk. 8 og 9.

Stk. 8. Til de i stk. 4, 1. pkt., nævnte tjenestemænd, som afskediges på grund af arbejdsmangel eller uegnethed, afholder den enkelte institution pensionsudgiften, indtil den pensionerede bliver 63 1/2 år. Det samme gælder udgiften til førtidspension til de pågældende tjenestemænd, indtil de bliver 63 1/2 år, hvis de efter den 1. januar 2007 fratræder som led i en frivillig fratrædelsesordning.

Stk. 9. For de i stk. 4, 1. pkt., nævnte tjenestemænd indbetaler institutionen pensionsbidrag til staten efter de for statsinstitutioner til enhver tid gældende regler.««

[Uddybning og præcisering af bestemmelserne om tjenestemænd]

2) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:

»02. Efter § 26 a indsættes:

»§ 26 b. Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. kan efter aftale med et eller flere andre Centre for Videregående Uddannelse eller selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., statsligt selvejende institutioner og institutioner for erhvervsrettet uddannelse varetage nærmere bestemte administrative opgaver for en eller flere af de nævnte uddannelsesinstitutioner. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.««

[Aftaler om administrativt samarbejde]

Af et mindretal (SF og EL):

Til § 2

3) I den under nr. 1 foreslåede affattelse af § 5, stk. 4, 2. pkt. udgår »og kommunalbestyrelserne« og i stedet indsættes: », kommunalbestyrelserne og dimittendorganisationerne«.

[Tilføjelse af dimittendorganisationerne]

Af undervisningsministeren, tiltrådt af udvalget:

Til § 6

4) I den under nr. 1 foreslåede affattelse af § 2 indsættes som 2. pkt.:

»CVU’ets varetagelse af opgaven som center for undervisningsmidler skal i forhold til offentligheden klart fremstå som en særlig del af CVU’ets virksomhed.«

[Forpligtelse for CVU’er til udadtil at vise varetagelsen af opgaven som center for undervisningsmidler]

Til § 7

5) I § 7, stk. 1 , indsættes som 2. og 3. pkt.:

»Undervisningsministeren kan inden den 1. januar 2006 beslutte, at der ikke nedsættes en midlertidig bestyrelse for et center for undervisningsmidler, jf. § 8, stk. 4, hvis der er indgået en aftale mellem et amtsråd og et CVU om inddragelse af centeret for undervisningsmidler fra den 1. januar 2007, og hvis aftalen efter høring af kommunerne i amtet godkendes af undervisningsministeren. Bestyrelsen for CVU’et varetager i så fald den midlertidige bestyrelses opgaver.«

[Mulighed for ikke at nedsætte midlertidige bestyrelser]

6) I § 7, stk. 9 , indsættes efter 1. pkt.:

»Undervisningsministeren fastsætter regler om, at studerendes synspunkter skal føres til protokols.«
[Præcisering vedrørende protokolføring af synspunkter fra ikkestemmeberettigede medlemmer af midlertidige bestyrelser]

Til § 8

7) Efter stk. 4 indsættes som nyt stykke:

»Stk. 5. Bekendtgørelse om sammenlægning og spaltning af visse uddannelsesinstitutioner gælder for de i stk. 3 og 4 nævnte inddragelser og sammenlægninger.«

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 6 og 7.

[Teknisk korrektion]

8) Stk. 5 , der bliver stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om ydelse af tilskud til de i stk. 3 nævnte institutioner og kan herunder i en overgangsperiode fravige bestemmelserne i kapitel 5 i lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. og § 10 i lov om mellemlange videregående uddannelser.«

[Teknisk korrektion]

Til § 10

9) § 10 udgår.
[Konsekvensændring som følge af ændringsforslag nr. 1]

Bemærkninger

Til nr. 1

Ændringsforslaget er begrundet i ønsket om at præcisere, at tjenestemandslovgivningen finder anvendelse for tjenestemænd, som i henhold til lovgivningen om kommunalreformen overføres til institutioner omfattet af lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. (selvejeloven). Endvidere gives der i medfør af ændringsforslaget klageadgang til Undervisningsministeriet over retlige spørgsmål i forbindelse med en selvejende institutions beslutning om afskedigelse af tjenestemænd m.v. Herudover er ændringen begrundet i behovet for i institutionslovgivning at præcisere, at pensionsudgifter vedrørende overførte tjenestemænd som hovedregel påhviler staten.

