Den fulde tekst
L 39
Forslag til lov om forbrugeraftaler.
Af justitsministeren (Morten Bødskov (S)).
Lovf som fremsat 9/10 13
Fremsat skr 9/10 13
1.beh 25/10 13
Betænkning 28/11 13
Lovf optrykt efter 2.beh 3/12 13 Tillæg H
2.beh 3/12 13
Lovf som vedt 10/12 13
3.beh 10/12 13
Lov nr 1457 af 17. december 2013
Beh sammen: L 39 og L 40
Ordførere: (1.beh) Annette Lind (S), Jan E. Jørgensen (V), Mette Hjermind Dencker (DF), Jeppe Mikkelsen (RV), Pernille Vigsø Bagge (SF), Pernille Skipper (EL), Ole Birk Olesen (LA), Tom Behnke (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Morten Bødskov).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 (forbrugerrettighedsdirektivet). Formålet med direktivet er at harmonisere visse aspekter af medlemsstaternes regulering af forbrugeraftaler med henblik på at fremme den grænseoverskridende handel og opnå et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.
Loven vedrører især reglerne om forbrugerbeskyttelse i fjernsalgsaftaler og aftaler indgået uden for fast forretningssted. En række af reglerne vil imidlertid finde anvendelse for forbrugeraftaler generelt. Ud over de ændringer, der følger af implementeringen af forbrugerrettighedsdirektivet, indeholder loven bl.a. også indførelse af et almindeligt opsigelsesvarsel for forbrugeraftaler.
Loven bygger på anbefalingerne og lovudkastet, som Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder har fremlagt i betænkning nr. 1540/2013. Visse af direktivets bestemmelser og de ændringer i anden lovgivning, som denne lov giver anledning til, gennemføres i den samtidig vedtagne til lov om ændring af købeloven og forskellige andre love.
Loven træder i kraft den 13. juni 2014.
Afstemning:
Vedtaget
98 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, KF, UFG)
13 stemmer imod forslaget (EL, LA)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget