Sagsforløb 2013/1 BF 30
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Finansudvalget den 28. januar 2014

Betænkning

over

Forslag til folketingsbeslutning om at trække aktstykke 37 af 3. december 2013 om kapitaludvidelse i DONG Energy A/S m.v. tilbage

[af Frank Aaen (EL) og Finn Sørensen (EL)]:

1. Udvalgsarbejdet

Beslutningsforslaget blev fremsat den 10. december 2013 og var til 1. behandling den 12. december 2013. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Finansudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 3 møder.

Samråd

Udvalget har stillet 7 samrådsspørgsmål til finansministeren til mundtlig besvarelse, som denne har besvaret i et åbent samråd med udvalget den 28. januar 2014. Ministeren vil efterfølgende sende udvalget det talepapir, der lå til grund for besvarelsen af spørgsmålene.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 126 spørgsmål til finansministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af DF og EL) indstiller beslutningsforslaget til forkastelse.

Et mindretal i udvalget (DF) vil stemme hverken for eller imod beslutningsforslaget.

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget vil stemme hverken for eller imod beslutningsforslaget, idet DF på den ene side ikke deler Enhedslistens holdning, som den kommer til udtryk i forslaget, om, at der ikke må komme privat kapital ind i DONG, men samtidig på den anden side finder, at den aftale, finansministeren har indgået om salg af 19 pct. af DONG, og som er udtrykt i aktstykke 37, ikke er den bedste for Danmark.

DF finder det kritisabelt, at en række vigtige omstændigheder omkring kapitaltilførslen først er kommet til udvalgets kendskab meget sent i processen, herunder den konkrete virksomhedsopbygning i forbindelse med Goldman Sachs’ ejerandel i DONG. DF vil derfor, når behandlingen af aktstykke 37 genoptages i Finansudvalget, stemme nej til aktstykket.

Endelig skal DF understrege, at DF finder, at finansministeren med den indgåede aftale ikke har sikret, at staten har den styring med selskabet, som forligspartierne tidligere har givet udtryk for skal være til stede. DF anser derfor forliget som brudt af regeringen.

Et andet mindretal i udvalget (EL) indstiller beslutningsforslaget til vedtagelse uændret.

Enhedslistens medlemmer af udvalget er imod at sælge DONG-aktier og afgive afgørende indflydelse i form af en lang række vetorettigheder i DONG’s bestyrelse til Goldman Sachs. EL mener også, at det er stærkt problematisk, at Goldman Sachs i forbindelse med investeringen i DONG benytter sig af skattely i Luxembourg, Delaware og Cayman Islands. EL mener, at det statslige energiselskab DONG fortsat bør være ejet og kontrolleret af staten. Energiselskabet har afgørende betydning for det danske samfund, for de danske forbrugere og for miljøet og klimaet. Det bør være omdrejningspunktet for styringen af DONG, ikke kortsigtede profitinteresser.

EL vil i det mindste opfordre til, at Folketinget udskyder beslutningen vedrørende aktstykke 37, så det er muligt at få svar på yderligere spørgsmål og at afsøge muligheden for alternative tilbud, hvor danske pensionskasser involveres.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Jesper Petersen (S) Benny Engelbrecht (S) Rasmus Prehn (S) Simon Kollerup (S) Thomas Jensen (S) Sofie Carsten Nielsen (RV) fmd. Lisbeth Bech Poulsen (SF) Frank Aaen (EL) Stine Brix (EL) Peter Christensen (V) Claus Hjort Frederiksen (V) Jacob Jensen (V) Kristian Jensen (V) Kristian Thulesen Dahl (DF) nfmd. René Christensen (DF) Ole Birk Olesen (LA) Mike Legarth (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 45
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 16
Socialistisk Folkeparti (SF) 15
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende B 30

Bilagsnr.

