Den fulde tekst
L 174
Forslag til lov om ændring af lov om forurenet jord. (Offentlig indsats over for jordforurening, der kan have skadelig virkning på vand eller natur, og nedlæggelse af Depotrådet m.v.).
Af miljøministeren (Ida Auken (SF)).
Lovf som fremsat 28/2 13
Fremsat skr 28/2 13
1.beh 12/3 13
Betænkning 25/4 13
2.beh 7/5 13
Lovf som vedt 14/5 13
3.beh 14/5 13
Lov nr 490 af 21. maj 2013
Ordførere: (1.beh) Henrik Høegh (V), Torben Hansen (S), Jørn Dohrmann (DF), Lone Loklindt (RV), Steen Gade (SF), Per Clausen (EL), Leif Mikkelsen (LA), Vivi Kier (KF).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Ida Auken).
Efter 1.beh henvist til Miljøudvalget(MIU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovens formål er at inddrage arealer med forurening eller forureningskilder, der kan have skadelig virkning på grundvand, overfladevand (vandløb, søer eller havet) eller internationale naturbeskyttelsesområder, under den offentlige undersøgelses- og afværgeindsats i lov om forurenet jord (jordforureningsloven). Derudover skal loven sikre, at regionernes oversigt over områder med offentlig indsats stemmer overens med vandplanerne og naturplanerne, således at den offentlige indsats efter jordforureningsloven er i overensstemmelse med planlægningen og prioriteringen af indsatserne i vandplanerne og naturplanerne.
Det foreslås endvidere at etablere et digitalt, offentligt register over forureningskortlagte grunde i stedet for matrikelregisteret. Endelig indeholder loven en forøgelse af forsikringsdækningen ved forureningsskader fra villaolietanke fra 2 mio. kr. til 4,162 mio. kr. inkl. moms.
Afstemning:
Vedtaget
102 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, KF)
5 stemmer imod forslaget (LA)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget