Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (11. oktober 2012)

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Mette Gjerskov):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme og jordfordelingsloven (Nedlæggelse af jordbrugskommissionerne og oprettelse af nye jordfordelingskommissioner mv.)

(Lovforslag nr. L 34)

Landbrugsloven

Som følge af den gennemførte liberalisering af lov om landbrugsejendomme (landbrugsloven) har det i forbindelse med handlingsplanen om en ”Effektiv administration i staten” været relevant at foretage en revurdering af, om den organisatoriske ramme for opgavevaretagelsen fortsat er den mest hensigtsmæssige i forhold til en effektiv administration af loven.

Konklusionen er, at der ved en forenkling og samling af landbrugslovens administration i NaturErhvervstyrelsen vil kunne realiseres en besparelse, uden at det vil få negative konsekvenser for kvaliteten af opgavevaretagelsen.

Det foreslås derfor, at jordbrugskommissionerne nedlægges, og at landbrugslovens regler fremover skal administreres af NaturErhvervstyrelsen.

Det foreslås endvidere, at Fødevareministeriet fremover varetager opgaven i relation til udarbejdelse af jordbrugsanalyser.

Lovforslaget indeholder herudover en række forslag til mindre ændringer. Der er dels tale om ændringer, som alene vil gøre reglerne lettere at administrere, og dels ændringer, hvor den hidtidige administration har vist, at der er behov for at ændre loven. De foreslåede ændringer ændrer ikke ved lovens hovedsigte.

Jordfordelingsloven

Som konsekvens af nedlægningen af jordbrugskommissionerne er det nødvendigt at ændre jordfordelingsloven, da det fremgår af jordfordelingsloven, at den samlede jordbrugskommission har sæde i jordfordelingskommissionen suppleret med en dommer og et vurderingskyndigt medlem.

Det foreslås derfor at ændre sammensætningen af jordfordelingskommissionerne, således at der oprettes en jordfordelingskommission for hver landsdel, én vest for Lillebælt og én øst for Lillebælt. Det foreslås, at hver jordfordelingskommission består af en formand, to viceformænd og ni øvrige medlemmer.

Til afsigelse af hver jordfordelingskendelse sammensættes jordfordelingskommissionen af formanden eller en viceformand, et vurderingskyndigt medlem, et jordbrugskyndigt medlem og et medlem udpeget af Kommunernes Landsforening. Formanden beslutter, om vedkommende selv eller en af viceformændene skal bestride formandshvervet i den konkrete sag. Det er formanden eller viceformanden, der udpeger de tre øvrige medlemmer.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.