Den fulde tekst
L 20
Forslag til lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 8/10 08 Tillæg A 464
Lovf som fremsat 8/10 08 Tillæg A 251
1.beh 24/10 08 FF 436
Betænkning 26/11 08 Tillæg B 91
Ændringsforslag uden for betænkning nr. 7 stillet den 8/12-08 af skatteministeren 8/12 08 Tillæg B 263 af
2.beh 9/12 08 FF 1947
Lovf optrykt efter 2.beh 9/12 08
3.beh 16/12 08 FF 2229
Lovf som vedt 16/12 08 Tillæg C 53
Lov nr 1333 af 19. december 2008
Beh sammen: L 20 og L 21
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), Nick Hækkerup (S), Mikkel Dencker (DF), Hanne Agersnap (udpeget af SF) (SF), Niels Helveg Petersen (RV), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven er et led i regeringens samlede målsætning om en mere effektiv inddrivelse af gæld til det offentlige. Som en del af regeringens aftale med Dansk Folkeparti om en kommunalreform blev al inddrivelse af gæld til det offentlige samlet under Skatteministeriet pr. 1. november 2005. Loven samler de eksisterende inddrivelsesregler i én lov og foretager visse ændringer og justeringer af inddrivelsesreglerne.
Lovforslaget skulle ses i sammenhæng med lovforslag nr. L 21, som indeholdt konsekvensændringer som følge af den foreslåede ny lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.
Loven trådte i kraft den 1. januar 2009. Dog vil reglerne om dækningsrækkefølge, rente, gebyrer og automatisk modregning først blive sat i kraft, når Et Fælles Inddrivelsessystem (EFI) sættes i drift. Ophævelse af reglerne om indregning af restancer i forskudsskatten forudsættes sat i kraft for indkomståret 2010.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 109 stemmer (V, S, DF, SF, KF, RV, LA og SIU); 2 (EL) stemte hverken for eller imod.