Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Transportudvalget den 18. april 2013

Betænkning

over

Forslag til lov om nedlæggelse af overkørsler m.v. på jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg

[af transportministeren (Henrik Dam Kristensen)]:

1. Ændringsforslag

Dansk Folkepartis og Enhedslistens medlemmer af udvalget har stillet 2 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 30. januar 2013 og var til 1. behandling den 7. februar 2013. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Transportudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 4 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og transportministeren sendte den 2. november 2012 dette udkast til udvalget, jf. TRU alm. del – bilag 38. Den 31. januar 2013 sendte transportministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 6 skriftlige henvendelser fra:

Arbejdsgruppen Skørping Station,

Svenstrup Samråd, Aalborg Kommune, og

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg.

Transportministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 22 spørgsmål til transportministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger

Et flertal i udvalget (V, S, RV, SF, LA og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal i udvalget (DF og EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af et mindretal (DF og EL):

1) I § 1 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 01. Igangsættelsen af ombygningen af Skørping Station iværksættes på baggrund af en VVM-redegørelse med henblik på at undersøge mulighederne for en senere opgradering til 200 km/t. ved stationen.«

[Ønske om VVM-undersøgelse vedrørende hastighedsopgradering inden ombygning af Skørping Station]

2) I § 1 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 02. Erstatningsvejen som følge af nedlæggelsen af overkørslen ved Svenstrup etableres som en tunnelløsning.«

[Erstatningsvej som tunnelløsning ved Svenstrup]

Bemærkninger

Til nr. 1

Med ændringsforslaget om at gennemføre en VVM-undersøgelse af mulighederne for en senere opgradering til 200 km/t. ved stationen sikres det, at det ikke vil være nødvendigt at skulle ombygge stationen ad flere omgange. Dermed kan der opnås en blivende løsning for stationen i Skørping.

Til nr. 2

Erstatningsvejen som følge af nedlæggelsen af overkørslen ved Svenstrup skal etableres som en tunnelløsning, da den i lovforslaget fremsatte løsning om etablering af erstatningsvejen som en bro 8,5 m over terræn vil medføre en stor negativ visuel påvirkning af byrummet i Svenstrup.

Benny Engelbrecht (S) fmd. Karin Gaardsted (S) Magnus Heunicke (S) Mette Reissmann (S) Orla Hav (S) Rasmus Prehn (S) Jesper Petersen (S) Andreas Steenberg (RV) Rasmus Helveg Petersen (RV) Lone Loklindt (RV) Anne Baastrup (SF) Jonas Dahl (SF) Henning Hyllested (EL) Per Clausen (EL) Lars Dohn (EL) Thomas Danielsen (V) Martin Geertsen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) nfmd. Lars Christian Lilleholt (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Hans Christian Schmidt (V) Kim Christiansen (DF) Morten Marinus (DF) Jørn Dohrmann (DF) Leif Mikkelsen (LA) Villum Christensen (LA) Mike Legarth (KF) Tom Behnke (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 45
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 15
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 123

Bilagsnr.

Titel

1
Høringsnotat og høringssvar, fra transportministeren
2
Udkast til behandling af tidsplan for udvalgets behandling af L 123
3
Henvendelse af 5/2-13 fra Arbejdsgruppen Skørping Station
4
Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
5
Henvendelse af 21/2-13 fra Ove Nielsen, formand for Arbejdsgruppen Skørping Station
6
1. udkast til betænkning
7
2. udkast til betænkning
8
Henvendelse af 2/4-13 fra Svenstrup Samråd, Aalborg Kommune
9
Henvendelse af 7/4-2013 fra Arbejdsgruppen Skørping Station vedr. beslutningen om gangbro/tunnel ved Skørping Station
10
3. udkast til betænkning
11
Henvendelse af 15/4-13 fra Arbejdsgruppen Skørping Station vedr. fodgængerpassage ved Skørping Station
12
Henvendelse af 15/4-13 fra Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg vedr. højhastighedstog mellem Hobro og Aalborg
13
4. udkast til betænkning
14
5. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 123

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 5/2-13 fra Arbejdsgruppen Skørping Station, til transportministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om priser på gangbroer og prisen på en underføring (tunnel) de steder, hvor der er forudsat etablering af gangbro, til transportministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om kommentar til henvendelse af 21/2-13 fra Ove Nielsen, formand for Arbejdsgruppen Skørping Station, til transportministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. , om ministeren vil pålægge Banedanmark at deltage i eventuelt nyt borgermøde i Skørping, til transportministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om, hvor meget det vil koste at lade de planlagte elevatorer og den planlagte gangbro på Skørping station erstatte med en trinløs perrontunnel under Skørping Station med stigningsgradienter, til transportministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm. om, hvor meget det vil koste at etablere de planlagte elevatorer på henholdsvis Skørping og Svenstrup Station, til transportministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm. om, hvor meget det vil koste at lade overkørslerne i Svenstrup og Ellidshøj erstatte af vejunderføringer, til transportministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm. om, hvor meget det vil koste at lade elevatorer og den eksisterende gangbro på Svenstrup Station erstatte af en perrontunnel uden trin og med stigningsgradienter, til transportministeren, og ministerens svar herpå
9
Spm. om kommentar til høringssvaret fra Aalborg Kommune (Teknik og Miljøudvalget), til transportministeren, og ministerens svar herpå
10
Spm. om, hvorvidt der vil skulle nedrives ejendomme, til transportministeren, og ministerens svar herpå
11
Spm. , om en vejunderføring i Ellidshøj vil medføre en krænkelse af naturområder, til transportministeren, og ministerens svar herpå
12
Spm. om, hvor stort det opdaterede passagerunderlag vil være ved en evt. etablering af et togstop i Ellidshøj, til transportministeren, og ministerens svar herpå
13
Spm. om, hvorvidt opgraderingen af jernbanen Hobro-Aalborg vil være fra de nuværende 120 km/t. til 160 km/t. , således som det nævnes i trafikforlig af 21. marts 2013, eller til de 200 km/t. , som det nævnes i lovforslaget, til transportministeren, og ministerens svar herpå
14
Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 2/4-13 fra Svenstrup Samråd, Aalborg Kommune, til transportministeren, og ministerens svar herpå
15
Spm. om, hvor lang tid der vil gå med at foretage de fornødne undersøgelser af Arbejdsgruppen Skørping Stations forslag til perrontunnel under Skørping Station som alternativ til den allerede foreslåede løsning, til transportministeren, og ministerens svar herpå
16
Spm. , om der er mulighed for på nuværende tidspunkt at flytte anvendelsen af Hobro-Aalborg som teststrækning til en anden strækning i landet, til transportministeren, og ministerens svar herpå
17
Spm. , om den sporomlægning, som Banedanmark nu mener er nødvendig for at realisere Arbejdsgruppen Skørping Stations forslag til perrontunnel under Skørping Station, alligevel vil skulle foretages, hvis man efter 2015 opgraderer banen Hobro-Aalborg til 200 km/t, til transportministeren, og ministerens svar herpå
18
Spm. om, hvorfor en ændring af sporgeografien på Skørping Station nu pludselig er nødvendig i relation til forslaget fra Arbejdsgruppen Skørping Station, til transportministeren, og ministerens svar herpå
19
Spm. om, hvorfor en ændring af sporgeografien ikke er nødvendig i forhold til den af Banedanmark foreslåede gangtunnel ved den hidtidige overkørsel, til transportministeren, og ministerens svar herpå
20
Spm. om kommentar til henvendelse fra Arbejdsgruppen Skørping Station vedr. beslutningen om gangbro/tunnel ved Skørping Station, til transportministeren, og ministerens svar herpå
21
Spm. om kommentar til henvendelse af 15/4-13 fra Arbejdsgruppen Sørping Station, til transportministeren, og ministerens svar herpå
22
Spm. om ministerens kommentar til henvendelse af 15/4-13 fra Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg, til transportministeren, og ministerens svar herpå