Titel

1
Tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget
2
1. udkast til betænkning
3
Brev fra finansministeren vedrørende behandling af aktstykke 37 om kapitaludvidelse i DONG Energy A/S
4
2. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende B 30

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om, hvorvidt udbyttebetaling til New Energy Investment vil blive beskattet, til finansministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om, hvordan staten har sikret sig, at Goldman Sachs kommer til at betale dansk skat, til finansministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm., om ministeren vil oversende en samlet oversigt over investorer, til finansministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. om, med hvilken begrundelse Goldman Sachs får rettigheder, som andre minoritetsaktionærer ikke får, til finansministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om, hvorvidt den udvidede mindretalsbeskyttelse var et ultimativt krav, til finansministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm., om vetorettighederne til Goldman Sachs har konsekvenser for, hvilken investeringspolitik DONG kan vælge, til finansministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm., om kortsigtede ønsker om afkast kan være i modstrid med langsigtede hensyn til forsyningssikkerhed, til finansministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm., om ministeren vil oversende en gennemgang af de bestyrelsesbeslutninger, som Goldman Sachs får vetoret over, til finansministeren, og ministerens svar herpå
9
Spm., om ministeren vil oversende den betingede aktionæroverenskomst, til finansministeren, og ministerens svar herpå
10
Spm. om aktiebaserede incitamentsprogrammer, til finansministeren, og ministerens svar herpå
11
Spm., om ministeren vil oversende beregningen af den værdiansættelse, der ligger til grund for fastlæggelsen af aktieværdien, til finansministeren, og ministerens svar herpå
12
Spm., om det er egenkapitalen, der er brugt til værdiansættelsen, til finansministeren, og ministerens svar herpå
13
Spm., om en værdiansættelse baseret på fremtidige pengestrømsforventninger ville have ført til en højere værdiansættelse, til finansministeren, og ministerens svar herpå
14
Spm. om, hvorvidt staten har solgt andelen af DONG for billigt, til finansministeren, og ministerens svar herpå
15
Spm. om afkast på de nye investeringer i DONG på en årlig tocifret procentsats, til finansministeren, og ministerens svar herpå
16
Spm., om ministeren vil oversende den »fairness opinion«, der er udarbejdet, til finansministeren, og ministerens svar herpå
17
Spm. om risikoen og størrelsen af en erstatning eller skadesløsholdelse til investorer, til finansministeren, og ministerens svar herpå
18
Spm., om ministeren vil sende en oversigt over scenarier ift. gennemførelse af en børsintroduktion, til finansministeren, og ministerens svar herpå
19
Spm., om ministeren vil udarbejde en oversigt over scenarier, hvor de nye investorer kan tænkes at udnytte deres put-option, til finansministeren, og ministerens svar herpå
20
Spm., om ministeren vil oplyse, hvad salgsretten kan tænkes at koste staten, til finansministeren, og ministerens svar herpå
21
Spm., om ministeren vil oplyse, hvad den fremadrettede rentekurve er for den årlige CITA-rente, til finansministeren, og ministerens svar herpå
22
Spm. om salgsprisen til Goldman Sachs, til finansministeren, og ministerens svar herpå
23
Spm. om, i hvilke tilfælde Goldman Sachs kan tænkes at tabe på denne investering, til finansministeren, og ministerens svar herpå
24
Spm. om, hvilken rente staten efter bedste skøn kan låne til frem til udgangen af 2020, til finansministeren, og ministerens svar herpå
25
Spm., om der har været overvejet en upsidemodel i forhold til salg af aktier, til finansministeren, og ministerens svar herpå
26
Spm., om staten altid skal have aktiemajoriteten, til finansministeren, og ministerens svar herpå
27
Spm. om, hvorfor statens muligheder for at styre udviklingen i DONG udhules, til finansministeren, og ministerens svar herpå
28
