Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 10. maj 2012

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om social service

(Styrkelse af indsatsen over for familier med børn og unge, der har behov for særlig støtte)

[af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)]

1. Ændringsforslag

Der er stillet 3 ændringsforslag til lovforslaget. Enhedslistens medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 1 og 2. Social- og integrationsministeren har stillet ændringsforslag nr. 3 til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 29. marts 2012 og var til 1. behandling den 13. april 2012. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Socialudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og social- og integrationsministeren sendte den 4. januar 2012 dette udkast til udvalget, jf. SOU alm. del – bilag 129. Den 29. marts 2012 sendte social- og integrationsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra Bente Adolphsen, Mårslet.

Social- og integrationsministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 11 spørgsmål til social- og integrationsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL og LA) indstiller lovforslaget til vedtagelse med det af social- og integrationsministeren stillede ændringsforslag. Flertallet vil stemme imod de af EL stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af mindretallet stillede ændringsforslag. Hvis de af mindretallet stillede ændringsforslag bliver forkastet ved 2. behandling, vil mindretallet stemme imod lovforslaget ved 3. behandling. Mindretallet vil dog, hvis de af mindretallet stillede ændringsforslag bliver forkastet, stemme for det af social- og integrationsministeren stillede ændringsforslag.

Enhedslistens medlemmer af udvalget mener, at det er betænkeligt, at lovforslaget indeholder en adgang til, at kommunerne skaffer sig adgang til en families hjem uden retskendelse. Det indebærer en indskrænkning i retten til privatlivets fred, som er bestemt i den europæiske menneskerettighedskonvention, og det indebærer også et indgreb i boligens ukrænkelighed, som er bestemt i grundloven. Det er to meget grundlæggende rettigheder, som man bør være påpasselig med at indskrænke.

Til trods for at Enhedslisten anerkender formålet bag forslaget, står det ikke fuldstændig klart, hvorfor det er nødvendigt at fravige kravet om en retskendelse, som er gældende i andre tilfælde, hvor myndigheder skaffer sig adgang til borgeres hjem uden samtykke. En retskendelse er en dommers saglige vurdering af, om det er nødvendigt ud fra de i lovgivningen fastsatte kriterier at skaffe sig adgang til boligen, og det er en meget grundlæggende retssikkerhedsgaranti. Enhedslisten stiller derfor ændringsforslag om, at kommunen som udgangspunkt kun kan få adgang til en families hjem med en retskendelse, men at der også hjemles mulighed for at indhente en retskendelse efterfølgende, hvis formålet med adgangen til boligen ellers ville forspildes. Dermed vil man sikre retssikkerheden og samtidig levne fleksibilitet til kommunen i de tilfælde, hvor det er nødvendigt at skride hurtigere ind.

Et andet mindretal i udvalget (LA) indstiller lovforslaget til vedtagelse ved 3. behandling. Mindretallet vil redegøre for sin stilling til de stillede ændringsforslag ved 2. behandling.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af et mindretal (EL):

1) I det under nr. 5 foreslåede § 64, stk. 3, ændres »uden« til: »med«.

[Krav om retskendelse for kommunens adgang til forældremyndighedsindehaverens bolig]

2) I den under nr. 5 foreslåede ændring af § 64 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Såfremt formålet med adgangen til boligen ville forspildes, dersom retskendelse skulle afventes, kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, at kommunen mod behørig legitimation og uden retskendelse har adgang til hjemmet. Fremsætter den, mod hvis bolig adgangen retter sig, anmodning herom, skal kommunalbestyrelsen snarest muligt og senest inden 24 timer forelægge sagen for retten, der ved kendelse afgør, om indgrebet kan godkendes.«

[Mulighed for adgang til forældremyndighedsindehaverens bolig mod efterfølgende retskendelse]

Af social- og integrationsministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL og LA):

3) Efter nr. 6 indsættes som nyt nummer:

»02. I § 64 indsættes efter stk. 3, der bliver stk. 4, som nyt stykke:

»Stk. 5. Social- og integrationsministeren udarbejder årligt en opgørelse over kommunernes anvendelse af bestemmelsen i stk. 3.««

[Årlig opgørelse over kommunernes anvendelse af adgangen til forældremyndighedsindehaverens bolig uden retskendelse]

Bemærkninger

Til nr. 1 og 2

Ændringsforslagene indebærer, at kommunen kun kan få adgang til forældremyndighedsindehaverens bolig med en retskendelse. Dog kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, at kommunen mod behørig legitimation og uden retskendelse har adgang til hjemmet, hvis formålet med adgangen til boligen ellers ville forspildes, fordi en retskendelse skulle afventes. I disse tilfælde skal kommunalbestyrelsen efterfølgende forelægge sagen for retten, der ved kendelse afgør, om indgrebet kan godkendes.

Til nr. 3

Ændringsforslaget indebærer, at social- og integrationsministeren skal udarbejde en årlig opgørelse over kommunernes anvendelse af bestemmelsen i stk. 3, der betyder, at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om, at kommunen under visse omstændigheder, f.eks. som led i en § 50-undersøgelse, kan få adgang til forældremyndighedsindehaverens bolig uden retskendelse.

Orla Hav (S) Maja Panduro (S) Jacob Bjerregaard (S) Jens Joel (S) Karen J. Klint (S) Rasmus Horn Langhoff (S) Julie Skovsby (S) Hans Vestager (RV) Liv Holm Andersen (RV) Andreas Steenberg (RV) Özlem Sara Cekic (SF) fmd. Annette Vilhelmsen (SF) Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) Finn Sørensen (EL) Pernille Skipper (EL) Hans Andersen (V) Anne-Mette Winther Christiansen (V) nfmd. Louise Schack Elholm (V) Karen Ellemann (V) Sophie Løhde (V) Eyvind Vesselbo (V) Fatma Øktem (V) Karin Nødgaard (DF) René Christensen (DF) Karina Adsbøl (DF) Christian Langballe (DF) Simon Emil Ammitzbøll (LA) Thyra Frank (LA) Tom Behnke (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 44
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 16
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 141

Bilagsnr.
Titel
1
Høringssvar og høringsnotat, fra social og integrationsministeren
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
Henvendelse af 22/4-12 fra Bente Adolphsen, Mårslet
5
Henvendelse af 6/5-12 fra Bente Adolphsen, Mårslet
6
1. udkast til betænkning
7
2. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 141

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om teknisk bidrag til et ændringsforslag, der indebærer, at der skal udarbejdes en årlig redegørelse over anvendelsen af den foreslåede bestemmelse om adgang til forældremyndighedsindehaverens bolig uden retskendelse m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om kommentar til henvendelse af 22/4-12 fra Bente Adolphsen, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. , om ministeren kan indhente justitsministerens kommentarer til Datatilsynets høringssvar til lovforslaget, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. om at redegøre for lovforslagets enkelte elementers overensstemmelse med databeskyttelsesdirektivet, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. , om ministeren kan kommentere Datatilsynets høringssvar m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm. om, hvilken adgang kommunale sagsbehandlere efter de gældende regler har for at indhente en retskendelse for at opnå adgang til en families hjem m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm. om, hvor lang tid det ville tage en kommune at indhente en retskendelse m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm. om, hvorfor ministeren ikke mener, at det er tilstrækkeligt at give kommunerne mulighed for at indhente en retskendelse m.v., til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
9
Spm. , om ministeren kan redegøre for definitionen af hhv. »nødvendig«, »alvorlig skade« og »har modarbejdet« i forslaget til ny § 64, stk. 3, i serviceloven, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
10
Spm. om, hvorfor man ikke med lovforslaget indfører en generel ret til efterværn for alle anbragte børn, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå
11
Spm. om kommentar til henvendelse af 6/5-12 fra Bente Adolphsen, Mårslet, til social- og integrationsministeren, og ministerens svar herpå