Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (6. oktober 2010)

Skatteministeren (Troels Lund Poulsen)

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (Fremrykning af forhøjelse af lønsumsafgift for finansielle virksomheder, lønsumsafgiftsfritagelse for undervisning på professionshøjskoler, ændring af reglerne om renten af registreringsafgift ved bl.a. forholdsmæssig betaling i forbindelse med leasing)

(Lovforslag nr. L 23)

Dette lovforslag udmønter dele af finansieringen af »Grøn Vækst 2.0«, henholdsvis »Aftale om genopretning af dansk økonomi« samt gennemfører forskellige tekniske ændringer og tilpasninger.

Landbrugs- og fødevareerhvervet bidrager væsentligt til den danske eksport og beskæftigelse. Naturligvis først og fremmest i fødevaresektoren, men også i energisektoren, agroindustrien og i en række følgeindustrier, herunder i bygge- og anlægsbranchen. På grund af den finansielle krise står erhvervet imidlertid i en svær økonomisk situation.

For at hjælpe erhvervet indgik regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti i april 2010 aftale om »Grøn Vækst 2.0«. Aftalen indebærer, at der iværksættes en række initiativer, der forbedrer landbruget og fødevaresektorens vækstvilkår og dermed bidrager til at sikre beskæftigelsen på bedrifterne, i fødevareindustrien og i følgeindustrierne. Initiativerne bidrager endvidere til at understøtte Danmarks målsætning om 30 pct. vedvarende energi i 2020.

Dette forslag udmønter den del af finansieringen af »Grøn Vækst 2.0«, som fremrykker forhøjelsen af lønsumsafgiften for den finansielle sektor fra 2013 til den 1. januar 2011.

Danmark er nu kommet fri af den nedgang, som fulgte efter finanskrisen i 2008. Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti blev i maj 2010 enige om, at det er nødvendigt at påbegynde genopretningen af den offentlige økonomi i 2011. Som følge heraf indgik regeringen og Dansk Folkeparti i maj 2010 »Aftale om genopretning af dansk økonomi« med det formål, at styrke den offentlige økonomi.

Dette lovforslag udmønter den del af finansieringen af »Aftale om genopretning af dansk økonomi«, som angår justering af renten af registreringsafgift ved bl.a. forholdsmæssig betaling i forbindelse med leasing.

EU-domstolen har afgjort, at såvel en privat som en offentlig virksomhed (postoperatør) helt eller delvist kan varetage den momsfritagne befordringspligt for postydelser og dertil knyttede varer, som hidtil er blevet varetaget af Post Danmark A/S. Med forslaget vil momsfritagelsen være knyttet til postoperatører, der varetager postbefordringspligten.

Den øvrige del af lovforslaget er af mere teknisk karakter.

Lovforslaget implementerer tre EU-direktiver i den danske lovgivning. Samtidig gennemfører lovforslaget en række rettelser og justeringer i momsloven samt i afgiftslovene for tobak, øl og vin, spiritus og mineralolieprodukter.

Endvidere indeholder lovforslaget en ændring på området for lønsumsafgiftspligt for visse uddannelsesaktiviteter på professionshøjskoler for videregående uddannelser.

Endelig gennemfører lovforslaget forskellige tekniske ændringer og justeringer af henvisninger til andre bestemmelser m.v.

Loven træder i kraft den 1. januar 2011. Dog får fritagelsen for lønsumsafgift for professionshøjskoler virkning fra den 1. januar 2009. For så vidt angår ændringen af øl- og vinafgiftsloven og registreringsafgiftsloven fastsætter skatteministeren ikrafttrædelsen.

De samlede provenuvirkninger skønnes at udgøre omkring 15 mio. kr. i varig virkning efter tilbageløbskorrektion og adfærd. I 2011 og 2012 udgør de samlede provenuvirkninger omkring 400 mio. kr. årligt efter tilbageløbskorrektion og adfærd.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.