Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Forslag

til

Lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter

§ 1. Protokol af 4. april 2008 mellem Danmarks regering sammen med Færøernes landstyre samt regeringerne i Finland, Island, Norge og Sverige om ændring af overenskomst mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter kan tiltrædes på Danmarks vegne. Protokollen er optaget som bilag til denne lov.

Stk. 2. Protokollen træder i kraft og finder anvendelse i Danmark efter bestemmelserne i protokollens artikel XIII.

§ 2. For en person, som den 8. oktober 2008 var skattepligtig efter kildeskattelovens § 1 og som den 31. januar 2009 modtog pension fra Finland, Island, Norge eller Sverige, nedsættes den samlede indkomstskat med det beløb, som forholdsmæssigt falder på den nævnte pension, så længe vedkommende forbliver skattepligtig efter kildeskattelovens § 1.

§ 3. Loven træder i kraft den 15. december 2009.

§ 4. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Bilag 1

Protokol

om ændring af

overenskomst mellem de nordiske lande

til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter

Danmarks regering sammen med Færøernes landsstyre samt regeringerne i Finland, Island, Norge og Sverige,

der ønsker at indgå en protokol om ændring af overenskomsten af 23. september 1996 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter (i det følgende omtalt som »overenskomsten«),

der konstaterer, at for så vidt angår Færøerne de sagsområder, som omfattes af denne overenskomst, selv i forholdet til udlandet henhører under Færøernes selvstyrekompetence,

er blevet enige om følgende:

Artikel I

I overenskomstens artikel 10, stykke 3, indsættes som nyt 3. og 4. punktum:

»I tilfælde, hvor et selskab, som er hjemmehørende i en kontraherende stat, ejer andel i et udbetalende selskab i en anden kontraherende stat gennem en eller flere personsammenslutninger, skal selskabet - ved anvendelsen af dette stykke - anses direkte at eje andel i det udbetalende selskab. Selskabets andel i det udbetalende selskab på grund af dette ejerskab skal anses at modsvare den andel, som selskabet ejer i det udbetalende selskab gennem personsammenslutningen eller personsammenslutningerne.«

Artikel II

I overenskomstens artikel 10, stykke 6, indsættes som nyt 2. punktum:

»Som udbytte anses også indtægt fra en ordning, som medfører en ret til del i overskud i det omfang, den i henhold til lovgivningen i den kontraherende stat, hvorfra den hidrører, udgør sådan indtægt.«

Artikel III

Bestemmelsen i overenskomstens artikel 13, stykke 7, udgår og erstattes med:

»7. Fortjeneste, som ved afståelse af aktier eller andre andele eller rettigheder i et selskab eller en personsammenslutning erhverves af en fysisk person, der har været hjemmehørende i en kontraherende stat og er blevet hjemmehørende i en anden kontraherende stat, kan – uanset bestemmelserne i stykke 6 – beskattes i den førstnævnte kontraherende stat, hvis afståelsen af aktierne, andelene eller rettighederne sker på noget tidspunkt inden for de ti år, som følger nærmest efter det år, hvor personen ophørte med at være hjemmehørende i førstnævnte stat. Den førstnævnte stat kan dog kun beskatte den værdistigning, som er opstået, inden den fysiske person blev hjemmehørende i den anden kontraherende stat. Med rettigheder i et selskab eller en personsammenslutning anses ved anvendelsen af dette stykke rettigheder eller andre aktiver, som efter lovgivningen i den førstnævnte stat ved beskatningen behandles på samme måde som fortjeneste ved afståelse af andel i et selskab eller en personsammenslutning.«

Artikel IV

I overenskomstens artikel 15, stykke 4, litra a, udgår ordene »i international trafik«.

Artikel V

I overenskomstens artikel 18, stk. 1, udgår ordene »kan kun beskattes« og erstattes med ordene »kan beskattes«.

Artikel VI

Bestemmelserne i overenskomstens artikel 26, stykke 3 og 4, ophæves.

Artikel 26, stykke 5, bliver herefter artikel 26, stykke 3.

Artikel VII

I overenskomstens artikel 28, stykke 1, indsættes som nyt 2. punktum:

»Sagen skal indbringes inden fem år fra den dag, hvor der er givet ham den første underretning om den foranstaltning, der medfører en beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i overenskomsten.«

Artikel VIII

I protokollen af 23. september 1996 til overenskomsten udgår bestemmelsen i punkt III, stykke 2, og punkt III, stykke 3, som herefter bliver punkt III, stykke 2, ændres ved, at »stykke 1 og stykke 2« udgår og erstattes med »stykke 1«.

