Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 27. februar 2012 uden for betænkningen

Ændringsforslag

til 2. behandling af

Forslag til lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt hasardspil i turneringsform og forskellige andre love

(Udvidelse af lønsumsafgiftsfritagelse for museumsvirksomhed, momsfradrag i stedet for godtgørelse for visse transaktioner, ophævelse af momsfritagelse ved indførsel af magasiner til private, mulighed for dagbøder ved uregistreret virksomhed, visse lempelser i faktureringsreglerne m.v.)

[af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)]

Til titlen

Af skatteministeren:

13) I undertitlen udgår »ophævelse af momsfritagelse ved indførsel af magasiner til private,«.

[Konsekvens af ændringsforslag nr. 14]

Til § 2

14) Nr. 11 og 12 udgår.

[Forslaget om ophævelse af momsfritagelse ved indførsel af magasiner til private udgår]

Bemærkninger

Til nr. 13 og 14

Det foreslås, at bestemmelsen om ophævelse af momsfritagelsen ved privatpersoners indførsel af magasiner fra steder uden for EU udgår af lovforslaget.

Der er sat spørgsmålstegn ved, om det gebyr, som Post Danmark opkræver i de tilfælde, hvor magasiner sendes enkeltvis fra steder uden for EU direkte til privatpersoner i Danmark, er i overensstemmelse med internationale regler. Det er fundet hensigtsmæssigt at få afklaret dette spørgsmål, inden lovforslaget vedtages.