Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011

Betænkning

over

Forslag til lov om ægtefælleskifte m.v.

[af justitsministeren (Lars Barfoed)]

1. Ændringsforslag

Der er stillet 5 ændringsforslag til lovforslaget. Justitsministeren har stillet ændringsforslag nr. 1-4. Socialdemokratiets medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 5.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 15. april 2011 og var til 1. behandling den 28. april 2011. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Lovforslaget bygger på betænkning nr. 1518/2010 om ægtefælleskifte m.v. Justitsministeren sendte den 31. maj 2010 betænkningen til udvalget, jf. REU alm. del – bilag 537 (2009-10). Betænkningen har været sendt i høring, og den 15. april 2011 sendte justitsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 16 spørgsmål til justitsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger

Et flertal i udvalget (V, DF, KF, RV og LA) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af justitsministeren stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (S, SF, EL og Christian H. Hansen (UFG)) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 53

Af justitsministeren, tiltrådt af udvalget:

1) I stk. 1 ændres »vederlagskrav« til: »krav«.

[Terminologi]

Til § 81

2) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 254 e, stk. 7, 3. pkt., ændres »§ 327, stk. 4, 2. og 3. pkt.« til: »§ 327, stk. 5, 2. og 3. pkt.««

[Konsekvensændring]

Til § 85

3) Efter nr. 6 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 36 i, stk. 2, 4. pkt., ændres »§ 36, stk. 4, 2. pkt.« til: »§ 34 d, stk. 2, 2. pkt.««

[Konsekvensændring]

4) Efter nr. 9 indsættes som nyt nummer:

»02. I § 59, 2. pkt., ændres »§ 36, stk. 4« til: »§ 34 d, stk. 2, 2. pkt.««

[Konsekvensændring]

Ny paragraf

Af et mindretal (S), tiltrådt af et mindretal (SF, EL og Christian H. Hansen (UFG)):

5) Efter § 87 indsættes som ny paragraf:

»§ 01. Justitsministeren fremsætter forslag om revision af loven i folketingsåret 2015-16.«

[Revisionsklausul]

Bemærkninger

Til nr. 1

Forslaget skyldes, at betegnelsen vederlagskrav ikke anvendes om krav som omhandlet i lovforslagets § 67, der viderefører § 56 i den gældende lov om ægteskabs indgåelse og opløsning.

Til nr. 2

I § 254 e, stk. 7, 3. pkt., i retsplejeloven henvises til den gældende § 327, stk. 4, 2. og 3. pkt. Forslaget er en konsekvensændring som følge af lovforslagets § 81, nr. 2, hvorefter § 327, stk. 4, i retsplejeloven bliver til stk. 5.

Til nr. 3 og 4

I § 36 i, stk. 2, 4. pkt., og § 59, 2. pkt., i lov om retsafgifter henvises til den gældende § 36, stk. 4. Forslaget er en konsekvensændring som følge af lovforslagets § 85, nr. 4, hvorefter §§ 34-36 i lov om retsafgifter ophæves og erstattes af et nyt kapitel 5 a om ægtefælleskifte m.v.

Til nr. 5

Der foreslås indsat en bestemmelse, hvorefter justitsministeren senest i folketingsåret 2015-16 skal fremsætte forslag om revision af loven.

Formålet med bestemmelsen er at sikre, at Folketinget senest i folketingsåret 2015-16 får lejlighed til at vurdere, om loven, der træder i kraft den 1. marts 2012, virker efter hensigten.

Kim Andersen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) fmd. Marlene Harpsøe (DF) Pia Adelsteen (DF) Tom Behnke (KF) Tage Leegaard (KF) Simon Emil Ammitzbøll (LA) Karen Hækkerup (S) Maja Panduro (S) Christian H. Hansen (UFG) Julie Skovsby (S) Anne Baastrup (SF) Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) nfmd. Lone Dybkjær (RV) Line Barfod (EL)

Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 45
Dansk Folkeparti (DF) 24
Socialistisk Folkeparti (SF) 23
Det Konservative Folkeparti (KF) 17
Radikale Venstre (RV) 9
Enhedslisten (EL) 4
Liberal Alliance (LA) 3
Kristendemokraterne (KD) 1
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Tjóðveldi (T) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 2


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 193

Bilagsnr.
Titel
1
Høringssvar og høringsnotat, fra justitsministeren
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
1. udkast til betænkning
5
Ændringsforslag, fra justitsministeren
6
2. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 193

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om, hvor mange ekstra ressourcer ministeren skønner det vil kræve fra domstolene, når man forventer, at antallet af sager fordobles, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om, hvilke konsekvenser ministeren forventer at fordoblingen af denne type sager, uden tilførsel af ekstra ressourcer, vil få for andre typer sager ved domstolene, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om retten, såfremt den ene ægtefælle modsætter sig salg af et fælles aktiv, f.eks. et hus eller lejlighed, så vil kunne træffe afgørelse om, at aktivet skal sælges, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. om redegørelse for lovforslagets konsekvenser i forhold til muligheden for at få fri proces, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om teknisk bistand til ændringsforslag, der stiller krav om en opfølgningsklausul efter 3 år, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm. om, hvilke muligheder borgeren har, såfremt vedkommende ønsker en anden bobehandler end den, der er udpeget af skifteretten, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm. om, hvilke forhold der skal være til stede, for at ægtefællerne kan forlange en anden bobehandler i processen, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm. om, hvilken konsekvens det vil have, at et udvidet sagsantal i skifteretten og byretterne samt uddannelse af personale skal holdes inden for en uændret økonomisk ramme for domstolene, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
9
Spm. om ministerens kommentar til forslaget fra Danske Familieadvokater om, at der laves en vejledning i, hvilke vurderingstemaer der skal tages afsæt i i forbindelse med vurdering, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
10
Spm. om ministerens kommentar til, at der bør indføres et varsel i forhold til evt. manglende genautorisation som autoriseret bobehandler, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
11
Spm. om ministerens kommentar til en mulig frist for sagsanlæg i forhold til bobehandlingen, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
12
Spm. om ministerens kommentar til Danske Familieadvokaters bemærkninger om det hensigtsmæssige i, at justitsministeren fremover har kompetence til at træffe afgørelse om værneting i Danmark, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
13
Spm. om ministerens kommentar til Institut for Menneskerettigheders bemærkninger om, at den stigende internationalisering øger behovet for værneting i Danmark, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
14
Spm. om ministerens kommentar til Danske Familieadvokaters bemærkning om det betænkelige i, at formuefælleskabet kan ophæves ved en ensidig erklæring fra en ægtefælle, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
15
Spm. om ministerens kommentar til Danske Familieadvokaters bemærkninger om behovet for fortsat at få fri proces således, at det ikke påhviler bobehandleren at vejlede og dække parternes eventuelle behov for advokatbistand, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
16
Spm. om ministerens kommentar til Danske Familieadvokaters påstand om, at det er urealistisk, at man kan behandle et mindre bo på ca. 5 timer, til justitsministeren, og ministerens svar herpå