Ad stk. 4-5

De overførte tjenestemænd fra sygepleje- og radiografskoler og centre for undervisningsmidler er ligesom tjenestemænd ved de (amts)kommunale centrale skoleforvaltninger ansat efter (amts)kommunale regulativer. Sammen vil de overførte tjenestemænd udgøre en såkaldt lukket gruppe. Da de fremtidige ansættelsesmyndigheder skal være uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriets tilsyn, foreslås det, at ansættelsesgrundlaget i øvrigt for disse tjenestemænd er reglerne i tjenestemandslovgivningen.

Efter bestemmelsen i stk. 4 foretages afskedigelse af de overførte tjenestemænd af den pågældende institution, der endvidere har kompetencen til at iværksætte disciplinære foranstaltninger.

Efter stk. 5 foreslås der en lovfæstet klageadgang for de overførte tjenestemænd, for så vidt angår retlige spørgsmål. Klage over institutionens beslutning, jf. stk. 4, vil efter de almindelige forvaltningsmæssige regler herom kunne tillægges opsættende virkning.

Ad stk. 7-9

Med bestemmelsen i stk. 7 fastsættes det, at staten afholder udgiften til pension til tjenestemænd, som i henhold til lovgivningen om kommunalreformen overføres til en selvejende institution den 1. januar 2007, og til deres efterladte. Bestemmelsen vedrører således de pr. 1. januar 2007 aktive tjenestemænd, der overføres efter reglerne i forslag til lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen (L 67).

Bestemmelsen i stk. 7 indebærer, at staten udbetaler den samlede tjenestemandspension til de pågældende tjenestemænd. Herved fraviges bestemmelsen i § 7, stk. 2, i forslag til lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen (L 67).

Med bestemmelserne i stk. 8-9 fastsættes der regler for, i hvilket omfang de selvejende institutioner skal afholde udgiften til pension til de pågældende tjenestemænd. Det forudsættes, at staten også i tilfælde, hvor den selvejende institution skal afholde udgifter til pension til de pågældende tjenestemænd, jf. stk. 8 og 9, står for udbetalingen af tjenestemandspensionerne. Finansministeren kan med hjemmel i § 7 i forslag til lov om visse proceduremæssige spørgsmål fastsætte regler om beregningen af pensionsforpligtelsen og om beregning, administration, refusion og revision m.v. af pensionerne omfattet af stk. 7-9.

Bestemmelserne i stk. 7-9 omfatter ikke før den 1. januar 2007 pensionerede tjenestemænd og tjenestemænd, der før den 1. januar 2007 er fratrådt med ret til opsat pension, samt disses eventuelle ægtefælle og børn. Tjenestemandspensionsforpligtelserne vedrørende de omhandlede pensionerede tjenestemænd m.v. er omfattet af bemyndigelsesbestemmelserne i § 7 i forslag til lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen (L 67) som affattet ved det af indenrigs- og sundhedsministeren fremsatte ændringsforslag. Det er hensigten med hjemmel i de omhandlede bemyndigelsesbestemmelser at fastsætte regler, der indebærer, at pensionsforpligtelserne vedrørende pensionerede tjenestemænd m.v. i amtskommunerne overtages af regionerne. Det er i forbindelse hermed hensigten at fastsætte regler om statens refusion af regionernes udgifter til de omhandlede pensionsforpligtelser.

Det forudsættes således, at der med hjemmel i § 7 i forslag til lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen (L 67) fastsættes regler, der fraviger bestemmelserne i § 3 i forslag til lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen, således at de selvejende institutioner ikke vil skulle overtage pensionsforpligtelsen vedrørende før den 1. januar 2007 pensionerede tjenestemænd m.v.

De vilkår, som de overførte tjenestemænd vil have efter § 7, stk. 1, i forslag til lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen (L 67), berøres ikke af dette ændringsforslag.

Ændringsforslaget indebærer ingen ændring for tjenestemænd, der forud for den 1. januar 2007 er overgået til tjeneste ved en selvejende institution i medfør af selvejelovens § 26, stk. 1-3.

