Den fulde tekst

Fremsat den 6. februar 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard)

Forslag

til

Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne og lov om forskningsrådgivning m.v.

(Konsekvensændringer som følge af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner)

§ 1

I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 652 af 24. juni 2012, som ændret ved § 1 i lov nr. 1236 af 18. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Universitetet eller universitetets udbud af uddannelser efter § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, og § 5, stk. 1, skal kvalitetssikres, og nye uddannelser skal prækvalificeres og godkendes i henhold til lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner, inden de udbydes.«

2. § 3, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Hvis der meddeles afslag på en uddannelsesakkreditering af en eksisterende uddannelse, jf. lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner, kan der ikke optages studerende på uddannelsen.«

3. I § 3, stk. 2, 2. pkt., ændres »uddannelser nævnt i 1. pkt.« til: »uddannelsen«.

4. § 3 a, stk. 3, 1. og 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Universitetet skal sørge for, at dets uddannelser efter stk. 1 og 2 er omfattet af en kvalitetssikring, enten i Danmark efter reglerne i lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner eller i udlandet efter udenlandske kvalitetssikringssystemer.«

5. I § 3 a, stk. 4, ændres »akkrediterede som en del af den danske uddannelse« til: »omfattet af den danske akkreditering«.

§ 2

I lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 882 af 8. august 2011, som ændret ved § 1 i lov nr. 1372 af 28. december 2011, § 4 i lov nr. 1373 af 28. december 2011 og § 1 i lov nr. 1235 af 18. december 2012, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 4 affattes således:

»Kapitel 4

Bortfald af udbudsgodkendelse«.

2. §§ 11-15 ophæves.

3. § 16, stk. 1 og 2, ophæves.

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 1-3.

4. I § 16, stk. 3, der bliver stk. 1, udgår »endvidere«.

5. I § 16, stk. 5, der bliver stk. 3, ændres »stk. 1« til: »1. pkt.«.

6. § 17 ophæves.

7. I § 17 a, stk. 1, ændres »denne lov« til: »lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner«.

8. I § 17 a, stk. 2, indsættes efter »akkrediteret«: »institutionen eller«.

9. I § 17 a, stk. 2, udgår », jf. §§ 14-16«.

10. § 39, stk. 6 ophæves.

§ 3

I lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 881 af 8. august 2011, som ændret ved § 2 i lov nr. 1372 af 28. december 2011 og § 13 i lov nr. 1373 af 28. december 2011, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 3 a affattes således:

»Kapitel 3 a

Bortfald af udbudsgodkendelse.«

2. §§ 15 c-15 g ophæves.

3. § 15 h, stk. 1 og 2, ophæves.

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 1-3.

4. I § 15 h, stk. 3, der bliver stk. 1, udgår »endvidere«.

5. I § 15 h, stk. 5, der bliver stk. 3, ændres »stk. 1« til: »1. pkt.«.

6. I § 15 i, stk. 1, ændres »denne lov« til: »lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner«.

7. I § 15 i, stk. 2, indsættes efter »akkrediteret«: »institutionen eller«.

8. I § 15 i, stk. 2, udgår », jf. §§ 15 f og 15 h«.

9. § 34 b ophæves.

§ 4

I lov om forskningsrådgivning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1064 af 6. september 2010, foretages følgende ændring:

1. I § 8, stk. 2, 2. pkt., ændres »Akkrediteringsinstitutionen« til: »Danmarks Akkrediteringsinstitution og Akkrediteringsrådet«.

§ 5

Loven træder i kraft den 1. juli 2013.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

1. Lovforslagets baggrund og formål

I forbindelse med at akkrediteringssystemet for de videregående uddannelser ændres fra at basere sig på uddannelsesakkreditering til at blive baseret på institutionsakkreditering, jf. det samtidigt fremsatte forslag til lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner, skal der ske en række konsekvensændringer af lovgivningen for de berørte institutioner.

2. Lovforslagets indhold

2.1. Universitetsloven

2.1.1. Gældende ret

I dag skal Akkrediteringsrådet godkende uddannelserne. En forudsætning for godkendelse er, at uddannelsen forinden er positivt akkrediteret. Det vil sige, at uddannelsen lever op til de centralt fastsatte kriterier for kvalitet og relevans. Godkendelsen gives for en periode svarende til akkrediteringsperioden. Rådet har i forbindelse med afgørelsen om godkendelse et ansvar for, at uddannelserne opfylder øvrige lovgivningsmæssige krav og betingelser (legalitetskontrol), og rådet skal dermed sikre, at uddannelsen lever op til blandt andet uddannelsesreglerne. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har kompetencen til at taxameterindplacere uddannelsen og fastsætte adgangskrav. Det er også ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser, som i undtagelsestilfælde kan fastsætte en anden studielængde end den, der følger af universitetslovens § 4, stk. 1. Endelig har ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kompetencen til at fastsætte maksimumsrammer for tilgangen til uddannelserne.

2.1.2. Den foreslåede ordning

Den nye fælles model for kvalitetssikring af de videregående uddannelser foreslås baseret på fire elementer: Institutionsakkreditering, prækvalifikation af nye uddannelser og uddannelsesudbud, gennemgang af uddannelser med særlige kvalitetsmæssige udfordringer og videreførelse af tværgående evalueringer.

Som konsekvens af forslagene om institutionsakkreditering og prækvalifikation i det samtidigt fremsatte forslag til lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner skal der ske en revision af bestemmelserne i universitetsloven vedrørende forudsætningerne for universiteternes udbud af uddannelser.

2.2. Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

2.2.1. Gældende ret

I dag skal erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser og udbud heraf uddannelsesakkrediteres. Positiv uddannelsesakkreditering er en betingelse for ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelsers godkendelse.

Inden institutionerne kan søge om akkreditering af nye uddannelser og uddannelsesudbud foretager Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser en screening, hvor der tages stilling til, om ansøgningen kan gå videre til akkreditering.

