Den fulde tekst

Fremsat den 9. februar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Forslag

til

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

(Ændring af satser for revalideringsydelse til personer under 30 år)

§ 1

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 1602 af 22. december 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 52 affattes således:

»§ 52. For personer, der er fyldt 30 år, udgør revalideringsydelsen et månedligt beløb på 16.597 kr.

Stk. 2. For personer under 30 år udgør revalideringsydelsen et månedligt beløb, jf. dog stk. 4, på

1) 16.597 kr., når personen er under 30 år og forsørger eget barn i hjemmet,

2) 13.345 kr., når personen er fyldt 25 år og har forsørgelsespligt over for ikkehjemmeboende børn,

3) 10.044 kr., når personen er fyldt 25 år og ikke har forsørgelsespligt over for børn,

4) 6.472 kr., når personen er under 25 år og ikke bor hos en eller begge forældre,

5) 3.123 kr., når personen er under 25 år og bor hos en eller begge forældre,

6) 10.044 kr., når personen under 25 år, er gravid og har passeret 12. svangerskabsuge,

7) 13.345 kr., når personen er under 25 år og har en dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose og emotionelt ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype, og har forsørgelsespligt over for ikkehjemmeboende børn, og

8) 10.044 kr., når personen er under 25 år, ikke bor hos en eller begge forældre og har en dokumenteret psykisk lidelse som anført i nr. 7.

Stk. 3. En person under 25 år, som har en dokumenteret bidragspligt over for et barn, og som modtager revalideringsydelse efter satserne i stk. 2, nr. 4 eller 5, får et månedligt tillæg, der svarer til det fastsatte bidrag, dog højst normalbidraget. Er bidraget forskudsvis udlagt på tidspunktet for udbetaling af hjælp, benyttes tillægget til afdrag på bidragsgælden. Revalideringsydelsen inkl. tillæg kan pr. måned højst udgøre 13.345 kr.

Stk. 4. Har personer omfattet af stk. 2, nr. 2-8, i de 6 kalendermåneder der ligger forud for den måned, hvori beslutningen om revalidering er truffet, haft indtægter, jf. §§ 52 a og 52 b, der gennemsnitligt overstiger 16.597 kr. pr. måned, udgør revalideringsydelsen dog 16.597 kr.«

2. Efter § 52 indsættes:

»§ 52 a. Indtægter efter § 52, stk. 4, opgøres som summen af

1) arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, jf. arbejdsmarkedsbidragsloven, som indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister,

2) ydelser i form af arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge og uddannelsesydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., dagpenge ved sygdom efter lov om sygedagpenge, dagpenge ved barsel efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, børnepasningsorlovsydelse efter lov om børnepasningsorlov, voksenuddannelsesstøtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte, godtgørelse efter lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, SU efter lov om statens uddannelsesstøtte samt ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, som indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister,

3) lønindkomst erhvervet om bord på skibe, herunder om bord på dansk skib registeret i Dansk International Skibsregister, som er indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister.

Stk. 2. Indtægter som nævnt i stk. 1, som ikke fremgår af indkomstregisteret, kan medregnes, hvis de kan dokumenteres.

Stk. 3. Udenlandsk indtægt, som svarer til indtægter nævnt i stk. 1, kan medregnes, når revalidenden kan dokumentere indtægten.

Stk. 4. Kommunen kan få terminaladgang til de nødvendige oplysninger i indkomstregisteret til brug for opgørelsen af indkomster m.v., jf. stk. 1, jf. § 7 i lov om et indkomstregister, herunder oplysninger om, hvem der har foretaget indberetningen og identiteten af den, oplysningerne vedrører.

§ 52 b. Ved opgørelse af en revalidends forudgående indtægt, jf. § 52, stk. 4, indgår indtægter fra selvstændig erhvervsvirksomhed opgjort som grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag efter arbejdsmarkedsbidragslovens §§ 4 og 5.

Stk. 2. Indtægterne opgøres som et månedligt gennemsnit på grundlag af den årsopgørelse, der dækker perioden nævnt i § 52, stk. 4. Hvis der ikke foreligger en årsopgørelse på afgørelsestidspunktet, kan der træffes en foreløbig afgørelse efter § 52, stk. 4, på baggrund af en erklæring på tro og love fra personen om, hvilke indtægter personen har haft fra selvstændig erhvervsvirksomhed.

§ 52 c. Opgørelse af en revalidends indtægter efter §§ 52 a og 52 b sker ud fra de oplysninger, der foreligger på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om revalidering, jf. § 52, stk. 4.

Stk. 2. En revalidend har krav på efterbetaling, hvis det senere viser sig, at indtægterne for perioden i gennemsnit har oversteget 16.597 kr., således at revalidenden er berettiget til revalideringsydelse efter § 52, stk. 4.

Stk. 3. Hvis det senere viser sig, at indtægterne for perioden har været mindre end 16.597 kr. i gennemsnit pr. måned, skal revalideringsydelsen fremover nedsættes til den sats, der følger af § 52, stk. 2.«

3. § 64 affattes således:

»§ 64. Kommunen giver støtte til nødvendige merudgifter til bolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når revalidenden får revalideringsydelse efter § 52, stk. 2, nr. 2-8.«

4. § 109, stk. 1, nr. 6, affattes således:

»6) § 52 om revalideringsydelse.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. april 2011.

§ 3

Stk. 1. § 1, nr. 1-3, finder anvendelse på revalideringer, der bevilges efter lovens ikrafttræden. De hidtidige gældende satser finder fortsat anvendelse på revalideringsforløb, som er bevilget før lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Såfremt et revalideringsforløb, der er bevilget før lovens ikrafttræden, skal forlænges efter § 56 i lov om aktiv socialpolitik, ydes der i forlængelsesperioden revalideringsydelse efter de hidtil gældende satser.

Bemærkninger til lovforslaget

 
Almindelige bemærkninger
 
Indholdsfortegnelse
 
1.
Indledning
2.
Ændret revalideringsydelse til unge under 30 år
 
2.1.
De gældende regler
 
2.2
Forslaget
   
2.2.1
Unge der skal have revalideringsydelse på kontanthjælpsniveau
     
2.2.1.1.
Særligt vedrørende unge forsørgere med udeboende børn, som skal have revalideringsydelse på kontanthjælpsniveau
   
2.2.2
Unge der ikke skal have revalideringsydelse på kontanthjælpsniveau
     
2.2.2.1.
Unge forsørgere med hjemmeboende børn
     
2.2.2.2.
Unge med forudgående indtægter af en vis størrelse
   
2.2.3
Støtte til nødvendige merudgifter til bolig til unge under 25 år
3.
Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige
 
3.1
Ændret revalideringsydelse for personer under 30 år
4.
Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet
5.
Administrative konsekvenser for borgerne
6.
Miljømæssige konsekvenser
7.
Forholdet til EU-retten
8.
Hørte myndigheder og organisationer
9.
Sammenfattende skema

1. Indledning

Lovforslaget er en del af den samlede lovgivningsmæssige udmøntning af aftalen om genopretning af dansk økonomi, maj 2010, som er indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti.

Lovforslaget indeholder den udmøntning af aftalen, som kræver ændring af lov om aktiv socialpolitik. Det drejer sig om ændret revalideringsydelse for personer under 30 år. Det foreslås, at unge under 30 år, der begynder revalidering, som hovedregel fremover skal have en revalideringsydelse, der er på niveau med kontanthjælp.

Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at personens mulighed for at forsørge sig selv og sin familie forbedres, jf. § 46 i lov om aktiv social politik.

Følgende kriterier skal være opfyldt for, at en person kan modtage revalidering:

Personens arbejdsevne skal være begrænset af fysiske, psykiske eller sociale årsager.

Der skal være et erhvervsmæssigt sigte med revalideringen og en realistisk mulighed for, at revalideringen kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse.

Andre erhvervsrettede aktiviteter fx efter lov om aktiv socialpolitik eller lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal være utilstrækkelige i forhold til at få personen i job. Dette følger af, at revalidering er subsidiær i forhold til andre erhvervsrettede foranstaltninger.

Personer, der opfylder betingelserne, har mulighed for at få bevilliget revalidering. Det gælder fx personer, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, SU, kontanthjælp, starthjælp, ledighedsydelse, førtidspension og personer, som er i arbejde.

Før man går i gang med en egentlig revalidering, skal personen sammen med jobcenteret udarbejde en jobplan. Jobplanen indeholder bl.a. en beskrivelse af mulighederne for erhvervsrettede aktiviteter og for den endelige erhvervsmæssige placering. Ved revalidering med jobplan modtager personen revalideringsydelse uden hensyn til ægtefællens indtægts- og formueforhold.

2. Ændret revalideringsydelse til unge under 30 år

2.1 Gældende ret

Efter gældende regler beregnes revalideringsydelsen som et månedligt beløb på grundlag af højeste dagpengebeløb efter § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Fuld revalideringsydelse er i 2011-niveau 16.597 kr.

Revalidender under 25 år modtager efter gældende regler halvdelen af beløbet, dvs. 8.299 kr.

Dog modtager revalidender under 25 år fuld revalideringsydelse, hvis de:

1) forsørger egne børn i hjemmet, eller

2) forinden revalideringens iværksættelse har haft arbejdsindtægter, som giver ret til højeste sygedagpenge.

Hvis unge under 25 år, der får halv revalideringsydelse, har bidragspligt over for et barn, får de efter gældende regler et månedligt tillæg svarende til bidraget, dog højest normalbidraget. Hjælpen inkl. tillæg kan max udgøre 13.345 kr. i 2011-niveau.

I modsætning til kontanthjælp er revalideringsydelse ikke afhængig af ægtefælles indkomst eller formue eller af revalidendens formue. Indtægter fra arbejde nedsætter revalideringsydelsen, hvis indtægterne overstiger 12.000 kr. pr. år. Indtægter fra løbende udbetalinger fra forsikringer og pensionsordninger (herunder erhvervsevnetaberstatninger) nedsætter ligeledes revalideringsydelsen, hvis de sammen med revalideringsydelsen overstiger revalidendens hidtidige arbejdsindtægter.

For revalidender, der modtager starthjælp efter § 25, stk. 12, i lov om aktiv socialpolitik erstatter starthjælpen revalideringsydelsen.

2.2 Forslaget

Med de gældende satser for revalidering vil mange unge, som hidtil har modtaget SU, kontanthjælp eller haft beskedne indtægter, gå frem i leveniveau, når de påbegynder revalidering.

Dette er ikke hensigtsmæssigt, bl.a. fordi der ikke bør være et særligt økonomisk incitament til at søge revalidering i stedet for at tage uddannelse på ordinære vilkår for personer, der har haft begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det foreslås derfor, at unge under 30 år, der begynder revalidering, som hovedregel fremover skal have en revalideringsydelse, der er på niveau med kontanthjælp.

Til det foreslåede ny princip om, at revalideringsydelse skal svare til kontanthjælp, foreslås der to undtagelser:

Den første omfatter unge under 30 år, som forsørger eget barn i hjemmet. For disse unge forsørgere bør der tages hensyn til, at revalidering er en foranstaltning, der typisk har en vis varighed. Disse unge forsørgere skal efter forslaget uændret have den højeste sats for revalideringsydelse.

Der er ikke samme hensyn at tage til unge under 25 år med dokumenteret bidragspligt over for udeboende børn, idet disse unge udover hjælpen modtager et tillæg, der dækker deres bidrag til udeboende børn. Disse unge foreslås derfor at være omfattet af de foreslåede regler om niveau for revalideringsydelse for unge under 30 år. Unge, der er fyldt 25 år og har forsørgelsespligt over for ikkehjemmeboende børn, får højeste kontanthjælpssats. Der henvises til afsnit 2.2.1.

