Den fulde tekst
L 131
Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring. (Faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår).
Af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen (KF)).
Fremsat skr 25/2 10 Tillæg A
Lovf som fremsat 25/2 10 Tillæg A
1.beh 2/3 10 FF
Betænkning 20/5 10 Tillæg B
2.beh 27/5 10 FF
Lovf optrykt efter 2.beh 27/5 10 Tillæg H
3.beh 1/6 10 FF
Lovf som vedt 1/6 10 Tillæg C
Lov nr 719 af 25. juni 2010
Ordførere: (1.beh) Flemming Damgaard Larsen (V), Benny Engelbrecht (S), Colette L. Brix (DF), Pia Olsen Dyhr (SF), Mike Legarth (KF), Morten Østergaard (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervsudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven indføres en generel pligt for erhvervsdrivende til at udstede en faktura til forbrugere for tjenesteydelser udført efter regning. Som udgangspunkt er det kun timepris, timeforbrug og materialeforbrug, der skal angives i regningen. De erhvervsdrivende sikres fleksibilitet, da de kan give forbrugerne andre oplysninger, hvis det følger af branchesædvane. I særlige situationer vil forbrugeren efter ønske kunne få flere oplysninger, som sætter forbrugeren i stand til at kontrollere prisen for de varer og tjenesteydelser, der indgår i ydelsen.
Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår ændres, så forbrugerombudsmanden - som hidtil - udnævnes for et tidsrum på op til 6 år, men med mulighed for forlængelse med op til i alt 3 år. Genudnævnelse som forbrugerombudsmand efter udløb af den fastsatte og eventuelt forlængede periode vil kun kunne ske efter fornyet opslag.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 58 stemmer (V, DF, KF og LA) mod 51 (S, SF, RV og EL).