2.2.2. Den foreslåede ordning

Den nye fælles model for kvalitetssikring af de videregående uddannelser foreslås baseret på fire elementer: Institutionsakkreditering, prækvalifikation af nye uddannelser og uddannelsesudbud, gennemgang af uddannelser med særlige kvalitetsmæssige udfordringer og videreførelse af tværgående evalueringer.

Som konsekvens af forslagene om institutionsakkreditering og prækvalifikation i det samtidigt fremsatte forslag til lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner skal ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelsers bemyndigelse til at godkende institutionernes uddannelser og uddannelsesudbud udgå af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

2.3. Lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

2.3.1. Gældende ret

I dag skal videregående voksenuddannelser og diplomuddannelser og udbud heraf uddannelsesakkrediteres. Uddannelsesakkrediteringen er en betingelse for ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelsers godkendelse.

Inden institutionerne kan søge om akkreditering af nye uddannelser og uddannelsesudbud foretager Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser en screening, hvor der tages stilling til, om ansøgningen kan gå videre til akkreditering.

2.3.2. Den foreslåede ordning

Den nye fælles model for kvalitetssikring af de videregående uddannelser foreslås baseret på fire elementer: Institutionsakkreditering, prækvalifikation af nye uddannelser og uddannelsesudbud, gennemgang af uddannelser med særlige kvalitetsmæssige udfordringer og videreførelse af tværgående evalueringer.

Som konsekvens af forslagene om institutionsakkreditering og prækvalifikation i det samtidigt fremsatte forslag til lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner skal ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelsers bemyndigelse til at godkende institutionernes uddannelser og uddannelsesudbud udgå af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne.

2.4. Lov om forskningsrådgivning m.v.

2.4.1. Gældende ret

I dag har Akkrediteringsinstitutionen mulighed for at søge forskningsfaglig vejledning af Det Frie Forskningsråd i forbindelse med godkendelse af en universitetsuddannelse.

2.4.2. Den foreslåede ordning

Som konkvens af at Akkrediteringsinstitutionen i det samtidigt fremsatte forslag om lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner opdeles i henholdsvis Danmarks Akkrediteringsinstitution og Akkrediteringsrådet, er der behov for en konsekvensændring, da muligheden for at søge bistand fortsat skal bestå.

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner

Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner.

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet

Lovforslaget har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet.

5. Administrative konsekvenser for borgerne

Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne.

6. Miljømæssige konsekvenser

Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser.

7. Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

8. Høring

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.:

ACE Denmark – Akkrediteringsinstitutionen, Advokatrådet, Akademiet for de Tekniske Videnskaber, Akademikernes Centralorganisation, Akademiraadet, Akademisk Arkitektforening, Danish Institute for Study Abroad, Danish Society for Education and Business, Danmarks Evalueringsinstitut, Danmarks Forskningspolitiske Råd, Danmarks Grundforskningsfond, Danmarks Konservative Studerende, Danmarks Rederiforening, Dansk Arkitektur Center, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Danske Arkitektvirksomheder, Danske Designere, Danske Erhvervsskoler, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Danske Handicaporganisationer, Danske Kunsthåndværkere, Danske Landskabsarkitekter, Danske Regioner, Danske Studerendes Fællesråd, Danske Universiteter, Dansk Industri, Dansk Magisterforening, Dansk Ungdoms Fællesråd, Datatilsynet, DDA (Danish Design Association), De Studerendes Landsråd, Det Centrale Handicapråd, Det Frie Forskningsråd, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Det Strategiske Forskningsråd, Erhvervsakademiernes Rektorkollegium, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Erhvervsskolernes Elevorganisation, Fagligt Fælles Forbund, Finansrådet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Finanstilsynet, Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse, Frit Forum – Socialdemokratiske Studerende, FTF, Fødevarestyrelsen, GTS – Godkendt Teknologisk Service, Gymnasieskolernes Lærerforening, Gymnasieskolernes Rektorforening, HK/Stat, Højteknologifonden, Ingeniørforeningen i Danmark, KL, Kulturministeriets Rektorer (KUR), Landbrug og Fødevarer, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, LO, Lægemiddelforeningen, Lægemiddelstyrelsen, Lærernes Centralorganisation, Lærerstuderendes Landskreds, Maritime Studerende Danmark, Maskinmestrenes Forening, Nordisk Konservator Forbund, Professionshøjskolernes Rektorkollegium, Psykolognævnet, Pædagogstuderendes Landssammenslutning, Rektorkollegiet for de kunstneriske og kulturelle uddannelser, Rektorkollegiet for de maritime uddannelser, Rigsrevisionen, Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser, Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Rådet for de Gymnasiale Uddannelser, Rådet for Internationalisering af Uddannelser, Rådet for Teknologi og Innovation, Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende, Sundhedsstyrelsen, Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, Søfartens Ledere, Søfartsstyrelsen, Tekniq, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Copenhagen Business School - Handelshøjskolen, Danmarks Tekniske Universitet, IT-Universitetet i København, Københavns Universitet, Roskilde Universitet, Syddansk Universitet, Arkitektskolen Aarhus, Det Informationsvidenskabelige Akademi, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Designskolen Kolding, Erhvervsakademi Aarhus, Erhvervsakademiet Dania, Professionshøjskolen UCC, Professionshøjskolen Metropol, University College Sjælland, University College Lillebælt, University College Syddanmark, VIA University College, University College Nordjylland, Erhvervsakademi Kolding, Erhvervsakademi Lillebælt, Erhvervsakademi Midt-Vest, Erhvervsakademi Syd-Vest, Erhvervsakademi Sjælland, Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy, Københavns Erhvervsakademi, Ingeniørhøjskolen i København, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Københavns Maskinmesterskole, Fredericia Maskinmesterskole, Århus Maskinmesterskole, MARTEC Frederikshavn, SIMAC Svendborg, Fiskeriskolen, Marstal Navigationsskole, Skagen Skipperskole, Skoleskibet Danmark, Skoleskibet Georg Stage, Svendborg Søfartsskole og Nyborg Søfartsskole.