Til nr. 2

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med de tilsvarende ændringsforslag til § 1, § 3, § 7 og § 10 i L 106. Ændringsforslaget hertil stilles for at give de nye statsligt selvejende institutioner bedre muligheder for at få varetaget visse af deres administrative opgaver ved at gøre brug af kompetencer og ressourcer hos andre selvejende uddannelsesinstitutioner.

De nye statsligt selvejende institutioner (gymnasieskoler, hf- og studenterkurser og VUC’er) skal fra den 1. januar 2007 kunne varetage en række administrative opgaver, som hidtil er blevet varetaget i amterne.

Med ændringsforslaget sikres hjemmel til, at også Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. kan varetage administrative opgaver for andre selvejende uddannelsesinstitutioner. I givet fald skal det fremgå af institutionsvedtægten, at institutionen varetager en sådan funktion. For at skabe bedre muligheder for varetagelsen af de administrative opgaver foreslås det, at institutionerne skal have mulighed for dels at købe og sælge administrative ydelser til hinanden under overholdelse af reglerne om udbud og udlicitering, dels at samarbejde gensidigt om udførelsen af administrative opgaver. Aftale om køb, salg og samarbejde skal ikke blot kunne indgås mellem institutioner af samme type, men også på tværs af forskellige typer af selvejende uddannelsesinstitutioner, bortset fra de frie private selvejende institutioner. Hermed kan den ekspertise på det administrative område, som institutioner for erhvervsrettet uddannelse, Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende videregående uddannelsesinstitutioner m.v. allerede har opbygget, nyttiggøres. Flere selvejende institutioner kan samarbejde om et samlet udbud om indgåelse af en fælles aftale om køb af visse administrative ydelser hos en ekstern leverandør, f.eks. en selvejende uddannelsesinstitution, med henblik på at opnå en bedre og billigere løsning.

Aftaler om køb af visse administrative ydelser hos en ekstern leverandør, f.eks. en selvejende uddannelsesinstitution, vil kun kunne indgås efter reglerne i Finansministeriets cirkulære nr. 159 af 17. december 2002 om udbud og udfordring af statslige drifts- og anlægsopgaver (udbudscirkulæret) med den tilhørende vejledning nr. 9020 af 17. februar 2003 samt Konkurrencestyrelsens bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 (om EU’s udbudsdirektiv).

Ændringsforslaget berører ikke institutionernes adgang til at indgå aftaler med en privat virksomhed eller kommune om varetagelsen af administrative opgaver.

For den institution, der leverer de administrative ydelser, vil der være tale om indtægtsdækket virksomhed. Selvejende institutioner uden særskilt driftsbevilling på finansloven kan udføre ordinær indtægtsdækket virksomhed og anden virksomhed af ikkekommerciel karakter efter budgetvejledningens regler. Reglerne for disse selvejende institutioner følger Finansministeriets Budgetvejledning 2001, dog således, at resultatopgørelser forelægges særskilt for Finansministeriet. Reglerne i afsnit 2.6.6.4. Budget og regnskab i Budgetvejledning 2001 om budgettering på finanslovforslaget af forventede udgifter og indtægter, dækningsbidrag m.v. i forbindelse med den indtægtsdækkede virksomhed finder ikke anvendelse.

Ændringsforslaget om, at undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om aftaler om varetagelse af administrative opgaver, vil bl.a. blive udmøntet i en standardaftale for samarbejder.

Til nr. 3

Det foreslås, at dimittendorganisationerne er med i drøftelserne om dimensionering af uddannelserne.

Til nr. 4

Det foreslås at synliggøre CVU’ets varetagelse af opgaven som center for undervisningsmidler i forhold til offentligheden. Udadtil skal CVU’ets varetagelse af opgaven som center for undervisningsmidler derfor klart fremstå som en særlig del af CVU’ets virksomhed. Således bør dette fremgå af CVU’ets hjemmeside, skiltning m.v.

