Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. marts 2012

Tillægsbetænkning

over

Forslag til lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt hasardspil i turneringsform og forskellige andre love

(Udvidelse af lønsumsafgiftsfritagelse for museumsvirksomhed, momsfradrag i stedet for godtgørelse for visse transaktioner, mulighed for dagbøder ved uregistreret virksomhed, visse lempelser i faktureringsreglerne m.v.)

[af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)]

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 9. november 2011 og var til 1. behandling den 24. november 2011. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget. Udvalget afgav betænkning den 23. februar 2012. Lovforslaget var til 2. behandling den 28. februar 2012, hvorefter det blev henvist til fornyet behandling i Skatteudvalget.

Møder

Udvalget har, efter lovforslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, behandlet lovforslaget i 1 møde.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget en skriftlig henvendelse fra Ole Buch-Rasmussen, Lynge.

Skatteministeren har over for udvalget kommenteret den skriftlige henvendelse til udvalget.

Samråd

Udvalget har stillet 2 samrådsspørgsmål til skatteministeren til mundtlig besvarelse, som denne har besvaret i et samråd med udvalget den 14. marts 2012. Skatteministeren har efterfølgende sendt udvalget det talepapir, som lå til grund for besvarelsen af spørgsmålene.

Spørgsmål

Udvalget har under den fornyede behandling af lovforslaget stillet 3 spørgsmål til transportministeren, som denne har besvaret. Udvalget har endvidere stillet 8 spørgsmål til skatteministeren til skriftlig besvarelse. 3 af spørgsmålene er besvaret af skatteministeren, og de sidste 5 spørgsmål forventes besvaret den 16. marts 2012.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse i den affattelse, hvori det foreligger efter 2. behandling.

Venstres, Dansk Folkepartis, Liberal Alliances og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget bemærker, at lovforslaget omhandler en række ændringer på skatte- og momsområdet, men den følgende tilkendegivelse fra de fire partier omhandler alene den del af lovforslaget, som vedrører betaling af moms ved indførsel til private af magasiner og tidsskrifter fra ikke-EU-lande, idet Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti kan støtte de andre elementer i lovforslaget.

Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti noterer sig, at regeringen har valgt at udskyde den del af lovforslaget, som omhandler beskatning af magasiner produceret uden for EU. Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti finder det rigtigt at få belyst, hvorvidt lovforslaget strider mod konventioner, som Danmark har underskrevet, samt EU-retten.

Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti vil, uanset hvordan undersøgelsen falder ud, fortsat være imod den del af lovforslaget, som omfatter betaling af moms ved indførsel til private af magasiner og tidsskrifter fra ikke-EU-lande. Det skyldes, at de høringssvar, der er indgivet, påpeger en række problematiske forhold, som ikke umiddelbart kan løses. Givet at indkrævning af moms og told fortsat skal varetages af Post Danmark efter samme procedure som i dag, vil magasiner og tidsskrifter fortsat blive pålagt et gebyr på 160 kr. pr. ekspedition. Der er ingen rimelighed i dette gebyr, som på ingen måde står i forhold til størrelsen på momsen pr. magasin og tidsskrift.

Konsekvensen vil som påpeget gennem en række høringssvar være, at de fleste abonnenter vil opsige abonnementet. Dermed vil provenuet helt forsvinde, samtidig med at mange borgere vil blive afskåret fra at følge med i ny viden fra udlandet.

Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti anerkender fuldt ud, at den nuværende lovgivning i forhold til hjemtagning af magasiner og tidsskrifter produceret uden for EU skaber et uheldigt incitament til at få produceret magasiner og tidsskrifter uden for EU. Imidlertid skaber det løsningsforslag, lovforslaget anviser, flere problemer, end det løser.

Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti opfordrer derfor skatteministeren til at komme med et nyt løsningsforslag, som ikke medfører drastiske og utilsigtede konsekvenser for de mange, der abonnerer på udenlandske magasiner.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Ane Halsboe-Larsen (S) Henrik Sass Larsen (S) Jacob Bjerregaard (S) John Dyrby Paulsen (S) Pernille Rosenkrantz-Theil (S) Simon Kollerup (S) Thomas Jensen (S) Nadeem Farooq (RV) Rasmus Helveg Petersen (RV) Camilla Hersom (RV) Jonas Dahl (SF) Jesper Petersen (SF) Frank Aaen (EL) Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Jørgen Arbo-Bæhr (EL) Hans Andersen (V) Gitte Lillelund Bech (V) fmd. Jakob Ellemann-Jensen (V) Lars Christian Lilleholt (V) Tina Nedergaard (V) Torsten Schack Pedersen (V) Troels Lund Poulsen (V) Mads Rørvig (V) Dennis Flydtkjær (DF) Mikkel Dencker (DF) Hans Kristian Skibby (DF) Karina Adsbøl (DF) Ole Birk Olesen (LA) nfmd. Brian Mikkelsen (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 44
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 16
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag efter betænkningsafgivelse vedrørende L 12

Bilagsnr.
Titel
33
Betænkning afgivet den 23. februar 2012
34
Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren
35
Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandling
36
Henvendelse af 28/2-12 fra Ole Buch-Rasmussen, Lynge
37
1. udkast til tillægsbetænkning
38
Statsministerens svar på udvalgets ønske om samråd
39
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 28/2-12 fra Ole Buch-Rasmussen, Lynge