 
 
 
 
 
9. Sammenfattende skema
 
 
Positive konsekvenser/
mindre udgifter
Negative konsekvenser/
merudgifter
Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner
Ingen
Ingen
Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for erhvervslivet
Ingen
Ingen
Administrative konsekvenser for borgerne
Ingen
Ingen
Miljømæssige konsekvenser
Ingen
Ingen
Forholdet til EU-retten
Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.
 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

(Universitetsloven)

Til nr. 1 (§ 3, stk. 1, 2. pkt.)

Som følge af det samtidigt fremsatte lovforslag om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner bliver universiteternes udbud af nye uddannelser afhængige af prækvalifikation. Det er altså fortsat universiteterne, der vælger, hvilke uddannelser de ønsker at udbyde. Blot skal nye uddannelser gennemgå en prækvalifikation og godkendelse, før universitetet må udbyde uddannelsen. Ved prækvalifikation forstås en vurdering af konkrete ansøgninger om nye uddannelser og uddannelsesudbud. Vurderingen baseres blandt andet på om en ny uddannelse kan forventes at bidrage til dækning af kompetencebehov i det danske samfund, herunder såvel dokumenterede arbejdsmarkedsbehov som anerkendte samfundsmæssige udviklingsbehov. Vurderingen skal også vedrøre sammenhængen til eksisterende videregående uddannelser, herunder bidrag til at understøtte sammenhængen og eventuelle negative konsekvenser for eksisterende uddannelser og udbud. Det lægges således til grund, at nye uddannelser og udbud skal være hensigtsmæssige såvel set fra et samfundsøkonomisk som et uddannelsespolitisk perspektiv.

Fremover er det et krav, at enten universitetet selv eller de enkelte uddannelser er akkrediteret i medfør af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner.

Til nr. 2 (§ 3, stk. 2, 1. pkt.)

Med bestemmelsen justeres den gældende bestemmelse på baggrund af indførelsen af institutionsakkreditering. Universiteterne kan således stadig ikke optage studerende på en eksisterende uddannelse, hvis uddannelsen har fået afslag på en uddannelsesakkreditering. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser skal fastsætte en plan for, hvordan de studerende, som allerede er optaget, kan færdiggøre uddannelsesforløbet på den for de studerende mest hensigtsmæssige måde. For at sikre at de studerende kan færdiggøre uddannelsesforløbet på den mest hensigtsmæssige måde, har ministeren mulighed for at pålægge andre universiteter at påtage sig et ansvar for at optage de pågældende studerende eller at overtage ansvaret for uddannelsesforløbet. Ministeren drøfter inden fastsættelse af planen den mest hensigtsmæssige løsning for de studerende med de involverede universiteter.

Til nr. 3 (§ 3, stk. 2, 2. pkt.)

Bestemmelsen foreslås ændret som en konsekvens af lovforslagets § 1, nr. 2, hvorefter § 3, stk. 2, 1. pkt., foreslås ændret.

Til nr. 4 (§ 3 a, stk. 3) og nr. 5 (§ 3 a, stk. 4)

Med den foreslåede ændring omfattes også universiteternes udbud af uddannelser i udlandet af reglerne om institutionsakkreditering. Universiteternes valgfrihed for så vidt angår valg af kvalitetssikringsinstitution til brug for evt. uddannelsesakkreditering af internationale uddannelsesudbud videreføres.

Der skal ikke ske prækvalifikation af uddannelsesudbud i udlandet, hvortil der ikke ydes statslige tilskud, jf. § 24, stk. 3, i lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner.

Til § 2

(Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser)

Til nr. 1 (overskriften til kapitel 4)

Da det med lovforslagets § 2, nr. 2, foreslås at ophæve godkendelsesbestemmelserne i §§ 11-15, foreslås det, at overskriften ændres tilsvarende.

Til nr. 2 (§§ 11-15)

Bestemmelserne foreslås ophævet som en konsekvens af, at godkendelse af uddannelser og uddannelsesudbud fremadrettet vil ske i medfør af det samtidigt fremsatte forslag til lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. Godkendelsesbetingelserne i §§ 12 og 13 videreføres i bekendtgørelse, der fastsættes i medfør af ministerens bemyndigelse i den foreslåede bestemmelse i § 21, stk. 4, i forslag til lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. Betingelserne vil efter deres indhold blive videreført uændret, bortset fra bestemmelsen om, at godkendelse gives tidsbegrænset.

Til nr. 3 (§ 16, stk. 1 og 2)

Bestemmelserne foreslås ophævet, da løbende kvalitetssikring af godkendte uddannelsesudbud fremover følger af det samtidigt fremsatte forslag til lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. Den efter § 16, stk. 1, fastsatte plan for løbende akkreditering af godkendte udbud af erhvervsrettede videregående uddannelser videreføres således i § 32 i lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. Et afslag på uddannelsesakkreditering betyder, at uddannelsesinstitutionen ikke kan udbyde uddannelsen, jf. § 17, stk. 1, i lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner.

Til nr. 4 (§ 16, stk. 3)

Bestemmelsen foreslås ændret som en konsekvens af lovforslagets § 2, nr. 3, hvorefter § 16, stk. 1 og 2, ophæves.

Til nr. 5 (§ 16, stk. 5)

Bestemmelsen foreslås præciseret, da henvisningen rettelig skal være til 1. pkt. i § 16, stk. 5, hvoraf fremgår, at ministeren kan give pålæg til en institution om at optage studerende.

Til nr. 6 (§ 17)

Bestemmelsen foreslås ophævet, da det fremgår af det samtidigt fremsatte forslag til forslag til lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner, at ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan tillade, at andre ministeriers uddannelsesinstitutioner og deres uddannelser akkrediteres efter reglerne i lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. Det ligger i naturlig forlængelse heraf, at det skal ske efter de kriterier, der fastsættes på baggrund af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner.

Til nr. 7 (§ 17 a, stk. 1)

Bestemmelsen foreslås ændret som en konsekvens af lovforslagets § 2, nr. 2, hvorefter godkendelsen fremadrettet vil ske i medfør af det samtidigt fremsatte forslag til lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. Udbud i udlandet af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser er dog fortsat omfattet af de regler, der fastsættes i medfør af § 17 a, stk. 4. Efter de gældende regler sker akkreditering af udbud i udlandet efter ministerens afgørelse, der træffes på baggrund af en vurdering af institutionens økonomiske forudsætninger for udbuddet i udlandet, samt en vurdering af, om udbuddet i udlandet vil kunne gennemføres uden at bringe institutionens uddannelsesaktivitet i Danmark i fare (økonomisk screening).

Til nr. 8 (§ 17 a, stk. 2)

Bestemmelsen foreslås ændret som en konsekvens af, at institutionsakkreditering indføres med det samtidigt fremsatte forslag til lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner.

Til nr. 9 (§ 17 a, stk. 2)

Bestemmelsen foreslås ændret som en konsekvens af lovforslagets § 2, nr. 2, hvorefter §§ 11-15 ophæves, og lovforslagets § 2, nr. 3, hvorefter § 16, stk. 1 og 2 ophæves.

Til nr. 10 (§ 39, stk. 6)

Bestemmelsen foreslås ophævet som en konsekvens af, at godkendelse af uddannelser og uddannelsesudbud fremadrettet vil ske i medfør af § 21 i det samtidigt fremsatte forslag til lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner, jf. også bemærkningerne til § 2, nr. 2.

Til § 3

(Lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne)

Til nr. 1 (Overskriften til kapitel 3 a)

Da det med lovforslagets § 3, nr. 2, foreslås at ophæve godkendelsesbestemmelserne i §§ 15 c-15 g, foreslås det, at overskriften ændres tilsvarende.

Til nr. 2 (§§ 15 c-15 g)

Bestemmelserne foreslås ophævet som en konsekvens af, at godkendelse af uddannelser og uddannelsesudbud fremadrettet vil ske i medfør af det samtidigt fremsatte forslag til lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. Godkendelsesbetingelserne i §§ 15 d og 15 e videreføres i bekendtgørelse, der fastsættes i medfør af ministerens bemyndigelse i den foreslåede bestemmelse i § 21, stk. 4, i forslag til lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. Betingelserne vil efter deres indhold blive videreført uændret, bortset fra bestemmelsen om, at godkendelse gives tidsbegrænset.

Til nr. 3 (§15 h, stk. 1 og 2)

Bestemmelserne foreslås ophævet, da løbende kvalitetssikring af godkendte uddannelsesudbud fremover følger af det samtidigt fremsatte forslag til lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. Den efter § 15 h, stk. 1, fastsatte plan for løbende akkreditering af godkendte udbud af erhvervsrettede videregående uddannelser videreføres således i § 32 lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. Et afslag på uddannelsesakkreditering betyder, at uddannelsesinstitutionen ikke kan udbyde uddannelsen, jf. § 17, stk. 1, i lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner.

Til nr. 4 (§15 h, stk. 3)

Bestemmelsen foreslås ændret som en konsekvens af lovforslagets § 3, nr. 3, hvorefter § 15 h, stk. 1 og 2, ophæves.

Til nr. 5 (§15 h, stk. 5)

Bestemmelsen foreslås præciseret, da henvisningen rettelig skal være til 1. pkt. i § 15 h, stk. 5, hvoraf fremgår, at ministeren kan give pålæg til en institution om at optage studerende.

Til nr. 6 (§ 15 i, stk. 1)

Bestemmelsen foreslås ændret som en konsekvens af lovforslagets § 3, nr. 2, hvorefter godkendelsen fremadrettet vil ske i medfør af det samtidigt fremsatte forslag til lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. Udbud i udlandet af videregående voksenuddannelse (akademiuddannelser) og diplomuddannelser er dog fortsat omfattet af de regler, der fastsættes i medfør af § 15 i, stk. 4. Efter de gældende regler sker akkreditering af udbud i udlandet efter ministerens afgørelse, der træffes på baggrund af en vurdering af institutionens økonomiske forudsætninger for udbuddet i udlandet, samt en vurdering af, om udbuddet i udlandet vil kunne gennemføres uden at bringe institutionens uddannelsesaktivitet i Danmark i fare (økonomisk screening).

Til nr. 7 (§ 15 i, stk. 2)

Bestemmelsen foreslås ændret som en konsekvens af, at institutionsakkreditering indføres med det samtidigt fremsatte forslag til lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner.

Til nr. 8 (§ 15 i, stk. 2)

Bestemmelsen foreslås ændret som en konsekvens af lovforslagets § 3, nr. 2, hvorefter §§ 15 c-15 g ophæves, og lovforslagets § 2, nr. 3, hvorefter § 15 h, stk. 1 og 2, ophæves.

Til nr. 9 (§ 34 b)

Bestemmelsen foreslås ophævet som en konsekvens af, at godkendelse af uddannelser og uddannelsesudbud fremadrettet vil ske i medfør af § 21 i det samtidigt fremsatte forslag til lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner, jf. også bemærkningerne til § 3, nr. 2.

Til § 4

(Lov om forskningsrådgivning m.v.)