Til nr. 5

For at undgå unødigt bureaukrati foreslås der i ændringsforslaget indsat en ny bestemmelse, der giver mulighed for, at der under visse forudsætninger ikke skal nedsættes midlertidige bestyrelser for centre for undervisningsmidler. Det foreslås, at ministeren kan beslutte, at der ikke nedsættes en midlertidig bestyrelse for et center for undervisningsmidler, hvis der er enighed mellem bestyrelsen for et CVU og amtsrådet i den amtskommune, hvor det pågældende center for undervisningsmidler er beliggende, om inddragelse af centret i CVU’et. Da de midlertidige bestyrelser nedsættes pr. 1. januar 2006, skal aftalen være indgået og godkendt af undervisningsministeren senest med udgangen af 2005.

Til nr. 6

Med ændringsforslaget sikres det, at der i forbindelse med udarbejdelse af bekendtgørelse om de midlertidige bestyrelser fastsættes regler om, at også studerendes synspunkter skal fremgå af bestyrelsesprotokollen.

Til nr. 7

Ændringsforslaget er begrundet i hensynet til de midlertidige bestyrelsers arbejde med at forberede eventuelle sammenlægninger og spaltninger, der skal træde i kraft den 1. januar 2007. Det er derfor nødvendigt, at de gældende regler om sammenlægning og spaltning, der er udstedt i medfør af § 5 a i selvejeloven og § 4 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, kan anvendes i 2006.

Til nr. 8

Der er tale om en korrektion af teksten. Centre for undervisningsmidler er ikke omfattet af muligheden for en særlig økonomisk overgangsordning, idet CVU’erne, jf. lovforslagets § 6, nr. 1, modtager tilskud til varetagelse af opgaven som center for undervisningsmidler inden for en tilskudsramme fastsat på de årlige finanslove.

Til nr. 9

Det foreslås, at overgangsbestemmelsen i § 10 udgår, idet den med enkelte justeringer med ændringsforslag nr. 1 foreslås indsat i selvejelovens § 26, der regulerer spørgsmål om tjenestemænd ved institutioner omfattet af selvejeloven. Flytningen er begrundet i, at bestemmelsen omhandler forhold, der vil kunne have relevans for institutionen i en væsentlig årrække og således ikke naturligt hører hjemme i en overgangsbestemmelse.

Troels Christensen (V)  Anne‑Mette Winther Christiansen (V)  Britta Schall Holberg (V)  Tina Nedergaard (V)  Ellen Trane Nørby (V)  Louise Frevert (DF)  Søren Krarup (DF)  Carina Christensen (KF)  fmd. Allan Niebuhr (KF)  Bjarne Laustsen (S)  Carsten Hansen (S)  Christine Antorini (S)  Kirsten Brosbøl (S)  Margrethe Vestager (RV)  nfmd. Bente Dahl (RV)  Eigil Andersen (SF)  Pernille Rosenkrantz‑Theil (EL) 

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit, Siumut og Fólkaflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

52

 

Enhedslisten (EL)

6

Socialdemokratiet (S)

47

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Dansk Folkeparti (DF)

24

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

18

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

17

 

Fólkaflokkurin (FF)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

11

 

 

 

 Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 107

Bilagsnr.

Titel

1

Høringssvar samt høringsnotat, fra undervisningsministeren

2

Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

3

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

4

1. udkast til betænkning

5

Ændringsforslag samt betænkningsbidrag, fra undervisningsministeren

6

2. udkast til betænkning

7

3. udkast til betænkning

 

 

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 107

Spm.nr.

Titel

1

Spm., om offentlighedslovens og forvaltningslovens regler gælder for alle de CVU'er, der er omfattet af lovforslaget, til undervisningsministeren, og ministerens svar herpå

2

Spm. om, hvilke regler for medbestemmelse der gælder for de studerende på sygeplejeskolerne, til undervisningsministeren, og ministerens svar herpå

3

Spm. om, hvorfor dimittendorganisationerne ikke har været indraget i diskussionerne om antallet af studiepladser på pædagoguddannelsen, til undervisningsministeren, og ministerens svar herpå

4

Spm. om, hvorledes fastsættelsen af antallet af studiepladser på det enkelte pædagogseminarium skal ske, når denne funktion ikke mere udøves af praktikpladsudvalget, til undervisningsministeren, og ministerens svar herpå

