Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. februar 2011

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af dødsboskifteloven og forskellige andre love

(Revision af dødsboskifteloven m.v.)

[af justitsministeren (Lars Barfoed)]

1. Ændringsforslag

Justitsministeren har stillet 2 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 24. november 2010 og var til 1. behandling den 7. december 2010. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Lovforslaget bygger på betænkning nr. 1518/2010 om ægtefælleskifte m.v. og betænkning nr. 1519/2010 om revision af dødsboskifteloven. Justitsministeren sendte den 31. maj 2010 betænkningerne til udvalget, jf. REU alm. del – bilag 537 (2009-10). Betænkningerne har været sendt i høring, og den 23. november 2010 sendte justitsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 1 skriftlig henvendelse fra Erik Fraas.

Justitsministeren har over for udvalget kommenteret henvendelsen.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 5 spørgsmål til justitsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 7

Af justitsministeren, tiltrådt af udvalget:

1) Nr. 4 affattes således:

»4. § 74, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»Udloddes en erhvervsvirksomhed som nævnt i stk. 1 til andre arvinger eller legatarer efter førstafdøde, medregnes indestående på konjunkturudligningskonto ved udløbet af indkomståret forud for det år, hvori skifteretten har modtaget skiftebegæringen, med tillæg af hertil svarende konjunkturudligningsskat og med fradrag af et grundbeløb på 152.200 kr. (2010-niveau) til den længstlevende ægtefælles personlige indkomst for det år, hvori skifteretten har modtaget skiftebegæringen.««

[Redaktionel ændring]

Til § 13

2) Nr. 1 affattes således:

»1. I § 2, nr. 4, litra d, tre steder i § 15 A, stk. 2, i § 18, stk. 7, og i § 64, stk. 1, ændres »efterlevende« til: »længstlevende«.«

[Konsekvensændring]

Bemærkninger

Til nr. 1

Der er tale om en lovteknisk begrundet redaktionel ændring.

Til nr. 2

Der er tale om en konsekvensændring som følge af, at begrebet »efterlevende ægtefælle« med den nye arvelov er skiftet ud med det mere nutidige udtryk »længstlevende ægtefælle«. Med ændringsforslaget medtages pensionsbeskatningslovens § 2, nr. 4, litra d, der ikke er nævnt i det oprindelige forslag, blandt de bestemmelser, hvori begrebet ændres.

Kim Andersen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) fmd. Marlene Harpsøe (DF) Pia Adelsteen (DF) Tom Behnke (KF) Vivi Kier (KF) Simon Emil Ammitzbøll (LA) Karen Hækkerup (S) Maja Panduro (S) Mogens Jensen (S) Julie Skovsby (S) Anne Baastrup (SF) Özlem Sara Cekic (SF) Manu Sareen (RV) Line Barfod (EL)

Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 45
Dansk Folkeparti (DF) 24
Socialistisk Folkeparti (SF) 23
Det Konservative Folkeparti (KF) 17
Radikale Venstre (RV) 9
Enhedslisten (EL) 4
Liberal Alliance (LA) 3
Kristendemokraterne (KD) 1
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Tjóðveldi (T) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 2


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 83

Bilagsnr.
Titel
1
Høringssvar og høringsnotat, fra justitsministeren
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
1. udkast til betænkning
5
Ændringsforslag, fra justitsministeren
6
Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
7
Henvendelse af 26/1-11 fra Erik Fraas
8
2. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 83

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om redegørelse for regler og praksis for lukning af afdødes konti, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om redegørelse for, hvorfor det ikke er muligt at imødekomme de forslag som Danske Advokater kommer med i deres høringssvar vedrørende bobestyrers kompetence ved tvister, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. , om ministeren ikke mener, at 3 måneder er tilstrækkelig tid for arvinger til at varetage deres interesser, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. , om ministeren vil se positivt på at skabe et klart overblik over klagereglerne for såvel arvinger som legatar, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om kommentar til henvendelse af 26/1-11 fra Erik Fraas, til justitsministeren, og ministerens svar herpå