Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (28. marts 2008)

Undervisningsministeren (Bertel Haarder):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om folkeskolen (Revision af lov om ændring af lov om folkeskolen (Mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænser))

(Lovforslag nr. L 142).

Efter § 2, stk. 3, i lov nr. 335 af 18. maj 2005 om ændring af folkeskoleloven (Mere frit skolevalg inden for og over kommunegrænser) skal undervisningsministeren fremsætte forslag om revision af loven om mere frit valg af folkeskole senest i folketingsåret 2007/08.

I oktober 2005 nedsatte Undervisningsministeriet et udvalg med repræsentanter fra KL, Danmarks Skolelederforening, Lederforeningen, Skole og Samfund, samt Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration. Udvalgets opgave har været at analysere virkningerne af frit skolevalg. Til brug for udvalgets arbejde er der foretaget en evaluering af det frie skolevalg. Evalueringen er imidlertid foretaget på baggrund af oplysninger, der er indsamlet, efter at loven om mere frit skolevalg kun har haft mulighed for at virke i ca. halvandet år. Dertil kommer, at dataindsamlingen er blevet vanskeliggjort af sammenfaldet med kommunesammenlægningerne. Det tidspunkt, der er fastsat for lovrevisionen, har således ført med sig, at der er en vis usikkerhed forbundet med datagrundlaget for evalueringen. Som følge heraf kan evalueringen alene give indsigt i effekten af loven om mere frit skolevalg på kort sigt.

På den baggrund foreslås det at udsætte lovrevisionen til folketingsåret 2011/12 med henblik på, at der iværksættes en ny evaluering af lovens samlede virkninger, herunder med særligt fokus på skoleskift og skolelederens adgang til at afvise skoleskift, når loven har fået mulighed for at virke i yderligere tre skoleår. Endvidere nedsættes der i lighed med tidligere et udvalg, der vil få til opgave at afgive udtalelse til undervisningsministeren om evalueringen og tilrettelæggelsen heraf forud for den foreslåede revision.

Idet jeg henviser til lovforslaget med bemærkninger, tillader jeg mig at anbefale lovforslaget til hurtig og velvillig behandling.