5

Spm. om, hvad de nye geografiske grænser for fordelingen af studiepladser mellem de enkelte pædagogseminarier er, til undervisningsministeren, og ministerens svar herpå

6

Spm. om, hvem der efter lovforslaget skal definere, hvilke praktiksteder der er socialpædagogiske, til undervisningsministeren, og ministerens svar herpå

7

Spm. om, hvilken instans der skal afgøre fordelingen af praktikpladser i tilfælde af lokal uenighed, til undervisningsministeren, og ministerens svar herpå

8

Spm. om, hvad der er det »naturlige opland« med hensyn til tilvejebringelse og fordeling af praktikpladser for pædagoguddannelsen, jf. bemærkningerne til § 2, nr. 2, til undervisningsministeren, og ministerens svar herpå

9

Spm. om, af hvem og hvordan grænserne trækkes mellem de »naturlige opland«, første gang praktikpladserne skal fordeles efter § 2, nr. 2, til undervisningsministeren, og ministerens svar herpå

10

Spm. om, hvordan ministeren vil sikre, at det enkelte pædagogseminarium ikke går på strandhugst for at sikre sig de attraktive praktikpladser på bekostning af de øvrige pædagogseminarier i et område, til undervisningsministeren, og ministerens svar herpå

11

Spm. om, hvordan spørgsmålet om udpegning af praktikpladser skal afgøres, hvis et uddannelsessted ønsker en given institution som praktiksted, men institutionen ikke selv mener, det er foreneligt med institutionens aktuelle forhold, til undervisningsministeren, og ministerens svar herpå

12

Spm., om pligten til at stille egnede praktikpladser til rådighed gælder, jf. lovforslagets § 2, nr. 2, herunder også den lønnede praktik i pædagoguddannelsen, til undervisningsministeren, og ministerens svar herpå

13

Spm. om, hvornår Undervisningsministeriet agter at indgå en ny aftale med arbejdsmarkedets parter, der også sikrer praktikpladser i den nye kommunalstruktur, til undervisningsministeren, og ministerens svar herpå

14

Spm. om, hvordan det sikres, at centre for undervisningsmidler (amtscentrene) i CVU-regi kan fortsætte deres primære opgave med at servicere skolerne, til undervisningsministeren, og ministerens svar herpå

15

Spm. om en dokumentation fra ministeren af påstanden om, at det er Amtsrådsforeningen, der er skyld i, at der i Danmark er mangel på læger og sygeplejersker, til undervisningsministeren, og ministerens svar herpå

16

Spm. om, hvorfor ministeren mener, at den daværende arbejdsminister Svend Auken havde andel i den nævnte mangel på læger og sygeplejersker, til undervisningsministeren, og ministerens svar herpå

17

Spm. om, hvordan det sikres med den nye struktur, at der ikke fremover bliver mangel på sundhedspersonale, til undervisningsministeren, og ministerens svar herpå

18

Spm. om teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag til L 106, L 107, L 108 og L 109, som bevirker, at elever og lærere på uddannelsesinstitutioner får en indflydelse på institutionernes styrelse svarende til den indflydelse, de har i dag, til undervisningsministeren, og ministerens svar herpå

 

 

 

 Bilag 2

Aftale med regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre

Undervisningsministeriet

1. juni 2005

Der er mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre indgået følgende aftale om L 107 (Forslag til Lov om ændring af lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., lov om mellemlange videregående uddannelser, lov om centre for undervisningsmidler m.v. og forskellige andre love på Undervisningsministeriets område (Udmøntning af kommunalreformen for så vidt angår sygepleje- og radiografskolerne og centre for undervisningsmidler))

1. Centre for undervisningsmidler – forpligtelse for CVU’et til udadtil at vise opgavevaretagelsen

I lovforslagets § 6 indsættes i lov om centre for undervisningsmidler m.v., § 2, et nyt stk. 2 om, at CVU’ets varetagelse af opgaven som center for undervisningsmidler i forhold til offentligheden klart fremstår som en særlig del af CVU’ets virksomhed, f.eks. på CVU’ets hjemmeside og ved skiltning.