Artikel IX

I protokollen af 23. september 1996 til overenskomsten udgår bestemmelsen i punkt IV og erstattes af følgende bestemmelse:

»Bestemmelserne i artikel 13, stykke 6 og 7, berører ikke en kontraherende stats ret til i henhold til sin lovgivning at beskatte en realiseret avance, som en person, der flytter fra denne stat, anses at have opnået ved fraflytningen.«

Artikel X

I protokollen af 23. september 1996 til overenskomsten indsættes som nyt punkt VII a efter nuværende punkt VII:

»VII a. Til artikel 18

1. Uanset bestemmelserne i artikel 18, stykke 1, kan Finland anvende følgende bestemmelser:

Pension og livrente, som udbetales fra en anden kontraherende stat end Finland, og udbetaling fra en anden kontraherende stat end Finland i henhold til sociallovgivningen i denne stat til en person, der er hjemmehørende i Finland, kan kun beskattes i den førstnævnte stat. Dette gælder, hvis personen var hjemmehørende i Finland den 4. april 2008 og på dette tidspunkt modtog sådan indkomst. Bestemmelserne finder kun anvendelse, så længe personen uden afbrud stadig er hjemmehørende i Finland.

2. Uanset bestemmelserne i artikel 18, stykke 1, kan Sverige anvende følgende bestemmelser:

Pension og livrente, som udbetales fra en anden kontraherende stat end Sverige, og udbetaling fra en anden kontraherende stat end Sverige i henhold til sociallovgivningen i denne stat til en person, der er hjemmehørende i Sverige, kan kun beskattes i den førstnævnte stat. Dette gælder, hvis personen var hjemmehørende i Sverige den 4. april 2008 og på dette tidspunkt modtog sådan indkomst. Bestemmelserne finder kun anvendelse, så længe personen uden afbrud stadig er hjemmehørende i Sverige.«

Artikel XI

I protokollen af 23. september 1996 til overenskomsten skal i punkt XI henvisningen til »artikel 26, stykke 5«, erstattes med en henvisning til »artikel 26, stykke 3«.

Artikel XII

I protokollen af 23. september 1996 til overenskomsten udgår bestemmelsen i punkt XII, stykke 3.

Artikel XIII

1. Denne protokol træder i kraft den fjortende dag efter den dag, hvor samtlige kontraherende stater har meddelt det finske udenrigsministerium, at protokollen er godkendt. Det finske udenrigsministerium underretter de øvrige kontraherende stater om modtagelsen af disse meddelelser og om tidspunktet for protokollens ikrafttræden.

2. Efter protokollens ikrafttrædelse finder dens bestemmelser anvendelse på skatter, som fastsættes for skatteår, som begynder den 1. januar i det kalenderår, som følger nærmest efter det år, hvor aftalen træder i kraft, eller senere.

3. Denne protokol skal forblive i kraft, så længe overenskomsten er i kraft.

Originaleksemplaret af denne protokol deponeres i det finske udenrigsministerium, som tilstiller de øvrige kontraherende stater bekræftede kopier heraf.

Til bekræftelse heraf har de dertil behørigt befuldmægtigede undertegnet denne protokol.

Udfærdiget i Helsingfors, den 4. april 2008 i et eksemplar på dansk, færøsk, finsk, islandsk, norsk og svensk, idet der på svensk udfærdiges to tekster, en for Finland og en for Sverige, hvilke samtlige tekster har lige gyldighed.

For Kongeriget Danmarks regering

Niels Kaas Dyrlund

For Færøernes landsstyre

Jakup Eydfinn Kjærbo

For Republikken Finlands regering

Antero Toivainen

For Kongerigets Norges regering

Leidulv Namtvedt

For Republikken Islands regering

Hannes Heimission

For Kongerigets Sveriges regering

Anders Ljunggren

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

1. Indledning

Formålet med lovforslaget er at bemyndige regeringen til at tiltræde protokol af 4. april 2008, som ændrer den gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark, Færøerne, Finland, Island, Norge og Sverige (herefter omtalt som overenskomsten).

Overenskomsten og en dertil hørende protokol blev underskrevet den 23. september 1996. Overenskomsten blev ændret ved protokol af 6. oktober 1997.

Overenskomsten har til formål at ophæve international dobbeltbeskatning, som typisk opstår, når en person eller et selskab, som er hjemmehørende i et land, har indkomst fra et andet land.

2. Indholdet af protokollen

Protokollen af 4. april 2008 indeholder en række ændringer af overenskomsten, som de seks parter er blevet enige om.

Protokollen ændrer overenskomstens artikel 18 om pension m.m., som betales fra et land til en person i et andet land.

Den gældende artikel 18 medfører, at pension kun kan beskattes i det land, hvorfra den udbetales (bortset fra forholdet Danmark-Færøerne, hvor pension kun kan beskattes, hvor modtageren bor). Det betyder, at hvis en person, som bor her i landet, modtager pension fra Finland, Island, Norge eller Sverige, som har en lav beskatning af pensionen, kan Danmark ikke opkræve en skat, svarende til forskellen mellem almindelig dansk skat og det andet lands skat. Danmark kan alene tage pensionen i betragtning ved fastsættelse af skattesatsen for modtagerens eventuelle andre indtægter.

Den gældende artikel 18 giver mulighed for uhensigtsmæssige virkninger, hvis det andet land nok beskatter pension, men med en lav skattesats.

Protokollen ændrer derfor artikel 18, så pension kan beskattes i det land, hvorfra den udbetales. Ændringen medfører, at f.eks. Danmark kan beskatte en person, som bor her i landet, af pension fra et andet nordisk land, dog således at den danske skat af pensionen skal nedsættes med det andet lands skat af denne indtægt.

Lovforslagets § 2 medfører dog, at denne ændring ikke omfatter personer, som ved lovforslagets fremsættelse er fuldt skattepligtige og senest den 31. januar 2009 var begyndt at modtage pension fra Finland, Island, Norge eller Sverige, så længe de pågældende forbliver fuldt skattepligtige.

Som nævnt medfører den gældende artikel 18, at pension kun kan beskattes i det kildeland, hvorfra den udbetales. I de tilfælde, hvor kildelandet ikke beskatter pensionen i sin helhed, kan det land, hvor modtageren er hjemmehørende, alligevel beskatte pensionen, men det skal indrømme et særligt fradrag på 20.000 svenske kr.

Som følge af at pension i fremtiden kan beskattes i modtagerens bopælsland (med dobbeltbeskatningslempelse for kildelandets skat), ophæves det særlige 20.000 kr. fradrag.

Protokollen ændrer overenskomstens artikel 15 om beskatning af personer, som bor i et nordisk land og modtager løn for arbejde ombord på fly i indenrigstrafik i et andet nordisk land for et andet luftfartsselskab end SAS. Ændringen medfører, at disse personer sidestilles med tilsvarende personer ansat af SAS.

De gældende regler i artikel 15 og en protokolbestemmelse hertil medfører, at løn for arbejde ombord på et fly i international trafik kun kan beskattes i det land, hvor den pågældende lønmodtager bor. Tilsvarende kan løn for arbejde ombord på et SAS-fly i indenrigstrafik kun beskattes i det land, hvor den pågældende lønmodtager bor. Derimod kan løn for arbejde ombord på et fly i indenrigstrafik for et andet luftfartsselskab end SAS beskattes i det land, hvor trafikken foregår, selv om den pågældende lønmodtager bor i et andet land.

Hvis en medarbejder fra et nordisk land er ansat hos et andet luftfartsselskab end SAS og både arbejder ombord på fly i indenrigstrafik og international trafik, skal lønnen altså opdeles på den del, der vedrører arbejde i indenrigstrafik og den del, der vedrører international trafik.

Ændringen medfører, at løn for arbejde ombord på fly kun kan beskattes i det land, hvor den vedkommende lønmodtager bor, selv om det pågældende luftfartsselskab er hjemmehørende i et andet land, og uanset om der er tale om arbejde ombord på fly i indenrigstrafik eller international trafik.

Herudover sker der en række andre ændringer af mindre betydning.

3. Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner

Virkningen af protokollen er begrænset til de områder, hvor der sker ændringer i forhold til den eksisterende dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Ændringen, så pension m.m. generelt også kan beskattes i det land, hvor modtageren er hjemmehørende, skal dog kun gælde for personer, som i fremtiden flytter til Danmark eller i fremtiden begynder at modtage pension fra et andet nordisk land. Forslaget vil på sigt medføre en provenugevinst, som afhænger af antallet af personer, som bliver hjemmehørende i Danmark, eller begynder at modtage pensioner fra et andet nordisk land, og forskellen mellem beskatningen i Danmark og beskatningen i det andet nordiske land. Det skønnes, at provenugevinsten bliver beskeden.

Fjernelsen af det særlige fradrag på 20.000 svenske kroner for pensionister, der er hjemmehørende her i landet og beskattes i Danmark efter bestemmelsen om subsidiær beskatningsret, skønnes at medføre en beskeden provenugevinst.

Protokollen medfører også en ændring af beskatningen af personer, der arbejder ombord på fly i indenrigstrafik, så de kun kan beskattes af lønnen for dette arbejde i det land, hvor de er hjemmehørende. Det medfører et provenutab som følge af bortfaldet af beskatningen for de personer, der er hjemmehørende i et andet nordisk land og arbejder ombord på fly i indenrigsruter i Danmark. Derimod er der en provenugevinst som følge af, at Danmark får beskatningsretten til personer, som er hjemmehørende her i landet, men arbejder ombord på fly i indenrigsruter i andre nordiske lande. Der foreligger ikke statistiske oplysninger, der gør det muligt at skønne over nettovirkningen af de modsatrettede provenubevægelser vedr. ændringen, men den skønnes at være beskeden.

De øvrige ændringer af overenskomsten skønnes ikke at have nævneværdige provenumæssige konsekvenser.

4. Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner

Lovforslaget skønnes ikke at have administrative konsekvenser.

5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet

Lovforslaget skønnes ikke at have administrative konsekvenser.