Bestemmelsen foreslås ændret som en konsekvens af, at den nuværende konstruktion af Akkrediteringsinstitutionen med det samtidigt fremsatte lovforslag om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ændres og erstattes af Danmarks Akkrediteringsinstitution og Akkrediteringsrådet. Det bemærkes dog, at der i det samtidigt fremsatte forslag om lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner lægges op til, at Akkrediteringsrådet fremadrettet ikke skal have godkendelseskompetencen til universitetsuddannelserne. Akkrediteringsrådet skal dog stadig akkreditere uddannelser og uddannelsesinstitutioner, hvorfor det også i fremtiden vil være relevant, at Det Frie Forskningsråd kan bistå.

Til § 5

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2013, således at den træder i kraft samtidig med lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner.

Til § 6

Det foreslås, at loven ikke gælder for Færøerne og Grønland.


Bilag 1

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

     
Gældende formulering
 
Lovforslaget
     
   
§ 1
   
I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011, foretages følgende ændringer:
     
§ 3. Universitetet beslutter, hvilke forskningsbaserede uddannelser det vil udbyde i Danmark inden for sine fagområder. Universitetets udbud efter § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, og § 5, stk. 1, skal godkendes af Akkrediteringsrådet, jf. lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser. Ved udbud i Danmark efter 1. pkt. forstås også de særlige tilfælde, hvor dele af en uddannelse er udlagt til et universitet i udlandet (udlagt undervisning). Ministeren fastsætter nærmere regler om udlagt undervisning.
 
1. § 3, stk. 1, 2. pkt., affattes således:
 
»Universitetet eller universitetets udbud af uddannelser efter § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, og § 5, stk. 1, skal kvalitetssikres, og nye uddannelser skal prækvalificeres og godkendes i henhold til lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner, inden de udbydes.«
     
   
2. § 3, stk. 2, 1. pkt., affattes således:
Stk. 2. Hvis en eksisterende uddannelse på et universitet ikke godkendes eller godkendelsen bortfalder, jf. § 10 i lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser, kan det pågældende universitet ikke optage studerende på uddannelsen. Ministeren fastsætter en plan for, hvordan allerede optagne studerende på uddannelser nævnt i 1. pkt. kan færdiggøre deres uddannelsesforløb. Ministeren kan i den forbindelse pålægge andre universiteter at optage disse studerende eller at overtage ansvaret for uddannelsesforløbet på det pågældende universitet.
 
»Hvis der meddeles afslag på en uddannelsesakkreditering af en eksisterende uddannelse, jf. lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner, kan der ikke optages studerende på uddannelsen.«
3. I § 3, stk. 2, 2. pkt., ændres »uddannelser nævnt i 1. pkt.« til: »uddannelsen«.
     
§ 3 a. - - -
Stk. 3. Universitetet skal sørge for, at dets uddannelser efter stk. 1 og 2 bliver kvalitetssikret. Uddannelserne skal enten kvalitetssikres i Danmark efter reglerne i lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser eller i udlandet efter udenlandske kvalitetssikringssystemer. Det er dog et krav, at den kvalitetssikringsinstitution, der vælges, er optaget i European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) eller på anden måde anses for at være internationalt anerkendt. Vælges en udenlandsk kvalitetssikring, foretages den efterfølgende godkendelse af uddannelsen af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser.
 
4. § 3 a, stk. 3, 1. og 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:
»Universitetet skal sørge for, at dets uddannelser efter stk. 1 og 2 er omfattet af en kvalitetssikring, enten i Danmark efter reglerne i lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner eller i udlandet efter udenlandske kvalitetssikringssystemer.«
     
Stk. 4. Der er ikke krav om særskilt kvalitetssikring i de tilfælde, hvor de dele, der gennemføres ved det udenlandske universitet, er valgfrie eller allerede er akkrediterede som en del af den danske uddannelse.
 
5. I § 3 a, stk. 4, ændres »akkrediterede som en del af den danske uddannelse« til: »omfattet af den danske akkreditering«.
     
   
§ 2
   
I lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 882 af 8. august 2011, som ændret ved § 1 i lov nr. 1372 af 28. december 2011 og § 4 i lov nr. 1373 af 28. december 2011, foretages følgende ændringer:
     
Kapitel 4
 
1. Overskriften til Kapitel 4 affattes således:
Godkendelse og akkreditering
 
»Bortfald af udbudsgodkendelse«
     
§ 11. Undervisningsministeren godkender de uddannelser efter denne lov, der er behov for.
 
2. §§ 11-15 ophæves.
§ 12. Undervisningsministeren godkender et erhvervsakademis udbud af de erhvervsakademiuddannelser, der er behov for at akademiet udbyder, jf. § 4 i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser. Undervisningsministeren godkender tillige en professionshøjskoles udbud af de erhvervsakademiuddannelser, der er behov for at professionshøjskolen udbyder, jf. § 4, stk. 3, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. Det er dog en betingelse, at professionshøjskolen er etableret ved en sammenlægning af en eller flere professionshøjskoler og et eller flere erhvervsakademier.
   
Stk. 2. Er en professionshøjskole ikke omfattet af stk. 1, kan undervisningsministeren godkende dens udbud af en erhvervsakademiuddannelse, hvis der er et behov for udbud af uddannelsen, som ikke kan eller forventes at kunne dækkes af udbud, der er godkendt efter stk. 1.
   
Stk. 3. En godkendelse efter stk. 1 og 2 gives tidsbegrænset til at dække behovet for udbuddet i et nærmere bestemt geografisk område af den pågældende uddannelse.
   
§ 13. Undervisningsministeren godkender en professionshøjskoles udbud af de professionsbacheloruddannelser, der er behov for at professionshøjskolen udbyder, jf. § 4, stk. 3, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. Undervisningsministeren godkender endvidere en ingeniørhøjskoles udbud, jf. §§ 57-62 i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, af de professionsbacheloruddannelser inden for ingeniørområdet, der er behov for at ingeniørhøjskolen udbyder. Undervisningsministeren godkender tillige medie- og journalisthøjskolens udbud af de professionsbacheloruddannelser inden for højskolens område, der er behov for at medie- og journalisthøjskolen udbyder, jf. § 4 i lov om medie- og journalisthøjskolen.
   
Stk. 2. Undervisningsministeren godkender et erhvervsakademis udbud af de tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser, der er behov for at erhvervsakademiet udbyder. Det er dog en betingelse herfor, at erhvervsakademiet har indgået en partnerskabsaftale med en professionshøjskole, jf. § 6 i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og § 5 a i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.
   
Stk. 3. Undervisningsministeren kan godkende, at en uddannelsesinstitution, der ikke er en professionshøjskole, kan udbyde en professionsbacheloruddannelse, hvis der er et behov for udbud af uddannelsen, som ikke kan eller forventes at kunne dækkes af udbud, der er godkendt efter stk. 1 og 2, jf. dog stk. 4. En godkendelse efter 1. pkt. kan kun gives til en uddannelsesinstitution inden for den offentlige forvaltning med statslig godkendelse til udbud af en eller flere videregående uddannelser.
   
Stk. 4. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan godkende, at Aarhus Universitet efter sammenlægning med Ingeniørhøjskolen i Århus kan udbyde professionsbacheloruddannelser inden for ingeniørområdet.
   
Stk. 5. En godkendelse efter stk. 1-4 gives tidsbegrænset til at dække behovet for udbuddet i et nærmere bestemt geografisk område af den pågældende uddannelse.
   
§ 14. Godkendelse af en uddannelse efter § 11 og godkendelse af udbud efter §§ 12 og 13 kan kun gives, hvis Akkrediteringsrådet, jf. lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser, har akkrediteret uddannelsen henholdsvis udbuddet positivt.
   
Stk. 2. Undervisningsministeren kan afslå at lade en ansøgning om godkendelse af forslag til en ny uddannelse og forslag til et nyt udbud akkreditere samt undlade at lade et eksisterende udbud akkreditere efter § 16, stk. 1, hvis det vurderes, at der ikke er behov for den pågældende uddannelse eller det pågældende udbud.
   
Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter regler om krav til indholdet af og dokumentation til ansøgninger om godkendelse efter §§ 11-13 og regler om procedure for behandling af sådanne ansøgninger.
   
§ 15. Akkrediteringsrådet akkrediterer uddannelser og udbud af uddannelser efter undervisningsministerens beslutning.
   
Stk. 2. Akkrediteringen efter stk. 1 foretages i henhold til kriterier for relevans og kvalitet, der fastsættes af undervisningsministeren.
   
Stk. 3. Ved akkreditering af nye uddannelser, jf. § 11, og nye udbud, jf. §§ 12 og 13, kan rådets afgørelse være en positiv akkreditering eller et afslag på akkreditering. Ved løbende akkreditering af udbud, jf. § 16, kan Akkrediteringsrådets afgørelse tillige være en betinget positiv akkreditering, hvor en positiv akkreditering er betinget af, at de fastsatte kriterier for relevans og kvalitet er opfyldt inden for en af rådet fastsat frist.
   
Stk. 4. Akkrediteringsrådet kan af egen drift eller efter undervisningsministerens beslutning undersøge, hvorvidt en uddannelse eller en institutions udbud af en uddannelse fortsat opfylder de kriterier for relevans og kvalitet, som uddannelsen eller udbuddet oprindelig blev akkrediteret på grundlag af. Viser undersøgelsen, at kriterierne ikke længere er opfyldt, træffer rådet afgørelse om, at akkrediteringen trækkes tilbage eller meddeler en frist for opfyldelse af kriterierne. Efter fristens udløb træffer rådet afgørelse om, hvorvidt den tidligere meddelte akkreditering opretholdes eller trækkes tilbage. Rådet orienterer straks undervisningsministeren om rådets afgørelse.
   
Stk. 5. Trækker Akkrediteringsrådet i henhold til stk. 4 sin akkreditering tilbage, bortfalder undervisningsministerens godkendelse, jf. § 14.
   
Stk. 6. En uddannelsesinstitution, der er godkendt til udbud af en uddannelse, skal underrette Akkrediteringsrådet, hvis udbuddet ikke længere opfylder de kriterier for relevans og kvalitet, som udbuddet oprindelig blev akkrediteret på grundlag af, eller hvis institutionen er i tvivl herom.
   
Stk. 7. Undervisningsministeren fastsætter regler om Akkrediteringsrådets varetagelse af opgaver efter denne lov.
   
     
§ 16. Godkendte udbud af uddannelser skal løbende akkrediteres efter en plan fastsat af undervisningsministeren.
 
3. § 16, stk. 1 og 2, ophæves.
Stk. 3, stk. 4 og stk. 5 bliver herefter stk. 1, stk. 2 og stk. 3.
Stk. 2. En udbudsgodkendelse bortfalder, såfremt udbuddet på baggrund af en akkreditering foretaget i medfør af stk. 1 ikke har opnået en positiv akkreditering eller betinget positiv akkreditering.
   
Stk. 3. En udbudsgodkendelse kan endvidere bortfalde, hvis undervisningsministeren finder, at der ikke længere er behov for, at uddannelsen udbydes af institutionen, eller hvis institutionen ikke overholder reglerne om uddannelsen eller påbud fra undervisningsministeren om at gennemføre konkrete foranstaltninger med henblik på overholdelse af de regler, der påhviler institutionen efter loven.
 
4. I § 16, stk. 3, der bliver stk. 1, udgår »endvidere«.
Stk. 4. Undervisningsministeren kan pålægge en institution, der ophører med at udbyde en uddannelse, at afslutte igangværende uddannelsesforløb efter en plan godkendt af undervisningsministeren.
   
