Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Tillægsbetænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. juni 2012

Tillægsbetænkning

over

Forslag til lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

[af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)]

1. Ændringsforslag

Erhvervs- og vækstministeren har stillet 2 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 28. marts 2012 og var til 1. behandling den 19. april 2012. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget. Udvalget afgav betænkning den 29. maj 2012. Lovforslaget var til 2. behandling den 31. maj 2012, hvorefter det blev henvist til fornyet behandling i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget.

Møder

Udvalget har, efter at lovforslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, behandlet lovforslaget i 1 møde.

Spørgsmål

Udvalget har under den fornyede behandling af lovforslaget stillet 1 spørgsmål til erhvervs- og vækstministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger

Et flertal i udvalget (S, RV, SF, EL og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (V) indstiller lovforslaget til forkastelse. Mindretallet vil stemme hverken for eller imod de stillede ændringsforslag.

Et andet mindretal i udvalget (DF og LA) indstiller lovforslaget til forkastelse. Mindretallet vil stemme for de stillede ændringsforslag.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for tillægsbetænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i tillægsbetænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i tillægsbetænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 5

Af erhvervs- og vækstministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af V):

1) Stk. 2 affattes således:

»Stk. 2. Afviser mæglings- og klageinstitutionen sagen, meddeler mæglings- og klageinstitutionen dette til parterne.«

[Udeladelse af udtalelse efter afvisning af en sag]

Til § 8

2) Stk. 2 affattes således:

»Stk. 2. Dette gælder dog ikke, hvor sagsbehandlingen afsluttes, ved at mæglings- og klageinstitutionen afviser sagen efter en indledende vurdering, jf. § 5, stk. 1, eller hvor parterne selv finder en løsning og dermed afslutter sagen, jf. § 7, stk. 1.«

[Udvidelse af undtagelsen fra offentlighedsloven]

Bemærkninger

Til nr. 1

Det foreslås, at bestemmelsen om afvisning af sagen efter en indledende vurdering udformes således, at afvisning af sagen alene meddeles sagens parter. Der offentliggøres i den forbindelse ingen udtalelse fra mæglings- og klageinstitutionen om den konkrete sag.

Som nævnt i bemærkningerne til lovforslagets § 9 vil der blive fastsat regler for afrapportering af mæglings- og klageinstitutionens arbejde, herunder om, at institutionen årligt skal udarbejde en beretning om sit virke. For at skabe den nødvendige gennemsigtighed i institutionens virke, herunder omfanget og baggrunden for afvisning af sager, og opfylde OECD’s anbefalinger om offentlighed er det hensigten, at der vil blive fastsat regler om, at denne beretning skal indeholde en samlet redegørelse for institutionens praksis for afvisning af sager. Dermed vil institutionens praksis for afvisning af sager også kunne indgå i den årlige drøftelse med Rådet for Samfundsansvar om udviklingen i institutionens praksis.

Til nr. 2

Afviser mæglings- og klageinstitutionen at behandle sagen allerede efter en indledende vurdering, foreslås det i lyset af ordningens særegne karakter, at sagen er undtaget fra lov om offentlighed i forvaltningen. Den foreslåede ændring af lovforslaget er i overensstemmelse med anbefalingerne vedrørende offentlighed fra Rådet for Samfundsansvar.

Benny Engelbrecht (S) Jacob Bjerregaard (S) Jan Johansen (S) Mette Reissmann (S) Karin Gaardsted (S) fmd. Trine Bramsen (S) Simon Kollerup (S) Andreas Steenberg (RV) Nadeem Farooq (RV) Camilla Hersom (RV) Hans Vestager (RV) Annette Vilhelmsen (SF) Steen Gade (SF) Frank Aaen (EL) Henning Hyllested (EL) Kim Andersen (V) Gitte Lillelund Bech (V) Anne-Mette Winther Christiansen (V) nfmd. Preben Bang Henriksen (V) Torsten Schack Pedersen (V) Mads Rørvig (V) Hans Christian Schmidt (V) Hans Christian Thoning (V) Hans Kristian Skibby (DF) Dennis Flydtkjær (DF) Mette Hjermind Dencker (DF) Kim Christiansen (DF) Ole Birk Olesen (LA) Brian Mikkelsen (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 44
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 16
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 125 efter afgivelse af betænkning

Bilagsnr.
Titel
8
Betænkning afgivet 29/5-12
9
1. udkast til tillægsbetænkning
10
Ændringsforslag fra erhvervs- og vækstministeren
11
2. udkast til tillægsbetænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 125 efter afgivelse af betænkning

Spm.nr.
Titel
19
Spm. om, hvorledes ministerens nyeste ændringsforslag er forenelige med de principper, der er redegjort for i ministerens svar på flere af de stillede spørgsmål, jf. svarene på spørgsmål 6, 7 og 18, til erhvervs- og vækstministeren, og ministerens svar herpå