6. Administrative konsekvenser for borgerne

Lovforslaget skønnes ikke at have administrative konsekvenser.

7. Miljømæssige konsekvenser

Lovforslaget skønnes ikke at have miljømæssige konsekvenser.

8. Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

9. Hørte myndigheder og organisationer

Lovforslaget har ikke været i høring, idet der er tale om et forslag om Folketingets godkendelse af en allerede underskrevet protokol.

10. Sammenfattende skema

 
Positive konsekvenser/
mindreudgifter
Negative konsekvenser/
merudgifter
Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner
Beskeden provenugevinst
Ingen
Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner
Ingen
Ingen
Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for erhvervslivet
Ingen
Ingen
Miljømæssige konsekvenser
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for borgere
Ingen
Ingen
Forholdet til EU-retten
Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Efter lovforslagets § 1 bemyndiges regeringen til at tiltræde protokollen mellem Danmark, Færøerne, Finland, Island, Norge og Sverige. Protokollen er optaget som bilag til den foreslåede lov, og dens bestemmelser gennemgås nedenfor. Regeringen vil efter lovens vedtagelse kunne gennemføre protokollens bestemmelser i Danmark, når dens betingelser herfor er opfyldt.

Disse betingelser er, at de kontraherende landes regeringer og det færøske landstyre skal give hinanden underretning, når de forfatningsmæssige betingelser for protokollens ikrafttræden er opfyldt. Det vil for Danmarks vedkommende sige, at dette lovforslag er vedtaget.

Protokollen træder herefter i kraft 14 dage efter modtagelsen af den sidste af disse meddelelser og har virkning for skatteår, som begynder 1. januar 2009 eller senere.

Protokollen vil herefter være en del af de kontraherende parters skattelovgivning.

Indholdet af protokollen af 4. april 2008

Protokollen af 4. april 2008 ændrer en række bestemmelser i den gældende nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst af 23. september 1996 og den dertil hørende protokol af samme dato. De bestemmelser, der berøres af protokollen, er optaget som bilag til lovforslagets bemærkninger.

Det bemærkes, at udtrykket »person« i dobbeltbeskatningsoverenskomster både omfatter en fysisk person, et selskab og en personsammenslutning. Udtrykket »selskab« betyder en juridisk person eller anden sammenslutning, der i skattemæssig henseende behandles som en juridisk person.

Udtrykket »nordisk land« i redegørelsen nedenfor omfatter Danmark, Færøerne, Finland, Island, Norge og Sverige.

Artikel I og II – Ændring af overenskomstens artikel 10, stk. 3 og 6 (udbytte)

Overenskomstens artikel 10, stk. 1, medfører, at udbytte, som et selskab i et nordisk land betaler til en person eller et selskab, der er hjemmehørende i et andet nordisk land, kan beskattes i dette andet land.

Artikel 10, stk. 2, har en regel for det tilfælde, at udbyttets retmæssige ejer er hjemmehørende i et nordisk land og har et fast driftssted eller fast sted i et andet nordisk land, og den aktiebesiddelse, som ligger til grund for udbytteudlodningen, er knyttet til dette faste driftssted eller faste sted. I så fald kan udbyttet også beskattes i det andet land.

Artikel 10, stk. 3, medfører, at udbytte kan beskattes i det nordiske land, hvor det udbetalende selskab er hjemmehørende (kildelandet). Kildelandets skat må dog ikke overstige 15 pct. af udbyttets bruttobeløb, hvis udbyttets retmæssige ejer er hjemmehørende i et andet nordisk land. Kildelandet må dog ikke beskatte udbyttet, hvis udbyttets retmæssige ejer er et selskab (bortset fra en personsammenslutning og et dødsbo), som et hjemmehørende i et andet nordisk land og ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen i det udbetalende selskab.

Protokollen indsætter to nye sætninger i artikel 10, stk. 3. De nye sætninger medfører, at kildelandet ikke må beskatte udbytte, som et selskab i dette land betaler til en personsammenslutning i et andet nordisk land, i det omfang en deltager i personsammenslutningen er et selskab, som er hjemmehørende i et nordisk land og som ejer så meget af personsammenslutningen, at minimumskravet på 10 pct. ejerskab er opfyldt.

Overenskomstens artikel 10, stk. 6, definerer, hvad der skal forstås ved udtrykket »udbytte« ved anvendelsen af denne artikel. Efter den gældende regel skal udtrykket betyde indkomst af aktier, andelsbeviser eller andre rettigheder, der ikke er gældsfordringer, som giver ret til andel i fortjeneste, samt anden indkomst fra selskaber, der er undergivet samme skattemæssige behandling som indkomst af aktier i henhold til lovgivningen i det land, hvor det betalende selskab er hjemmehørende.

Protokollen indsætter en ny sætning, hvorefter »udbytte« også omfatter indtægt fra en ordning, som medfører en ret til del i overskud i det omfang, den i henhold til lovgivningen i det nordiske land, hvorfra den hidrører, er klassificeret som sådan indtægt.

Artikel III – Ændring af overenskomstens artikel 13, stk. 7 (fraflytningsbeskatning)

Den gældende artikel 13, stk. 6, medfører, at avance ved afståelse af aktier som hovedregel kun kan beskattes i det nordiske land, hvor den, der afstår, er hjemmehørende. Efter artikel 13, stk. 2, kan avance ved afståelse af aktier i et selskab, hvis aktiver hovedsagelig består af fast ejendom, beskattes i det nordiske land, hvor den faste ejendom er beliggende.

Den gældende artikel 13, stk. 7, har en særlig bestemmelse om aktieavancebeskatning i en vis periode efter flytning fra et nordisk land til et andet nordisk land.

Den gældende artikel 13, stk. 7, medfører, at fraflytterlandet kan beskatte avance ved afståelse af aktier i indtil fem år efter fraflytningen. Bestemmelsen omfatter også avance ved afståelse af aktier i selskaber, der er hjemmehørende i et andet nordisk land end fraflytterlandet, hvis værdien af de overdragne aktier hovedsageligt beror direkte eller indirekte på besiddelse af aktier i selskaber, der er hjemmehørende i fraflytterlandet. Bestemmelsen har baggrund i en svensk værnsregel.

Den gældende artikel 13, stk. 7, er imidlertid blevet omgået. Et eksempel herpå kan være en person, som flytter fra Sverige og som ejer aktier i selskab A, der er hjemmehørende i et andet nordisk land og ejer aktier i et svensk selskab B. Hvis selskab A har afstået aktierne i selskab B inden personen afstår sine aktier i selskab A, kan artikel 13, stk. 7, ikke længere anvendes, idet værdien af de afståede aktier i selskab A ikke mere beror på besiddelse af aktier i selskab B.

Protokollen ændrer ordlyden af artikel 13, stk. 7, så det ikke længere er en betingelse, at værdien af de overdragne aktier i et selskab, som ikke er hjemmehørende i fraflytterlandet, skal bero på besiddelse af aktier i dette land.

Protokollen medfører samtidigt, at den periode efter fraflytning, hvor artikel 13, stk. 7, kan anvendes, bliver forlænget fra fem til ti år.

Protokollen medfører omvendt, at bestemmelsens virkning begrænses, idet fraflytterlandet alene kan beskatte den værdistigning på de afståede aktier, som er opstået inden fraflytningen.

Artikel IV – Ændring af overenskomstens artikel 15, stk. 4, litra a (lønindkomst for arbejde på indenrigsfly)

Overenskomstens artikel 15 angår beskatning af løn for arbejde i personligt tjenesteforhold. Hovedreglen er, at lønnen kan beskattes i det land, hvor arbejdet udføres (arbejdslandet). Hvis opholdet i arbejdslandet er kortvarigt og arbejdsgiveren hverken er hjemmehørende eller har fast driftssted i dette land, kan lønnen dog kun beskattes i det land, hvor lønmodtageren er hjemmehørende (bopælslandet).

Under hensyn til de særlige forhold for arbejde ombord på fly i international trafik, er det aftalt i artikel 15, stk. 4, litra a, at løn for sådant arbejde kun kan beskattes i lønmodtagerens bopælsland. I en protokolbestemmelse til overenskomsten er det aftalt, at reglen om bopælslandsbeskatning også gælder for arbejde ombord på et SAS-fly i indenrigstrafik.

Protokollen medfører en ændring af artikel 15, stk. 4, litra a, så reglen om bopælslandsbeskatning udvides til at gælde for løn for arbejde ombord på fly for alle luftfartsselskaber fra de nordiske lande, uanset om der er tale om indenrigstrafik eller international trafik. Baggrunden for denne ændring er nærmere omtalt i de almindelige bemærkninger, afsnit 2. Den nævnte protokolbestemmelse ophæves, jf. nedenfor om artikel VIII.

Artikel V og VI – Ændring af overenskomstens artikel 18, stk. 1, og artikel 26, stk. 3 og 4 (pension)

Den gældende bestemmelse i overenskomstens artikel 18, stk. 1, omfatter pension m.m., som betales fra et nordisk land (kildelandet) til en person, der er hjemmehørende i et andet nordisk land (bopælslandet).

Artikel 18, stk. 1, medfører, at pensionen kun kan beskattes i kildelandet. Når en person, som er hjemmehørende i Danmark, modtager en indtægt fra et andet nordisk land, som kun kan beskattes i dette kildeland, skal Danmark undlade beskatning af indtægten, jf. artikel 25, stk. 1. Som bopælsland må Danmark alene tage indtægten i betragtning ved fastsættelsen af skattesatsen for personens øvrige indtægter.

Artikel 26, stk. 2, har en bestemmelse om såkaldt subsidiær beskatningsret i de tilfælde, hvor kildelandet slet ikke beskatter en indtægt fra dette land. Bestemmelsen medfører, at selv om en indtægt kun kan beskattes i kildelandet, kan det alligevel beskattes i bopælslandet, hvis kildelandet ikke beskatter indtægten. Bestemmelsen gælder dog ikke for svensk og finsk folkepension, jf. artikel 26, stk. 3. Artikel 26, stk. 4, medfører, at hvis bopælslandet udnytter den subsidiære beskatningsret til at beskatte pension, og modtageren var berettiget til et særligt fradrag i kildelandet på grund af invaliditet eller alder, hvis vedkommende havde været hjemmehørende i kildelandet, skal bopælslandet nedsætte dets beskatning ved at give et særligt fradrag på 20.000 svenske kroner.

Protokollen ændrer artikel 18, stk. 1, så kildelandet kan beskatte pension m.m. Ændringen medfører, at f.eks. Danmark kan beskatte personer, der er hjemmehørende her i landet, af pension fra et andet nordisk land, men i så fald skal Danmark ophæve dobbeltbeskatning ved at nedsætte den danske skat af indtægten med den skat, der er opkrævet i det andet land. Lovforslagets § 2 medfører dog, at denne ændring ikke omfatter personer, som ved lovforslagets fremsættelse allerede var fuldt skattepligtige og som den 31. januar 2009 var begyndt at modtage pension fra et andet nordisk land.

Samtidig ophæves artikel 26, stk. 3 og stk. 4.

Artikel VII – Ændring af overenskomstens artikel 28, stk. 1 (gensidig aftaleprocedure)

Artikel 28 foreskriver den fremgangsmåde, der skal anvendes, hvis en person, som er hjemmehørende i et nordisk land, mener sig udsat for en beskatning, som er i strid med dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Personen skal rette henvendelse til de kompetente myndigheder i det land, hvor vedkommende er hjemmehørende, og hvis disse myndigheder ikke selv kan nå en rimelig løsning, skal de rette henvendelse til de kompetente myndigheder i det andet land, hvorefter de to landes kompetente myndigheder skal søge at løse sagen ved gensidig aftale.

Protokollen indsætter en ny sætning i artikel 28, stk. 1, hvorefter en person skal forelægge en sag for de kompetente myndigheder inden frem år efter den dag, hvor den pågældende første gang fik underretning om den omstridte foranstaltning.

Artikel 28 svarer herefter til artiklen om fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler (til løsning af konkrete skattesager) i OECD’s model til dobbeltbeskatningsoverenskomster. Her er fristen dog tre år.

Artikel VIII – Ophævelse af punkt III i protokollen af 23. september til overenskomsten (løn for arbejde på indenrigsfly)

Den særlige protokol-bestemmelse for SAS-medarbejdere på indenrigsfly ophæves som overflødig, jf. ovenfor om artikel IV.

Artikel IX – Ændring af punkt IV i protokollen af 23. september 1996 til overenskomsten (fraflytningsbeskatning)

Dansk skatteret har regler om såkaldt fraflytningsbeskatning af visse aktiver. Reglerne omfatter personer, som ejer disse aktiver og som flytter fra Danmark. Der beregnes en skat, som om den fraflyttede person lige inden fraflytningen havde afstået aktiverne til deres handelsværdi på dette tidspunkt. Skatten skal dog først betales, når den pågældende afstår aktivet.

Som nævnt ovenfor vedr. artikel III har overenskomsten en generel regel i artikel 13, stk. 6, om beskatning af aktieavancer og en særlig regel i artikel 13, stk. 7, om beskatning af aktieavancer i en vis periode efter fraflytning.

Efter punkt IV i protokollen til overenskomsten berører artikel 13, stk. 6 og 7, ikke Danmarks ret til fraflytningsbeskatning af aktieavance, som en person, der flytter fra Danmark, anses for at have opnået ved fraflytningen.

Protokollen ændrer dette protokolpunkt, dels så det ikke kun omfatter Danmark, men alle nordiske lande, dels så det ikke kun omfatter aktieavancer, men avance på alle aktiver.

Artikel X – Indsættelse af nyt punkt VII a i protokollen af 23. september 1996 til overenskomsten

Artikel X medfører indsættelse af to overgangsregler vedr. finsk og svensk beskatning.

Artikel XI – Ændring af punkt IV i protokollen af 23. september 1996 til overenskomsten

Der er tale om en redaktionel rettelse som følge af ophævelsen af artikel 26, stk. 3 og 4, jf. artikel VI. Artikel 26, stk. 3, indeholdt en undtagelse for svensk og finsk folkepension, og artikel 26, stk. 4, havde en regel om det særlige fradrag på 20.000 svenske kr.

Artikel XII – Ophævelse af punkt XII, stk. 3, i protokollen af 23. september 1996 til overenskomsten

Der er tale om ophævelse af to særregler vedrørende norsk og svensk beskatning, som nu er overflødige.