Stk. 5. Undervisningsministeren kan pålægge en institution at optage studerende, der ikke kan færdiggøre deres uddannelse som følge af, at den institution, som de studerende er optaget på, ophører eller er ophørt med at udbyde den pågældende uddannelse. Det er en betingelse for at give påbud efter stk. 1, at institutionen er godkendt til at udbyde uddannelsen.
 
5. I § 16, stk. 5, der bliver stk. 3, ændres »stk. 1« til: »1. pkt.«.
     
§ 17. Undervisningsministeren kan tillade, at uddannelser på andre ministerområder akkrediteres efter reglerne i dette kapitel.
 
6. § 17 ophæves.
     
§ 17 a. Undervisningsministeren godkender et erhvervsakademis, en professionshøjskoles, en ingeniørhøjskoles og Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles udbud i udlandet af uddannelser, som institutionen efter denne lov kan godkendes til at udbyde i Danmark.
 
7. I § 17 a, stk. 1, ændres »denne lov« til: »lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner«.
Stk. 2. Godkendelse kan kun gives, hvis Akkrediteringsrådet har akkrediteret udbuddet positivt, jf. §§ 14-16.
 
8. I § 17 a, stk. 2, indsættes efter »akkrediteret«: »institutionen eller«.
     
   
9. I § 17 a, stk. 2, udgår », jf. §§ 14-16«.
     
§ 39. - - -
 
10. § 39, stk. 6 ophæves.
Stk. 6. Undervisningsministeren træffer senest den 31. december 2014 afgørelse om, hvilken professionshøjskole der overtager en godkendelse efter § 13, stk. 2.
   
     
   
§ 3
   
I lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr. 881 af 8. august 2011, som ændret ved § 2 i lov nr. 1372 af 28. december 2011 og § 13 i lov nr. 1373 af 28. december 2011, foretages følgende ændringer:
     
Kapitel 3 a
 
1. Overskriften til Kapitel 3 a affattes således:
Godkendelse og akkreditering
 
»Bortfald af udbudsgodkendelse«
     
§ 15 c. Undervisningsministeren godkender de videregående voksenuddannelser og diplomuddannelser efter denne lov, der er behov for.
 
2. §§ 15 c-15 g, ophæves.
§ 15 d. Undervisningsministeren godkender et erhvervsakademis udbud af de videregående voksenuddannelser, der er behov for at erhvervsakademiet udbyder, jf. § 4 i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser. Undervisningsministeren godkender tillige en professionshøjskoles udbud af de videregående voksenuddannelser, der er behov for at professionshøjskolen udbyder, jf. § 4 i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og § 4, stk. 3, i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. Det er dog en betingelse, at professionshøjskolen er etableret ved en sammenlægning af en eller flere professionshøjskoler og et eller flere erhvervsakademier.
   
Stk. 2. Er en professionshøjskole ikke omfattet af stk. 1, kan undervisningsministeren godkende dens udbud af en videregående voksenuddannelse, hvis der er et behov for udbud af uddannelsen, som ikke kan eller forventes at kunne dækkes af udbud, der er godkendt efter stk. 1.
   
Stk. 3. En godkendelse efter stk. 1 og 2 gives tidsbegrænset til at dække behovet for udbuddet i et nærmere bestemt geografisk område af den pågældende uddannelse.
   
§ 15 e. Undervisningsministeren godkender en professionshøjskoles udbud af de diplomuddannelser, der er behov for at professionshøjskolen udbyder, jf. § 4 i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. Undervisningsministeren godkender endvidere en ingeniørhøjskoles udbud af diplomuddannelser inden for ingeniørområdet, jf. §§ 57-62 i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, af de diplomuddannelser inden for ingeniørområdet, der er behov for at ingeniørhøjskolen udbyder. Undervisningsministeren godkender tillige medie- og journalisthøjskolens udbud af de diplomuddannelser inden for højskolens område, der er behov for at medie- og journalisthøjskolen udbyder, jf. § 4 i lov om medie- og journalisthøjskolen.
   
Stk. 2. Undervisningsministeren godkender et erhvervsakademis udbud af de tekniske og merkantile diplomuddannelser, der er behov for at erhvervsakademiet udbyder. Det er dog en betingelse herfor, at erhvervsakademiet har indgået en partnerskabsaftale med en professionshøjskole, jf. § 6 i lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og § 5 a i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser.
   
Stk. 3. Undervisningsministeren kan godkende, at en uddannelsesinstitution, der ikke er en professionshøjskole, kan udbyde en diplomuddannelse, hvis der er et behov for udbud af uddannelsen, som ikke kan eller forventes at kunne dækkes af udbud, der er godkendt efter stk. 1 og 2, jf. dog stk. 4. En godkendelse efter 1. pkt. kan kun gives til en uddannelsesinstitution inden for den offentlige forvaltning med statslig godkendelse til udbud af en eller flere videregående uddannelser.
   
Stk. 4. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan godkende, at Aarhus Universitet efter sammenlægning med Ingeniørhøjskolen i Århus kan udbyde diplomuddannelser inden for ingeniørområdet.
   
Stk. 5. En godkendelse efter stk. 1-4 gives til tidsbegrænset at dække behovet for udbuddet i et nærmere bestemt geografisk område af den pågældende uddannelse.
   
§ 15 f. Godkendelse af en uddannelse efter § 15 c og godkendelse af udbud efter §§ 15 d og 15 e kan kun gives, hvis Akkrediteringsrådet, jf. lov om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser, har akkrediteret uddannelsen henholdsvis udbuddet positivt.
   
Stk. 2. Undervisningsministeren kan afslå at lade en ansøgning om godkendelse af forslag til en ny uddannelse og forslag til et nyt udbud akkreditere, samt undlade at lade et eksisterende udbud akkreditere efter § 15 h, stk. 1, hvis det vurderes, at der ikke er behov for den pågældende uddannelse eller det pågældende udbud.
   
Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter regler om krav til indholdet af og dokumentation til ansøgninger om godkendelse efter §§ 15 c-15 e og regler om procedure for behandling af sådanne ansøgninger.
   