2. Centre for undervisningsmidler – brugerindflydelse

Ved inddragelse af centre for undervisningsmidler i CVU’er vil de centrale brugere af centerfunktionen være repræsenteret i CVU’ets bestyrelse, f.eks. gennem repræsentation fra kommuner, aftagere og dimittendorganisationer.

Ministeren vil i forbindelse med fastsættelsen af regler om CVU’ernes varetagelse af funktionen som centre for undervisningsmidler sikre brugerinddragelsen f.eks. ved at indføre brugerfora/brugerbestyrelser på de enkelte CVU’er, der pligtmæssigt skal inddrages i forbindelse med fastlæggelse af f.eks. årsplaner for centerfunktionen i forbindelse med CVU’ets varetagelse af opgaven.

Efter en vedtagelse af lovforslaget igangsættes et udvalgsarbejde om centre for undervisningsmidler. Udvalget skal udrede og give anvisninger på, hvordan centrenes opgaver kan indpasses i og sammentænkes med CVU’ets samlede opgaver, så der skabes en øget synergi og kvalitet for brugerne i opgavevaretagelsen. I udvalgsarbejdet inddrages KL og andre brugere, centrene og CVU’erne. Ministeren vil give en tilbagerapportering til partierne om udvalgsarbejdet, herunder om udvalgets sammensætning og kommissorium.

3. Centre for undervisningsmidler - kulturformidling

Undervisningsmiddelcentrenes formål og opgaveprofil videreføres uændret. Uanset, at den gældende bestemmelse om, at amtsrådet kan beslutte, at et center for undervisningsmidler formidler lokale kulturtilbud i pædagogisk sammenhæng, ophæves som konsekvens af amternes nedlæggelse, vil sådanne tilbud fortsat kunne formidles som et led i varetagelsen af opgaven som undervisningsmiddelcenter.

4. Finansiering

Etableringen af et tilskudssystem for de nye selvejende institutioner efter L 106 og L 107 skal baseres på taxameterprincipperne. Den konkrete model udformes således, at der gennem kombination af institutionstilskud (grundtilskud uafhængigt af elevtal) og elevtalsafhængige tilskud fortsat er mulighed for, at små lokale institutioner eller lokale afdelinger af institutioner, som ligger uden for de store byer, har en økonomi, der sikrer et passende bredt fagligt udbud i overensstemmelse med intentionerne i de relevante uddannelseslove.

De konkrete modeller for taxameterfinansiering på de forskellige uddannelsesområder vil blive udformet efter den igangværende styringsanalyse og konkrete analyser af områdernes økonomi. Undervisningsministeren vil drøfte udformningen heraf med partierne, når resultaterne af disse analyser foreligger med henblik på at undersøge mulighederne for at opnå enighed.

Fastsættelse af tilskudssatserne vil som hidtil ske på de årlige finanslove.

5. Elevrepræsentation i de midlertidige bestyrelser

Ministeren vil i forbindelse med udarbejdelsen af bekendtgørelsen om de midlertidige bestyrelser fastsætte, at også studerendes synspunkter skal protokolføres.

6. Studerendes repræsentation i de permanente bestyrelser

I henhold til lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. udpeger de studerendes råd to repræsentanter til institutionens bestyrelse. Studenterrepræsentanterne er fuldgyldige medlemmer og har, som følge deraf, også stemmeret. Studerende på sygeplejerske- og radiografuddannelserne vil fremover være omfattet af disse regler.

7. Medarbejderrepræsentation i de permanente bestyrelser

Medarbejdere i de nye selvejende institutioner skal sikres mulighed for repræsentation i de permanente bestyrelser. Spørgsmålet om de nærmere vilkår for en sådan repræsentation, herunder om antal og stemmeret, indgår i den igangværende styringsanalyse med henblik på at undersøge, om disse vilkår kan blive ens for alle medarbejdere på alle selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet, bortset fra de frie skoler, eller for grupper af institutioner. Undervisningsministeren vil drøfte reglerne for medarbejderrepræsentationen med partierne, når resultaterne af styringsanalysen foreligger med henblik på at undersøge mulighederne for at opnå enighed.

8. Institutionsredegørelse

Undervisningsministeren afgiver en institutionspolitisk redegørelse.