Artikel XIII – Ikrafttræden og virkning

Protokollen træder i kraft 14 dage efter, at alle seks parter har meddelt det finske finansministerium, at protokollen er godkendt. Protokollens bestemmelser finder anvendelse for skatteår, der begynder den 1. januar i det kalenderår, der følger efter ikrafttrædelsen, eller senere.

Til § 2

Den foreslåede § 2 medfører, at en person, som ved lovforslagets fremsættelse allerede var fuldt skattepligtig til Danmark og som senest den 31. januar 2009 var begyndt at modtage pension fra Finland, Island, Norge eller Sverige, kun kan beskattes af pensionen i det andet land, som efter den hidtidige affattelse af den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst. Reglen medfører, at personens samlede indkomstskat fortsat skal nedsættes med den del, som forholdsmæssigt falder på pensionen fra det andet land, uanset størrelsen af det andet lands beskatning af denne indtægt. Reglen omfatter også andre pensioner, som først påbegyndes udbetalt senere. Personen er omfattet af reglen, så længe den pågældende forbliver fuldt skattepligtig uden afbrud.

Reglen gælder ikke for en person, der modtager pension fra Færøerne, idet en protokolbestemmelse til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst medfører, at Danmark allerede kan beskatte personer af deres pension fra Færøerne og at Færøerne ikke kan beskatte denne indtægt.

Til § 3

Efter lovforslagets § 3 træder loven i kraft den 15. december 2009. Herefter kan de danske myndigheder meddele det finske finansministerium, at protokollen er godkendt fra dansk side. Men protokollen træder først i kraft og får virkning i overensstemmelse med dens artikel XIII.

Til § 4

Efter lovforslagets § 4 gælder loven ikke for Færøerne og Grønland.

Skattespørgsmål henhører under det færøske og grønlandske landsstyre, jf. § 2 i lov nr. 137 af 23. marts 1948 om Færøernes Landsstyre og § 4 i lov nr. 577 af 29. november 1978 om Grønlands hjemmestyre.

Grønland har valgt ikke at være omfattet af den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst.


Bilag

Bestemmelser i den gældende nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst og den dertil hørende protokol, som bliver ændret ved protokollen af 4. april 2007

Dobbeltbeskatningsoverenskomsten

Artikel l0

Udbytte

1. (…)

2. (…)

3. Udbytte fra et selskab, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, til en person, der er hjemmehørende i en anden kontraherende stat, kan tillige beskattes i den kontraherende stat, hvori det selskab, der betaler udbyttet, er hjemmehørende i henhold til lovgivningen i denne stat, men hvis udbyttets retmæssige ejer er en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, må den skat, som pålignes, ikke overstige 15 pct. af udbyttets bruttobeløb. Sådant udbytte skal imidlertid være fritaget fra beskatning i den førstnævnte stat i tilfælde, hvor den retmæssige ejer af udbyttet er et selskab (bortset fra personsammenslutninger og dødsboer), som direkte ejer mindst 10 pct. af kapitalen i det selskab, der udbetaler udbyttet.

4. (…)

5. (…)

6. Udtrykket »udbytte« betyder i denne artikel indkomst af aktier, andelsbeviser eller andre rettigheder, der ikke er gældsfordringer, som giver ret til andel i fortjeneste, samt anden indkomst fra selskaber, som efter lovgivningen i den stat, hvor det uddelende selskab er hjemmehørende, gives samme skattemæssige behandling som indkomst af aktier.

7. (…)

8. (…)

Artikel 13

Kapitalgevinster

1. (…)

2. (…)

3. (…)

4. (…)

5. (…)

6. (…)

7. Fortjeneste ved afståelse af aktier eller andre andele eller rettigheder i selskaber eller personsammenslutninger som i henhold til lovgivningen i en kontraherende stat er hjemmehørende der, eller i selskaber eller personsammenslutninger, der er hjemmehørende i en anden kontraherende stat, hvis værdien af de overdragne aktier, andele eller rettigheder hovedsagelig direkte eller indirekte beror på besiddelse af aktier, andre andele eller rettigheder i selskaber eller personsammenslutninger, som i henhold til lovgivningen i den førstnævnte stat er hjemmehørende der, og hvis fortjenesten erhverves af en fysisk person, som har været hjemmehørende i denne stat og er blevet hjemmehørende i en anden kontraherende stat, kan - uanset bestemmelserne i stykke 6 - beskattes i den førstnævnte kontraherende stat, hvis overdragelsen af aktierne, andelene eller rettighederne sker på et tidspunkt før udløbet af det 5. år, der følger nærmest det år, hvor personen ophørte med at være hjemmehørende i den førstnævnte stat. Rettigheder i selskaber eller personsammenslutninger omfatter ved anvendelsen af dette stykke konvertible obligationer, konvertible udbytteandelsbeviser, tegningsretter samt optionsretter og terminskontrakter, der vedrører andele eller aktier i selskaber eller personsammenslutninger eller som vedrører nogle af de øvrige nævnte finansielle instrumenter.

