Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 21. november 2013

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger

(Godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af bygninger)

[af klima-, energi- og bygningsministeren Martin Lidegaard]:

1. Ændringsforslag

Enhedslistens medlemmer af udvalget har stillet 5 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 9. oktober 2013 og var til 1. behandling den 22. oktober 2013. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Klima-, Energi- og Bygningsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og klima-, energi- og bygningsministeren sendte den 28. juni 2013 dette udkast til udvalget, jf. (2012-13) KEB alm. del – bilag 268. Den 9. oktober 2013 sendte klima-, energi- og bygningsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 1 skriftlig henvendelse fra Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter.

Klima-, energi- og bygningsministeren har over for udvalget kommenteret den skriftlige henvendelse til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 6 spørgsmål til klima-, energi- og bygningsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til titlen

Af et mindretal (EL):

1) I undertitlen ændres »rådgivning og projektstyring m.v.« til: »rådgivning, projektstyring og entreprisemæssig udførelse m.v.«

[Konsekvens af ændringsforslag nr. 3-5]

Til § 1

2) I den under nr. 1 foreslåede overskrift til kapitel 9 b ændres »rådgivning og projektstyring m.v.« til: »rådgivning, projektstyring og entreprisemæssig udførelse m.v.«

[Konsekvens af ændringsforslag nr. 3-5]

3) I den under nr. 1 foreslåede § 24 f indsættes i stk. 1 som nr. 4:

»4) entreprisemæssig udførelse af energibesparelsestiltag.«

[Udvidelse af de godkendte virksomheders ydelser til også at omfatte entreprisemæssig udførelse]

4) I det under nr. 1 foreslåede § 24 f, stk. 3, indsættes efter »og Bistand,«: »Almindelige Betingelser for arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed, Almindelige Betingelser for Totalentreprise og Almindelige Betingelser for aftaler om byggearbejder for Forbrugere,«.

[Konsekvens af ændringsforslag nr. 3]

5) I det under nr. 1 foreslåede § 24 g, stk. 1, ændres »og projektstyring m.v.« til: », projektstyring og entreprisemæssig udførelse m.v.«

[Konsekvens af ændringsforslag nr. 3 og 4]

Bemærkninger

Til nr. 1

Undertitlen til lovforslaget ændres, som konsekvens af at der med ændringsforslag nr. 3 foreslås en udvidelse af de godkendte virksomheders ydelser til også at omfatte den entreprisemæssige udførelse af de relevante energibesparelsestiltag.

Til nr. 2

Kapiteloverskriften til kapitel 9 b ændres, som konsekvens af at der med ændringsforslag nr. 3 foreslås en udvidelse af de godkendte virksomheders ydelser til også at omfatte den entreprisemæssige udførelse af de relevante energibesparelsestiltag.

Til nr. 3

De godkendte virksomheders ydelser udvides til også at omfatte entreprisemæssig udførelse af energibesparelsestiltag. Ved »entreprisemæssig udførelse« forstås den egentlige håndværksmæssige udførelse af energibesparelsestiltag. Ved »energibesparelsestiltag« forstås, som i den foreslåede bestemmelse i § 24 f, stk. 1, nr. 3, de energibesparelsesmuligheder, renoverings- og tilbygningsplaner, som bygningsejeren ønsker udført.

Udvidelsen af den godkendte virksomheds ydelser til også at omfatte den entreprisemæssige udførelse af energibesparelsestiltag indebærer, at kravet i den foreslåede § 24 g, stk. 3, om, at godkendelse er betinget af, at virksomheden dokumenterer, at relevante medarbejdere opfylder krav til uddannelse, løbende efteruddannelse og erhvervserfaring, også vil gælde for virksomhedens entrepriseydelse. Kravet i § 24 g, stk. 3, vil således kunne opfyldes ved, at der er dokumentation for kvalifikationerne hos virksomhedens udførende medarbejdere, f.eks. i form af svendebrev el. lign.

Virksomheden vil ligeledes have en forpligtelse til at lade virksomhedens kvalitetsstyringssystem efter den foreslåede § 24 g, stk. 5, omfatte de entreprisemæssige ydelser, virksomheden leverer. Dette indebærer bl.a., at der kan udstedes regler om virksomhedens underleverandørstyring, i det omfang den godkendte virksomhed anvender en underleverandør til levering af den entreprisemæssige ydelse.

Til nr. 4

Udvidelsen af hjemmelen til, at klima-, energi- og bygningsministeren skal kunne stille krav til de godkendte virksomheder om, at virksomhedens ydelser også skal opfylde Almindelige Betingelser for arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed, Almindelige Betingelser for Totalentreprise og Almindelige Betingelser for aftaler om byggearbejder for Forbrugere, er en konsekvens af, at virksomheden også godkendes til at levere entreprisemæssig udførelse af energibesparelsestiltag. Der kan således med den foreslåede ændring fastsættes regler om, at den entreprisemæssige ydelse omfattes af en af de tre nævnte Almindelige Betingelser, alt efter hvilken af de nævnte Almindelige Betingelser, der er mest relevant for den ydelse, som bygningsejeren aftaler med den godkendte virksomhed skal udføres.

Til nr. 5

Ændringen af den foreslåede bestemmelse i § 24 g, stk. 1, er en konsekvensændring, som følge af at der med ændringsforslag nr. 3 foreslås en udvidelse af de godkendte virksomheders ydelser til også at omfatte den entreprisemæssige udførelse.

Poul Andersen (S) Jens Joel (S) Karin Gaardsted (S) Jesper Petersen (S) Pernille Rosenkrantz-Theil (S) Jeppe Kofod (S) Flemming Møller Mortensen (S) Rasmus Helveg Petersen (RV) Lone Loklindt (RV) Lotte Rod (RV) Steen Gade (SF) fmd. Jonas Dahl (SF) Per Clausen (EL) Frank Aaen (EL) Lars Dohn (EL) Thomas Danielsen (V) nfmd. Kristian Pihl Lorentzen (V) Jacob Jensen (V) Lars Christian Lilleholt (V) Ellen Trane Nørby (V) Ulla Tørnæs (V) Eyvind Vesselbo (V) Mikkel Dencker (DF) Liselott Blixt (DF) René Christensen (DF) Kim Christiansen (DF) Villum Christensen (LA) Mike Legarth (KF) Vivi Kier (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 45
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 16
Socialistisk Folkeparti (SF) 15
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 3

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar og høringsnotat, fra klima-, energi- og bygningsministeren
2
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Henvendelse af 25/10-13 fra Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter
4
1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 3

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om kommentar til henvendelse af 25/10-13 fra Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter, til klima-, energi- og bygningsministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om, hvor mange ekstra energirenoveringer af bygninger der vil blive gennemført som følge af lovforslaget, til klima-, energi- og bygningsministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om, hvor mange ekstra arbejdspladser lovforslaget vil føre til, til klima-, energi- og bygningsministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. om, hvor stor CO2-reduktion lovforslaget vil føre til, til klima-, energi- og bygningsministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om at sikre, at den »grønne aktør« ikke udliciterer renoveringsopgaver til »arme og ben«, vikarbureauer og andre tvivlsomme underentreprenører, til klima-, energi- og bygningsministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm. om at stille et ændringsforslag, der sikrer, at udførelsen af renoveringsopgaven løses af den godkendte grønne aktør, eventuelt i et konsortiesamarbejde med andre virksomheder, hvor alles kvalifikationer skal dokumenteres, f.eks. i form af svendebrev kombineret med relevante kursusbeviser, til klima-, energi- og bygningsministeren, og ministerens svar herpå