§ 15 g. Akkrediteringsrådet akkrediterer videregående uddannelser for voksne og diplomuddannelser og udbud af uddannelserne efter undervisningsministerens beslutning.
   
Stk. 2. Akkrediteringen efter stk. 1 foretages i henhold til kriterier for relevans og kvalitet, der fastsættes af undervisningsministeren.
   
Stk. 3. Ved akkreditering af nye uddannelser, jf. § 15 c, og nye udbud, jf. §§ 15 d-15 e, kan rådets afgørelse være en positiv akkreditering eller et afslag på akkreditering. Ved løbende akkreditering af udbud, jf. § 15 h, stk. 1, kan Akkrediteringsrådets afgørelse tillige være en betinget positiv akkreditering, hvor en positiv akkreditering er betinget af, at de fastsatte kriterier for relevans og kvalitet er opfyldt inden for en af rådet fastsat frist.
   
Stk. 4. Akkrediteringsrådet kan af egen drift eller efter undervisningsministerens beslutning undersøge, hvorvidt en uddannelse eller en institutions udbud af en uddannelse fortsat opfylder de kriterier for relevans og kvalitet, som uddannelsen eller udbuddet oprindelig blev akkrediteret på grundlag af. Viser undersøgelsen, at kriterierne ikke længere er opfyldt, træffer rådet afgørelse om, at akkrediteringen af uddannelsen eller udbuddet er bortfaldet, eller meddeler en frist for opfyldelse af kriterierne. Efter fristens udløb træffer rådet afgørelse om, hvorvidt den tidligere meddelte akkreditering opretholdes eller bortfalder. Rådet orienterer straks undervisningsministeren om rådets afgørelser.
   
Stk. 5. Trækker Akkrediteringsrådet i henhold til stk. 4 sin akkreditering tilbage, bortfalder undervisningsministerens godkendelse, jf. § 15 f.
   
Stk. 6. En uddannelsesinstitution, der er godkendt til udbud af en uddannelse, skal underrette akkrediteringsrådet, hvis udbuddet ikke længere opfylder de kriterier for relevans og kvalitet, som udbuddet oprindelig blev akkrediteret på grundlag af, eller hvis der er tvivl herom.
   
Stk. 7. Undervisningsministeren fastsætter regler om Akkrediteringsrådets varetagelse af opgaver efter denne lov.
   
§ 15 c. Undervisningsministeren godkender de videregående voksenuddannelser og diplomuddannelser efter denne lov, der er behov for.
   
     
§ 15 h. Godkendte udbud af uddannelser skal løbende akkrediteres efter en plan fastsat af undervisningsministeren.
 
3. § 15 h, stk. 1 og 2, ophæves.
Stk. 3, stk. 4 og stk. 5 bliver herefter stk. 1, stk. 2 og stk. 3.
Stk. 2. En udbudsgodkendelse bortfalder, såfremt udbuddet på baggrund af en akkreditering foretaget i medfør af stk. 1 ikke har opnået en positiv akkreditering eller betinget positiv akkreditering.
   
Stk. 3. En udbudsgodkendelse kan endvidere bortfalde, hvis undervisningsministeren finder, at der ikke længere er behov for, at uddannelsen udbydes af institutionen, eller hvis institutionen ikke overholder reglerne om uddannelsen eller påbud fra undervisningsministeren om at gennemføre konkrete foranstaltninger med henblik på overholdelse af de regler, der påhviler institutionen efter loven.
 
4. I § 15 h, stk. 3, der bliver stk. 1, udgår »endvidere«.
Stk. 4. Undervisningsministeren kan pålægge en institution, der ophører med at udbyde en uddannelse, at afslutte igangværende uddannelsesforløb efter en plan godkendt af undervisningsministeren.
   
Stk. 5. Undervisningsministeren kan pålægge en institution at optage studerende, der ikke kan færdiggøre deres uddannelse som følge af, at den institution, som de studerende er optaget på, ophører eller er ophørt med at udbyde den pågældende uddannelse. Det er en betingelse, for at give påbud efter stk. 1, at institutionen er godkendt til at udbyde uddannelsen.
 
5. I § 15 h, stk. 5, der bliver stk. 3, ændres »stk. 1« til: »1. pkt.«.
     
§ 15 i. Undervisningsministeren godkender et erhvervsakademis, en professionshøjskoles, en ingeniørhøjskoles og Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles udbud i udlandet af uddannelser, som institutionen efter denne lov kan godkendes til at udbyde i Danmark.
 
6. I § 15 i, stk. 1, ændres »denne lov« til: »lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner«.
Stk. 2. Godkendelse kan kun gives, hvis Akkrediteringsrådet har akkrediteret udbuddet positivt, jf. §§ 15 f-15 h.
 
7. I § 15 i, stk. 2, indsættes efter »akkrediteret«: »institutionen eller«.
   
8. I § 15 i, stk. 2, udgår », jf. §§ 15 f og 15 h«.
     
§ 34 b. Undervisningsministeren træffer senest den 31. december 2014 afgørelse om, hvilken professionshøjskole der overtager en godkendelse efter § 15 e, stk. 2.
 
9. § 34 b ophæves.
     
   
§ 4
   
I lov om forskningsrådgivning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1064 af 6. september 2010, foretages følgende ændring:
     
§ 8. - - -
Stk. 2. Rådet kan efter anmodning bistå offentlige institutioner med rådgivning om forskning. Rådet bistår efter anmodning Akkrediteringsinstitutionen med rådgivning om forskning.
 
1. I § 8, stk. 2, 2. pkt., ændres »Akkrediteringsinstitutionen« til: »Danmarks Akkrediteringsinstitution og Akkrediteringsrådet«.
     
   
§ 5
   
Loven træder i kraft den 1. juli 2013.
     
   
§ 6
   
Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.