Den anden undtagelse omfatter unge, der i en periode før overgangen til revalidering har haft et sådan indtægtsniveau, at det er rimeligt, at de under revalidering kan modtage den højeste revalideringssats. For nærmere beskrivelse af de to undtagelser henvises til afsnit 2.2.2.

Forslaget indebærer ikke ændringer i, at for revalidender, der modtager starthjælp efter § 25, stk. 12, i lov om aktiv socialpolitik, erstatter starthjælpen revalideringsydelsen.

2.2.1 Unge, der skal have revalideringsydelse på kontanthjælpsniveau

Målgruppen, der med forslaget skal have revalideringsydelse svarende til kontanthjælpsniveau, vil typisk være unge, der overgår til revalidering fra kontanthjælp eller fra SU. Der vil også kunne være unge, der ikke har modtaget offentlige ydelser, og som enten ikke har haft indtægter, eller som har haft begrænsede indtægter.

En oversigt over de gældende satser og de foreslåede nye satser for revalideringsydelse på kontanthjælpsniveau fremgår af tabel 1.

     
Tabel 1. De gældende og foreslåede nye månedlige satser for revalideringsydelse for unge revalidender under 30 år på kontanthjælpsniveau. Satserne er i 2011-niveau.
     
 
Gældende
revalideringssatser
Foreslåede
revalideringssatser
Fyldt 25 år og har forsørgelsespligt over for ikkehjemmeboende børn
16.597 kr.
13.345 kr.
Fyldt 25 år og ikke har forsørgelsespligt
16.597 kr.
10.044 kr.
Under 25 år, udeboende og ikke forsørger
8.299 kr.
6.472 kr.
Under 25 år, hjemmeboende og ikke forsørger
8.299 kr.
3.123 kr.
Under 25 år, som:
   
1. er gravid efter 12. svangerskabsuge eller
2. har psykisk lidelse og er udeboende
8.299 kr.
10.044 kr.
Forsørgere under 25 år med udeboende børn
8.299 kr. *
6.472 kr. *
Forsørgere under 25 år med psykisk lidelse og udeboende børn
8.299 kr. *
13.345 kr.
     
* Der ydes tillæg til forsørgere svarende til det fastsatte bidrag, dog højst normalbidraget.
     

Afgrænsningen af persongrupperne sker efter principperne i lovens § 25.

For øvrige unge under 30 år vil det uændret gælde, at de skal have revalideringsydelse svarende til det højeste niveau på 16.597 kr. Der henvises til 2.2.2.

Forslaget omfatter alene en ændring af niveauet for revalideringsydelse for unge under 30 år. Betingelserne for at kunne modtage revalidering er således uændrede, ligesom revalideringsydelsen fortsat ydes uafhængigt af egen formue eller en evt. ægtefælles indtægter eller formue.

2.2.1.1 Særligt vedrørende unge forsørgere med udeboende børn, som skal have revalideringsydelse på kontanthjælpsniveau

For unge under 25 år, som er forsørgere over for udeboende børn, gælder særlige forhold, som taler for, at disse unge bør have revalideringsydelse på kontanthjælpsniveau, jf. ovenstående afsnit 2.1.2.

Disse unge får efter de gældende regler (hvad enten det drejer sig om kontanthjælp eller revalideringsydelse) ikke en særlig forsørgertakst. I stedet får de ved siden af kontanthjælpen eller revalideringsydelsen et tillæg, som dækker bidragspligten over for det ikkehjemmeboende barn, dog højst normalbidraget. Hvis de får kontanthjælp, får de en sats på 6.472 kr. (2011-niveau) plus tillægget. Og hvis de får revalideringsydelse, får de halv revalideringsydelse svarende til 8.299 kr. (2011-niveau) plus tillægget.

Da der er tale om, at børnene er ikkehjemmeboende, foreslås det som nævnt ovenfor, at forsørgere under 25 år med ikkehjemmeboende børn fremover får revalideringsydelse på kontanthjælpsniveau og ikke halv revalideringsydelse, dvs. de vil få 6.472 kr. og tillægget til bidragspligten.

Hvis unge under 25 år, som er forsørgere over for ikkehjemmeboende børn, tillige har en dokumenteret psykisk lidelse, gælder der i kontanthjælpsreglerne en særlig kontanthjælpssats på 13.345 kr. (2011-niveau). Hvis disse unge får revalideringsydelse, får de alene halv revalideringsydelse på 8.299 kr., og et tillæg svarende til børnebidraget.

Det foreslås derfor, at unge revalidender under 25 år, som er forsørgere over for ikkehjemmeboende børn, og som har en dokumenteret psykisk lidelse, fremover får revalideringsydelse på kontanthjælpssatsen svarende til 13.345 kr.

Det foreslås derudover, at unge forsørgere, der er fyldt 25 år og har forsørgelsespligt over for ikkehjemmeboende børn, bør have revalideringsydelse på kontanthjælpsniveau, svarende til 13.345 kr.

2.2.2 Unge der ikke skal have revalideringsydelse på kontanthjælpsniveau

2.2.2.1 Unge forsørgere med hjemmeboende børn

Revalidering er en foranstaltning, der ofte har en vis varighed. Derfor er der grund til at tage særlige hensyn til revalidender, der er forsørgere over for et eller flere børn, således at disse unge uændret skal have højeste revalideringsydelse. Det skyldes, at forsørgerne ikke alene har nedsat arbejdsevne. De skal ved siden af revalideringen også kunne tage sig af børnene. Det er derfor vigtigt, at disse personer er særligt motiverede til at gennemføre revalideringen.

Det foreslås derfor, at unge forsørgere med hjemmeboende børn uændret får højeste revalideringsydelse under revalideringen, dvs. 16.597 kr.

2.2.2.2 Unge med forudgående indtægter af en vis størrelse

Der er unge, som inden de får behov for tilbud om revalidering, i en længere periode har haft væsentlige indtægter på arbejdsmarkedet. Det kunne være en ung, som har været i arbejde og kommer ud for en ulykke, der indebærer omskoling, fordi den unge ikke længere kan fortsætte i sit hidtidige erhverv.

Det foreslås, at der tages hensyn til disse unge, således at de nye satser med revalideringsydelse på kontanthjælpsniveau ikke skal gælde for unge, der i de 6 måneder, som ligger før beslutningen om revalidering, gennemsnitligt har haft indtægter, der overstiger 16.597 kr. om måneden. Indtægtsgrænsen svarer til den højeste sats for arbejdsløsheds- og sygedagpenge samt revalideringsydelse.

Forslaget indebærer, at unge med sådanne væsentlige indtægter i de 6 kalendermåneder, der ligger forud for den måned, hvori beslutningen om revalidering er truffet, vil få den højeste revalideringssats under revalidering.

Det foreslås, at en revalidends forudgående indtægter opgøres som indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag.

Det foreslås derudover, at følgende indtægter, som ikke er arbejdsmarkedsbidragspligtige medregnes: Arbejdsløshedsdagpenge, dagpenge ved sygdom, dagpenge ved barsel, børnepasningsorlovsydelse, feriedagpenge, uddannelsesydelse, voksenuddannelsesstøtte (SVU), VEU-godtgørelse, SU, kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse og lønindkomst erhvervet om bord på skibe, herunder om bord på danske skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister.

Alle disse indtægter bliver indberettet til indkomstregisteret efter lov om et indkomstregister.

For personer, der har været selvstændigt erhvervsdrivende i en eller flere af de forudgående 6 kalendermåneder, foreslås indtægterne opgjort som et månedligt gennemsnit af de indtægter som vil fremgå af kommende årsopgørelse. Indtil en årsopgørelse foreligger, kan der træffes en foreløbig afgørelse ud fra en erklæring på tro og love om, hvilke indtægter fra selvstændig erhvervsvirksomhed der vil fremgå af årsopgørelsen.

Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 1 og 2.

2.2.3. Støtte til nødvendige merudgifter til bolig til unge under 25 år

Efter gældende regler giver kommunen en revalidend under 25 år støtte til nødvendige merudgifter til bolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når revalidenden får halv revalideringsydelse.

Det foreslås, at alle revalidender under 30 år, der med de foreslåede nye satser ikke modtager fuld revalideringsydelse, skal have mulighed for at få støtte til merudgifter til bolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 3.

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige

3.1 Ændret revalideringsydelse for personer under 30 år

Med lovforslaget foreslås revalideringsydelsen ændret til kontanthjælpsniveau for en række persongrupper under 30 år.

Det skønnes, at knap 1.600 fuldtidspersoner vil blive omfattet af forslaget. Som følge heraf skønnes forslaget at medføre besparelser på 24,0 mio. kr. i 2011, 56,0 mio. kr. i 2012, 88,0 mio. kr. i 2013 og 96 mio. kr. i 2014 og frem.

Ifølge den gældende § 64 i lov om aktiv socialpolitik giver kommunen en revalidend støtte til nødvendige merudgifter til bolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når revalidenden får halv revalideringsydelse efter § 52, stk. 2.

Det foreslås, at alle revalidender under 30 år, der ikke modtager fuld revalideringsydelse, skal have mulighed for at få støtte til merudgifter til bolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Gruppen af unge, som ikke får fuld revalideringsydelse, forøges. Forslaget skønnes at give anledning til merudgifter til bolig på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i størrelsesordenen 0,1 mio. kr. i 2011, 0,3 mio. kr. i 2012, 0,4 mio. kr. i 2013 og 0,5 mio. kr. i 2014 og frem.

I fordelingen af udgifterne mellem stat og kommuner er der taget højde for lovforslag nr. L 71 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v.), hvorefter statsrefusionen af bl.a. revalideringsydelse sænkes fra 65 pct. til 50 pct. for personer i ordinær uddannelse og fra 65 pct. til 30 pct. for personer i øvrig vejledning og opkvalificering. Statsrefusionen for revalidender i virksomhedspraktik er fortsat 65 pct. Statsrefusionen for boligtilskud til revalidender sænkes fra 65 pct. til 50 pct.

Kommunernes udgifter refunderes således med henholdsvis 65 pct., 50 pct. og 30 pct. af staten.

Udgifterne er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

         
Tabel 1. Økonomiske konsekvenser fordelt på kommune og stat som følge af forslag om ændring af revalideringsydelse for unge under 30 år
         
Mio. kr.
2011
2012
2013
2014
Kommuner
-13,2
-30,8
-48,3
-52,7
Staten
-10,8
-25,2
-39,7
-43,3
I alt
-24,0
-56,0
-88,0
-96,0
         

De økonomiske konsekvenser skal forhandles med de kommunale parter.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet

Forslaget har ikke økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet.

5. Administrative konsekvenser for borgerne

Forslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne.

6. Miljømæssige konsekvenser

Forslaget har ingen miljømæssige konsekvenser.

7. Forholdet til EU-retten

Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

8. Hørte myndigheder og organisationer

Forslaget har været sendt til høring hos: Ankestyrelsen, ATP, Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Business Danmark, Center for Ligebehandling af Handicappede, Danmarks Frie Fagforening, Dansk Socialrådgiverforening, Danske Handicaporganisationer, Datatilsynet, Det Centrale Handicapråd, Foreningen af kommunale social-, sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark, Foreningen af statsforvaltningsjurister, Frie Funktionærer, Jobrådgivernes Brancheforening, Kommunernes Landsforening, Kooperationen, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagbevægelse, Landsforeningen af Fleks- og skånejobbere, Rigsrevisionen, Rådet for frivilligt Socialt arbejde, Rådet for Socialt Udsatte, Statsforvaltningerne og Sundhedskartellet.

     
9. Sammenfattende skema
     
 
Positive konsekvenser/mindreudgifter
Negative konsekvenser/merudgifter
Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner
Stat:
2011: 10,8 mio. kr.
2012: 25,3 mio. kr.
2013: 39,9 mio. kr.
2014: 43,5 mio. kr.
Stat:
2011: 0,0 mio. kr.
2012: 0,1 mio. kr.
2013: 0,2 mio. kr.
2014: 0,2 mio. kr.
     
 
Kommuner:
2011: 13,3 mio. kr.
2012: 31,0 mio. kr.
2013: 48,5 mio. kr.
2014: 53,0 mio. kr.
Kommuner:
2011: 0,1 mio. kr.
2012: 0,2 mio. kr.
2013: 0,2 mio. kr.
2014: 0,3 mio. kr.
Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner
Stat:
2011: 0 mio. kr.
2012: 0 mio. kr.
2013: 0 mio. kr.
2014: 0 mio. kr.
Stat:
2011: 0 mio. kr.
2012: 0 mio. kr.
2013: 0 mio. kr.
2014: 0 mio. kr.
     
 
Kommuner:
2011: 0 mio. kr.
2012: 0 mio. kr.
2013: 0 mio. kr.
2014: 0 mio. kr.
Kommuner:
2011: 0 mio. kr.
2012: 0 mio. kr.
2013: 0 mio. kr.
2014: 0 mio. kr.
Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for erhvervslivet
Ingen
Ingen
Miljømæssige konsekvenser
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for borgerne
Ingen
Ingen
Forholdet til EU-retten
Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

Til stk. 1

Efter gældende regler udgør revalideringsydelsen for personer, der er fyldt 30 år et månedligt beløb på 16.597 kr.

Det foreslås, at dette uændret skal være gældende.

Til stk. 2

Efter gældende regler beregnes revalideringsydelsen som et månedligt beløb på grundlag af højeste dagpengebeløb efter § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Dette beløb udgør 16.597 kr. månedligt. Dog får en revalidend under 25 år halvdelen af beløbet, medmindre pågældende forsørger egne børn i hjemmet, eller har haft arbejdsindtægter, som giver ret til højeste sygedagpenge.

Det foreslås, at revalideringsydelsen til personer under 30 år, med mindre de er forsørgere for hjemmeboende børn eller har haft forudgående indtægter, som udgangspunkt i niveau skal svare til den sats, de ville være berettiget til, hvis de skulle modtage kontanthjælp.

For unge under 30 år, der ikke er forsørgere for hjemmeboende børn eller ikke har haft forudgående indtægter som nævnt ovenfor, foreslås det, at satsen for revalideringsydelse skal svare til den sats, de ville være berettiget til efter lovens § 25, hvis de skulle modtage kontanthjælp.

Efter gældende regler får personer, der er fyldt 25 år, og som har forsørgelsespligt over for ikkehjemmeboende børn 16.597 kr. i revalideringsydelse månedligt. Det foreslås i stk. 2, nr. 2, at ændre denne revalideringsydelse til 13.345 kr. Dette beløb svarer til kontanthjælpssatsen i § 25 for den tilsvarende målgruppe.

Efter gældende regler får personer, der er fyldt 25 år, og som ikke er forsørgere, 16.597 kr. i revalideringsydelse månedligt. Det foreslås i stk. 2, nr. 3, at ændre denne revalideringsydelse til 10.044 kr. Dette beløb svarer til kontanthjælpssatsen i § 25 for den tilsvarende målgruppe.

Efter gældende regler får unge, der er under 25 år, og som ikke bor hos en eller begge forældre, 8.299 kr. i revalideringsydelse månedligt. Det foreslås i stk. 2, nr. 4, at ændre denne revalideringsydelse til 6.472 kr. Dette beløb svarer til kontanthjælpssatsen i § 25 for den tilsvarende målgruppe.

Efter gældende regler får unge, der er under 25 år, og som bor hos en eller begge forældre, 8.299 kr. i revalideringsydelse månedligt. Det foreslås i stk. 2, nr. 5, at ændre denne revalideringsydelse til 3.123 kr. Dette beløb svarer til kontanthjælpssatsen i § 25 for den tilsvarende målgruppe.

Efter gældende regler får unge, der er under 25 år, og som er gravide og har passeret 12. svangerskabsuge, 8.299 kr. i revalideringsydelse månedligt. Det foreslås i stk. 2, nr. 6, at ændre denne revalideringsydelse til 10.044 kr. Dette beløb svarer til kontanthjælpssatsen i § 25 for den tilsvarende målgruppe.

Efter gældende regler får unge, der er under 25 år, og som har en dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose eller emotionelt ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype, og har forsørgelsespligt over for ikkehjemmeboende børn, 8.299 kr. i revalideringsydelse månedligt. Det foreslås i stk. 2, nr. 7, at ændre denne revalideringsydelse til 13.345 kr. Dette beløb svarer til kontanthjælpssatsen i § 25 for den tilsvarende målgruppe.

Efter gældende regler får unge, der er under 25 år, og som ikke bor hos en eller begge forældre og har en dokumenteret psykisk lidelse som anført i nr. 7, 8.299 kr. i revalideringsydelse månedligt. Det foreslås i stk. 2, nr. 8, at ændre denne revalideringsydelse til 10.044 kr. Dette beløb svarer til kontanthjælpssatsen i § 25 for den tilsvarende målgruppe.

Til stk. 3

Efter gældende regler får en person under 25 år, der har en dokumenteret bidragspligt over for et barn, revalideringsydelse på 8.299 kr. Hertil ydes et månedligt tillæg, der svarer til det fastsatte bidrag og højst normalbidraget. Hvis bidraget er forskudsvis udlagt på tidspunktet for udbetaling af hjælp, benyttes tillægget til afdrag på bidragsgælden. Hjælpen inkl. tillæg kan højst udgøre 13.345 kr.

Det foreslås, at disse unge til de foreslåede satser i stk. 2 uændret får et tillæg, der svarer til det fastsatte bidrag dog højst normalbidraget.

Til stk. 4

Det foreslås, at de foreslåede revalideringssatser på kontanthjælpsniveau jf. stk. 2 ikke skal gælde, hvis en ung de 6 forudgående måneder før beslutning om revalidering træffes har haft indtægter, der overstiger 16.597 kr. i gennemsnit pr. måned.

Det foreslås derfor, at disse unge månedligt får 16.597 kr. i revalideringsydelse.

Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt. 2.2.2.

Til nr. 2

Til § 52 a

Ad. stk. 1

Indkomstregisteret indeholder oplysninger om borgernes indkomstforhold.

Det foreslås, at indkomsten opgøres som arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, jf. arbejdsmarkedsbidragsloven, som er indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister.

Det foreslås derudover, at følgende indtægter, som ikke er arbejdsmarkedsbidragspligtige medregnes: Arbejdsløshedsdagpenge, dagpenge ved sygdom, dagpenge ved barsel, børnepasningsorlovsydelse, feriedagpenge, uddannelsesydelse, voksenuddannelsesstøtte (SVU), VEU-godtgørelse, SU, kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse og lønindkomst erhvervet om bord på skibe, herunder om bord på danske skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister.

Alle disse indtægter bliver indberettet til indkomstregisteret efter lov om et indkomstregister.

Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt. 2.1.

Ad. stk. 2

Det foreslås, at indtægter efter stk. 1, som ikke fremgår af indkomstregisteret, kan medregnes, hvis den kan dokumenteres. En sådan dokumentation kan fx være lønsedler.

Ad. stk. 3

For så vidt angår udenlandsk indkomst foreslås det, at sådan indkomst kan indgå i opgørelsen af revalidendens forudgående indtægter, såfremt revalidenden kan dokumentere indtægten. De udenlandske indtægter medregnes, uanset at de ikke er indberettet til indkomstregistret, hvis de svarer til de danske indtægter, der indgår i opgørelsen.

Ad. stk. 4

Det foreslås, at kommunerne får terminaladgang til indkomstregisteret, dvs. adgang til at foretage opslag i registeret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister i forbindelse med opgørelsen af indkomster m.v. efter stk. 1.

Kommunerne kan alene få adgang til forud definerede data i indkomstregisteret, jf. § 15, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1523 af 14. december 2006 om et indkomstregister. Der skal indgås en aftale med SKAT om, hvilke oplysninger og felter i indkomstregisteret der skal være adgang til. Herved opfyldes persondatalovens bestemmelser, om at der alene må behandles relevante og tilstrækkelige oplysninger til udtrykkeligt angivne og klare formål.

Ved at benytte oplysninger i indkomstregistret opnås en enkel og ubureaukratisk administration, hvor kommunerne kan få oplyst om borgeren har haft indtægter, der jf. § 52, stk. 4, berettiger til en revalideringsydelse på 16.597 kr. pr. måned. Kommunen skal således ikke bede borgerne om oplysninger og dokumentation, som myndighederne som hovedregel allerede har.

Det er derfor nødvendigt og sagligt, at kommunerne for de personer, der er omfattet af § 52, stk. 2, nr. 2-8, får adgang til de relevante oplysninger i indkomstregisteret, jf. § 52 a, stk. 1.

Til § 52 b

For personer, der har været selvstændigt erhvervsdrivende i en eller flere af de forudgående 6 kalendermåneder før beslutningen om revalidering er truffet, foreslås det, at årsindtægten for personen indgår ved beregning af den gennemsnitlige månedlige indtægt.

Årsopgørelsen for de 6 forudgående kalendermåneder vil i mange tilfælde ikke foreligge på det tidspunkt, hvor der træffes beslutning om revalidering. Det foreslås derfor, at beregningen af den gennemsnitlige månedlige indtægt vil kunne foretages på baggrund af en erklæring på tro og lov fra personen om, hvilke indtægter fra den selvstændige virksomhed, som personen har haft. På dette grundlag træffes en foreløbig afgørelse om revalideringssatsen.

Når årsopgørelsen foreligger fra skattevæsenet, skal der træffes en endelig afgørelse. Hvis det viser sig, at indtægterne i gennemsnit har været lavere end 16.597 kr. pr. måned, skal den foreløbige afgørelse ændres, således at revalidenden fra næste udbetaling skal have en af de lavere satser, som fremgår af forslaget til § 52, stk. 2. Der henvises til den foreslåede § 52 c, stk. 3.

Der skal alene ske tilbagebetaling efter de gældende regler om tilbagebetaling i lovens § 91. Det betyder, at der kun skal træffes afgørelse om tilbagebetaling, hvis en person mod bedre vidende uberettiget har modtaget ydelser. Revalidenden skal således have været i ond tro om for meget udbetalt ydelse.

Den indkomst, der danner grundlaget for beregningen af den månedlige indtægt, foreslås at være det arbejdsmarkedsbidragsgrundlag vedrørende selvstændig erhvervsvirksomhed, som opgøres efter arbejdsmarkedsbidragslovens §§ 4 og 5, og som fremgår af den pågældendes årsopgørelse.

Indtægterne opgøres som et månedligt gennemsnit på grundlag af den årsopgørelse, der dækker perioden nævnt i forslaget til § 52, stk. 4, eller på grundlag af tro og love-erklæringen.

Hvis personen fx har været selvstændigt erhvervsdrivende i de første 3 måneder af de forudgående 6 måneder, så opgøres indtægten for disse 3 måneder på grundlag af den gennemsnitlige månedlige indtægt beregnet ud fra den årsopgørelse, som perioden vedrører.

Personer, der driver selvstændig virksomhed, kan udover indtægter fra virksomheden også have indtægter som lønmodtager eller indtægter i form af fx sygedagpenge. Det er de samlede indtægter i de 6 måneder, som ligger forud for beslutningen for revalidering, som skal medregnes.

Til § 52 c

Det foreslås, at en revalidends forudgående indtægt, jf. §§ 52 a og 52 b, opgøres på baggrund af de indtægtsoplysninger, der foreligger på afgørelsestidspunktet.

Det foreslås, at revalidenden har krav på efterbetaling, hvis det senere viser sig, at de faktiske indtægter i de 6 kalendermåneder, der ligger forud for den måned, hvori beslutningen om revalidering er truffet, i gennemsnit har oversteget 16.597 kr., således at revalidenden er berettiget til revalideringsydelse efter § 52, stk. 4.

For selvstændig erhvervsdrivende betyder det, at hvis årsopgørelsen, som dækker de relevante måneder, ikke foreligger på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om revalidering, og revalidenden ikke har haft andre indtægter, vil revalidenden få revalideringsydelse efter § 52, stk. 2 og 3. Hvis personen har haft indtægter ved selvstændig virksomhed, er der mulighed for at træffe en foreløbig afgørelse på baggrund af en tro og love erklæring, jf. § 52 b, stk. 2.

Når den relevante årsopgørelse foreligger, kan revalidenden få vurderet, hvorvidt vedkommende er berettiget til revalideringsydelse efter § 52, stk. 4. Såfremt det viser sig, at revalidenden er berettiget til den høje revalideringssats, reguleres den hidtidige ydelse med tilbagevirkende kraft.

Det foreslås, at såfremt det senere viser sig, at de faktiske indtægter for perioden har været mindre end 16.597 kr. i gennemsnit pr. måned, skal revalideringsydelsen fra næste udbetaling nedsættes til den sats, der følger af § 52, stk. 2. Dette gælder såvel lønmodtagere som selvstændigt erhvervsdrivende.

Der skal alene ske tilbagebetaling efter de gældende regler om tilbagebetaling i lovens § 91 er opfyldt. Det betyder, at der kun skal træffes afgørelse om tilbagebetaling, hvis en person mod bedre vidende uberettiget har modtaget ydelser. Revalidenden skal således have været i ond tro om for meget udbetalt ydelse.

Til nr. 3

Efter gældende regler kan personer under 25 år, der modtager den halve revalideringsydelse, gives støtte til nødvendige merudgifter til bolig, som skyldes en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Det foreslås, at alle revalidender under 30 år, der modtager revalideringsydelse med en sats, der er mindre en 16.597 kr. pr. måned (pr. 1. januar 2011), kan få støtte til merudgifter til bolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt. 2.2.3.

Til nr. 4

Efter gældende regler reguleres ydelser til kontanthjælp, revalidering m.v., i henhold til satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent.

Det foreslås, at der forsat skal ske regulering af revalideringsydelsen efter disse regler.

Til § 2

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. april 2011.

Til § 3

I stk. 1 foreslås det, at ændringerne af §§ 52, 52 a-c og 64 i lov om aktiv socialpolitik, som ændret ved denne lovs § 1, nr. 1-3, alene finder anvendelse på afgørelser om bevilling af revalidering, der er truffet efter lovens ikrafttrædelse den 1. april 2011. Revalidender, der forud for lovens ikrafttræden har fået bevilget revalidering fortsætter i revalidering i overensstemmelse med de hidtil gældende ydelser under revalidering.

I stk. 2 foreslås det, at hvis revalideringsforløb, der er bevilget før lovens ikrafttræden, skal forlænges, skal dette ske i overensstemmelse med de hidtil gældende ydelser for revalidering.


Bilag 1

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

     
Gældende formulering
 
Lovforslaget
     
     
   
1. § 52 affattes således:
§ 52. Revalideringsydelsen beregnes som et månedligt beløb på grundlag af højeste dagpengebeløb efter § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
 
»§ 52. For personer, der er fyldt 30 år, udgør revalideringsydelsen et månedligt beløb på 16.597 kr.
Stk. 2. En revalidend under 25 år får halvdelen af beløbet i stk. 1, og det udbetales til udløbet af den måned, hvori den pågældende fylder 25 år.
 
Stk. 2. For personer under 30 år udgør revalideringsydelsen et månedligt beløb, jf. dog stk. 4, på
1) 16.597 kr., når personen er under 30 år og forsørger eget barn i hjemmet,
2) 13.345 kr., når personen er fyldt 25 år og har forsørgelsespligt over for ikkehjemmeboende børn,
3) 10.044 kr., når personen er fyldt 25 år og ikke har forsørgelsespligt over for børn,
4) 6.472 kr., når personen er under 25 år og ikke bor hos en eller begge forældre,
5) 3.123 kr., når personen er under 25 år og bor hos en eller begge forældre,
6) 10.044 kr., når personen under 25 år, er gravid og har passeret 12. svangerskabsuge,
7) 13.345 kr., når personen er under 25 år og har en dokumenteret psykisk lidelse, der er diagnosticeret som skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose og emotionelt ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype, og har forsørgelsespligt over for ikkehjemmeboende børn, og
8) 10.044 kr., når personen er under 25 år, ikke bor hos en eller begge forældre og har en dokumenteret psykisk lidelse som anført i nr. 7.
Stk. 3. En revalidend under 25 år får dog revalideringsydelse efter stk. 1, når
1) den pågældende forsørger egne børn i hjemmet eller
2) den pågældende har haft arbejdsindtægter, som giver ret til højeste sygedagpenge.
 
Stk. 3. En person under 25 år, som har en dokumenteret bidragspligt over for et barn, og som modtager revalideringsydelse efter satserne i stk. 2, nr. 4 eller 5, får et månedligt tillæg, der svarer til det fastsatte bidrag, dog højst normalbidraget. Er bidraget forskudsvis udlagt på tidspunktet for udbetaling af hjælp, benyttes tillægget til afdrag på bidragsgælden. Revalideringsydelsen inkl. tillæg kan pr. måned højst udgøre 13.345 kr.
Stk. 4. Personer, der får hjælp efter stk. 2, og som har en dokumenteret bidragspligt over for et barn, får et månedligt tillæg, der svarer til det fastsatte bidrag, dog højst normalbidraget. Er bidraget forskudsvis udlagt på tidspunktet for udbetaling af hjælp, benyttes tillægget til afdrag på bidragsgælden. Hjælpen inkl. tillæg kan højst udgøre 10.245 kr.
 
Stk. 4. Har personer omfattet af stk. 2, nr. 2-8, i de 6 kalendermåneder der ligger forud for den måned, hvori beslutningen om revalidering er truffet, haft indtægter, jf. §§ 52 a og 52 b, der gennemsnitligt overstiger 16.597 kr. pr. måned, udgør revalideringsydelsen dog 16.597 kr.«
     
   
2. Efter § 52 indsættes:
   
»§ 52 a. Indtægter efter § 52, stk. 4, opgøres som summen af
   
1) arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, jf. arbejdsmarkedsbidragsloven, som indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister,
   
2) ydelser i form af arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge og uddannelsesydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., dagpenge ved sygdom efter lov om sygedagpenge, dagpenge ved barsel efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, børnepasningsorlovsydelse efter lov om børnepasningsorlov, voksenuddannelsesstøtte efter lov om statens voksenuddannelsesstøtte, godtgørelse efter lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, SU efter lov om statens uddannelsesstøtte samt ydelser efter lov om aktiv socialpolitik som indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister,
   
3) lønindkomst erhvervet om bord på skibe, herunder om bord på dansk skib registeret i Dansk International Skibsregister, som er indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister.
   
Stk. 2. Indtægter som nævnt i stk. 1, som ikke fremgår af indkomstregisteret, kan medregnes, hvis de kan dokumenteres.
   
Stk. 3. Udenlandsk indtægt, som svarer til indtægter nævnt i stk. 1, kan medregnes, når revalidenden kan dokumentere indtægten.
   
Stk. 4. Kommunen kan få terminaladgang til de nødvendige oplysninger i indkomstregisteret til brug for opgørelsen af indkomster m.v., jf. stk. 1, jf. § 7 i lov om et indkomstregister, herunder oplysninger om, hvem der har foretaget indberetningen og identiteten af den, oplysningerne vedrører.
     
   
§ 52 b. Ved opgørelse af en revalidends forudgående indtægt, jf. § 52, stk. 4, indgår indtægter fra selvstændig erhvervsvirksomhed opgjort som grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag efter arbejdsmarkedsbidragslovens §§ 4 og 5.
   
Stk. 2. Indtægterne opgøres som et månedligt gennemsnit på grundlag af den årsopgørelse, der dækker perioden nævnt i § 52, stk. 4. Hvis der ikke foreligger en årsopgørelse på afgørelsestidspunktet, kan der træffes en foreløbig afgørelse efter § 52, stk. 4, på baggrund af en erklæring på tro og love fra personen om, hvilke indtægter, personen har haft fra selvstændig erhvervsvirksomhed.
     
   
§ 52 c. Opgørelse af en revalidends indtægter efter §§ 52 a og 52 b sker ud fra de oplysninger, der foreligger på det tidspunkt, hvor der træffes afgørelse om revalidering, jf. § 52, stk. 4.
   
Stk. 2. En revalidend har krav på efterbetaling, hvis det senere viser sig, at indtægterne for perioden i gennemsnit har oversteget 16.597 kr., således at revalidenden er berettiget til revalideringsydelse efter § 52, stk. 4.
   
Stk. 3. Hvis det senere viser sig at indtægterne for perioden har været mindre end 16.597 kr. i gennemsnit pr. måned, skal revalideringsydelsen fremover nedsættes til den sats, der følger af § 52, stk. 2.«
     
   
3. § 64 affattes således:
§ 64. Kommunen giver støtte til nødvendige merudgifter til bolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når revalidenden får den halve revalideringsydelse efter § 52, stk. 2.
 
»§ 64. Kommunen giver støtte til nødvendige merudgifter til bolig på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når revalidenden får revalideringsydelse efter § 52, stk. 2, nr. 2-8.«
     
§ 109. En gang årligt den 1. januar reguleres med satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent de beløb, der er nævnt i:
   
1) §§ 25, 25 a, 25 b, 25 c, 25 f og 26 om hjælp til forsørgelse, loft for samlet hjælp og særlig hjælp til visse persongrupper, jf. stk. 2.
   
2) § 27, stk. 2, om et støttebeløb til familier med børn under 18 år.
   
3) § 30 om indtægtsfradrag for ægtepar omfattet af § 26, stk. 4.
   
4) § 31 om fradrag for arbejdsindtægter m.v.
   
5) § 40 om nedsættelse af hjælpen efter § 25.
   
6) § 52, stk. 4, om grænsen for halv revalideringsydelse og tillæg.
 
4. § 109, stk. 1, nr. 6, affattes således:
»6) § 52 om revalideringsydelse.«
7) § 79, stk. 3, om mindstebeløb for ATP-beregning.
   
8) (Ophævet).
   
9) (Ophævet).
   
10) (Ophævet).
   
11) § 85 a om efterlevelseshjælp.
   
[Stk. 2-3 er ikke medtaget]
   
     
   
§ 2
     
   
Loven træder i kraft den 1. april 2011.
     
   
§ 3
     
   
Stk. 1. § 1, nr. 1-3, finder anvendelse på revalideringer, der bevilges efter lovens ikrafttræden. De hidtidige gældende satser finder fortsat anvendelse på revalideringsforløb, som er bevilget før lovens ikrafttræden.
   
Stk. 2. Såfremt et revalideringsforløb, der er bevilget før lovens ikrafttræden, skal forlænges efter § 56 i lov om aktiv socialpolitik, ydes der i forlængelsesperioden revalideringsydelse efter de hidtil gældende satser.