Artikel 15

Personlige tjenesteydelser

1. (…)

2. (…)

3. (…)

4. Uanset de foranstående bestemmelser i denne artikel beskattes vederlag for arbejde, som udføres ombord på

a) luftfartøj i international trafik kun i den kontraherende stat, hvori den, som oppebærer vederlaget, er hjemmehørende;

b) (…)

Artikel 18

Pension m.m.

1. Pension og livrente, som udbetales fra en kontraherende stat, og udbetaling fra en kontraherende stat i henhold til sociallovgivningen i denne stat til en person, der er hjemmehørende i en anden kontraherende stat, kan kun beskattes i den førstnævnte stat.

2. (…)

3. (…)

Artikel 26

Generelle regler om beskatningen

1. (…)

2. I tilfælde, hvor beskatningsretten til en indkomst eller formue i henhold til overenskomsten er tillagt en anden kontraherende stat end den stat, hvori personen, der oppebærer indkomsten eller ejer formuen, er hjemmehørende og denne anden stat på grund af sin lovgivning ikke medtager indkomsten eller formuen i sin helhed ved beskatningen, eller kun medregner indkomsten eller formuen ved progressionsberegning eller anden skatteberegning, kan indkomsten eller formuen - i det omfang andet ikke følger af stykke 3 - kun beskattes i den kontraherende stat, hvori den pågældende person er hjemmehørende.

3. Bestemmelserne i stykke 2 finder ikke anvendelse på

a) finsk folkepension efter den finske familiepensionslov eller sådan anden social godtgørelse, som efter den finske indkomstskattelov ikke er skattepligtig indkomst, eller

b) svensk folkepension.

4. Såfremt en person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, oppebærer pension eller livrente, som omfattes af artikel 18, og som udbetales fra en anden kontraherende stat, og sådan indkomst beskattes i førstnævnte stat i henhold til bestemmelserne i denne artikel, skal personen i den førstnævnte stat indrømmes et fradrag på 20.000 svenske kroner pr. kalenderår eller tilsvarende i dansk, finsk, islandsk eller norsk møntfod, hvis den pågældende person havde været berettiget til et særskilt fradrag på grund af alder eller invaliditet i udbetalingsstaten. Fradraget indrømmes dog - i den førstnævnte stat - højst med et beløb svarende til pensionsbeløbet eller livrentebeløbet fra den anden kontraherende stat. Fradraget reduceres med de særlige fradrag for alder og invaliditet, som indrømmes i bopælsstaten.

5. (…)

Artikel 28

Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

1. Såfremt en person mener, at der i en eller flere af de kontraherende stater er truffet foranstaltninger, som for ham medfører eller vil medføre en beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne overenskomst, kan han, uden at det påvirker hans ret til at anvende de retsmidler, som står til hans rådighed ifølge disse staters interne lovgivning, indbringe sin sag for den kompetente myndighed i den kontraherende stat, hvori han er hjemmehørende eller, såfremt tilfældet er omfattet af artikel 27, stykke l, i den kontraherende stat, i hvilken han er statsborger.

2. (…)

3. (…)

4. (…)

PROTOKOL

Ved undertegnelsen af den i dag mellem de nordiske lande indgåede overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter er undertegnede blevet enige om følgende bestemmelser, som udgør en integrerende del af overenskomsten:

III. Til artiklerne 7, 8, 13, 15 og 23.

1. (…)

2. Bestemmelserne i artikel 15, stykke. 4, litra a) finder tillige anvendelse på indkomst ved arbejde, som udføres om bord på luftfartøjer, som anvendes i indenrigstrafik af konsortierne Scandinavian Airlines System (SAS), Scanair eller SAS Commuter.

3. Bestemmelserne i stykke 1 og stykke 2 finder - efter aftale mellem de kompetente myndigheder i Danmark, Norge og Sverige - tillige anvendelse for så vidt angår noget andet konsortium eller anden lignende sammenslutning med formål at drive luftfart eller anden dermed direkte sammenhængende virksomhed, når kun deltagere i SAS, direkte eller indirekte, har andele i en sådan sammenslutning, og når sammenslutningen i det væsentlige er opbygget i overensstemmelse med de principper, som gælder for SAS.

IV. Til artikel 13.

Bestemmelserne i artikel 13, stykke 6 og 7, berører ikke Danmarks ret til i henhold til sin lovgivning at beskatte aktieavance, som en person, der flytter fra Danmark, anses for at have opnået ved fraflytningen.

XI. Til artikel 26.

Bestemmelserne i artikel 26, stykke 5, skal ligeledes finde anvendelse i de tilfælde, som omhandles i protokollens punkt II, stykke 3 og 4.

XII. Til artikel 31.

1. (…)

2. (…)

3. For så vidt angår spørgsmålet om grundlaget for fordelingen af beskatningen i Norge og Sverige af Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolags indkomster gælder, hvad der derom særskilt er aftalt.