Oversigt over spørgsmål og svar efter betænkningsafgivelse vedrørende L 12

Spm.nr.
Titel
56
Spm. om at oversende vurdering af GATT's betydning for mulighederne for at gennemføre lovforslaget (omtrykt), til skatteministeren, og ministerens svar herpå
57
Spm. om at oversende ministerens vurdering af Firenzekonventionens betydning for mulighederne for at gennemføre lovforslaget (omtrykt), til skatteministeren, og ministerens svar herpå
58
Spm. , om det er acceptabelt at gennemføre en lovændring, der bl.a. medfører, at udenlandske magasiner købt i subskription vil blive adskillige gange dyrere at abonnere på for deres danske læsere, selv om regeringen endnu ikke har fået vished for, hvorvidt lovgivningen strider imod Firenzekonventionen, til kulturministeren, kopi til skatteministeren, og ministerens svar herpå
59
Spm. , om ministeren mener, at en ekstra udgift på mere end 160 kr. ved køb af udenlandske magasiner i subskription styrker eller svækker adgangen til såkaldt smalle magasiner i Danmark, til kulturministeren, kopi til skatteministeren, og ministerens svar herpå
60
Spm. , om ministeren mener, at dansk kulturliv samlet set vil blive styrket eller svækket, hvis en ændring af momsloven begrænser danskernes adgang til specialmagasiner trykt uden for EU, til kulturministeren, kopi til skatteministeren, og ministerens svar herpå
61
Spm. , om ministeren er uenig i formålet med Firenzekonventionen, og hvis ikke, om han da har overvejet betydningen af at afskære et betydeligt antal danskere fra at hente viden og kultur fra verden omkring os, til kulturministeren, kopi til skatteministeren, og ministerens svar herpå
62
Spm. , om ministeren er opmærksom på, at EU-Domstolen har fastlagt, at gebyrer fastsat af postvæsenet må anses som ensidigt pålagte, og at det ikke kan anføres, at modtageren blot kunne anvende anden transportform, og at der således ikke er mulighed for at komme uden om Post Danmarks importgebyr, til kulturministeren, kopi til skatteministeren, og ministerens svar herpå
63
Spm. , om ministeren agter at stille ændringsforslag om et senere ikraftrædelsestidspunkt for lovforslaget, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
64
Spm. om at afvente Kommissionens revision af momssystemdirektivet, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
65
Spm. , om det vil være en mulighed at lade magasiner trykt inden for EU være omfattet af bagatelgrænsen på 80 kr., til skatteministeren, og ministerens svar herpå
66
Spm. om, hvad ministeren mener at en bagatelgrænse på 80 kr. for opkrævning af moms på magasiner trykt inden for EU vil koste statskassen, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
67
Spm. om, hvor mange nye medarbejdere og hvor store ekstraudgifter ministeren mener at kravet til Post Danmark om at skulle administrere de nye momsregler for magasiner præcis vil resultere i, til transportministeren, kopi til skatteministeren, og ministerens svar herpå
68
Spm. om, hvor lang tid ministeren mener at det vil tage for Post Danmark at ansætte nye medarbejdere og tilpasse organisationen til at håndtere de omfattende nye forpligtelser, som vil være en følge af magasindelen i lovforslaget, til transportministeren, kopi til skatteministeren, og ministerens svar herpå
69
Spm. om, hvornår ministeren mener at lovforslaget tidligst kan træde i kraft, såfremt det skal sikres, at Post Danmark er klar til at administrere den nye lovgivning, til transportministeren, kopi til skatteministeren, og ministerens svar herpå
70
Spm. , om der er påkrævet, at lovforslaget tredje behandles torsdag den 1. marts, når elementet vedrørende ophævelse af momsfritagelse ved indførelse af magasiner til private er udgået og lovforslaget i øvrigt først skal træde i kraft den 1. april 2012, eller om en vedtagelse ikke kan vente til uge 11, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
71
Spm. , om holdningsændringen til forslaget om ophævelse af momsfritagelse ved indførsel af magasiner til private skyldtes pres fra Obama, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
72
Spm. om at uddybe Udenrigsministeriets udtalelse og redegøre for, hvorvidt afledte virkninger af lovforslaget – herunder navnlig Post Danmarks gebyr på 160 kr. – vil være i strid med GATT-aftalen eller andre internationale regler og forpligtelser, til handels- og investeringsministeren, kopi til skatteministeren, og ministerens svar herpå
73
Spm. om at tilsende udvalget talepapir fra samrådet den 14. marts 2012 vedrørende L 12 – samrådsspørgsmål E og F (moms på importerede magasiner), til skatteministeren, og ministerens svar herpå
74
Spm. om, hvilke nye oplysninger om den del af det oprindelige lovforslag, som omhandler magasinmoms, der er tilgået ministeren, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
75
Spm. om at tilsende udvalget en definition af regeringens »forsigtighedsprincip«, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
76
Spm. om at redegøre for, hvordan ministeren definerer »momshul« henholdsvis »skattehul«, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
77
Spm. om, hvornår ministeren forventer at den igangsatte undersøgelse vedrørende vurderingen af gebyrdelen forventes afsluttet, til skatteministeren, og ministerens svar herpå

Oversigt over samrådsspørgsmål vedrørende L 12

Samråds-spm.nr.
Titel
E
Samrådsspm. om baggrunden for, at ministeren på dette sene tidspunkt af behandlingen af lovforslaget, og hvor især den del af lovforslaget, der vedrører ophævelse af momsfritagelse ved indførsel af magasiner til private, har været genstand for intens behandling i udvalget, har ændret opfattelse og nu foreslår i et ændringsforslag til lovforslaget, at dette element helt udgår af lovforslaget, til skatteministeren
F
Samrådsspm. om at uddybe statsministerens besvarelse i spørgetimen den 29. februar 2012 om dialogen mellem den amerikanske præsident og statsministeren, til skatteministeren