Spm. om, hvilke andre investorer der blev tilbudt at deltage i kapitaludvidelsen, til finansministeren, og ministerens svar herpå
29
Spm. om, hvornår øvrige interesserede investorer blev sorteret fra i processen , til finansministeren, og ministerens svar herpå
30
Spm., om Finansministeriet vendte tilbage til tidligere interesserede investorer, til finansministeren, og ministerens svar herpå
31
Spm. om, hvordan Goldman Sachs kom ind i billedet første gang, til finansministeren, og ministerens svar herpå
32
Spm. om, hvordan staten i forbindelse med salget af DONG-aktier har undersøgt de kontroverser, som Goldman Sachs har været indblandet i under finanskrisen, til finansministeren, og ministerens svar herpå
33
Spm., om ministeren vil oversende de spørgsmål og svar om kapitaludvidelsen i DONG, som er udvekslet i forligskredsen bag, til finansministeren, og ministerens svar herpå
34
Spm. om sammenlignelige eksempler, hvor aktionærer får så udvidet en mindretalsbeskyttelse, til finansministeren, og ministerens svar herpå
35
Spm., om aftalen mellem DONG-forligspartierne fra oktober 2004 er ophævet, til finansministeren, og ministerens svar herpå
36
Spm., om der er lavet en ny aftale mellem forligspartierne i forbindelse med godkendelse af aktieudvidelsen, til finansministeren, og ministerens svar herpå
37
Spm. om, hvorfor det er vigtigt, at staten har aktiemajoriteten i DONG, til finansministeren, og ministerens svar herpå
38
Spm., om Klima-, Energi og Bygningsministeriet har været inddraget i overvejelserne og udarbejdelsen af aftalen om salg af aktier i DONG, til finansministeren, og ministerens svar herpå
39
Spm. om, hvilke oplysninger der er i forarbejdet til aftalen om salg af aktier fremlagt om selskabet Goldman Sachs, til finansministeren, og ministerens svar herpå
40
Spm. om, hvilken betaling Danske Bank Corporate Finance har fået for den fairness opinion, der er udarbejdet til Finansministeriet, til finansministeren, og ministerens svar herpå
41
Spm. om de forarbejder, Danske Bank Corporate Finance har lagt til grund for den fairness opinion, der er udarbejdet til Finansministeriet, til finansministeren, og ministerens svar herpå
42
Spm. om, hvilke beregninger der er foretaget for at afdække, hvilken potentiel forpligtelse statskassen kan risikere at påtage sig ved at indgå put-optionen med New Energy Investments, til finansministeren, og ministerens svar herpå
43
Spm. om, hvorvidt staten skal tilbagekøbe aktier for mere, end de er værd, til finansministeren, og ministerens svar herpå
44
Spm. om, hvor meget den fair markedsværdi udgør i forhold til aktionærerne, til finansministeren, og ministerens svar herpå
45
Spm. om begrundelsen og overvejelserne bag, at man har valgt en asymmetrisk model, til finansministeren, og ministerens svar herpå
46
Spm., om skatteindtægter fra udbytter, kursgevinster og udbytter til aktionærer er forskellige, til finansministeren, og ministerens svar herpå
47
Spm., om det vil gøre nogen forskel for skattebetalingen, om Goldman Sachs ejer aktier i DONG, til finansministeren, og ministerens svar herpå
48
Spm. om, hvad der i en given situation er den bedst mulige drift af DONG, til finansministeren, og ministerens svar herpå
49
Spm., om der kan være en modsætning mellem en kapitalfonds ønske om at få et afkast inden for en kortere tidshorisont og energiinvesteringer, der giver afkast på længere sigt, til finansministeren, og ministerens svar herpå
50
Spm., om ministeren er enig i, at offentlige ejede virksomheder bør gå foran, når det gælder en indsats for klimaet, til finansministeren, og ministerens svar herpå
51
Spm. om, i hvilket omfang forsyningssikkerhed og forbrugernes interesser er taget med ind i overvejelserne om aktieudvidelsen, til finansministeren, og ministerens svar herpå
52
Spm., om der kan indtræde gode grunde til, at DONG ændrer sin nuværende forretningsplan, til finansministeren, og ministerens svar herpå
53
Spm., om forligspartierne har adgang til den samlede aktionæroverenskomst, til finansministeren, og ministerens svar herpå
54
Spm. om, hvilke temaer i aktionæroverenskomsten der er så følsomme, at de ikke kan offentliggøres, til finansministeren, og ministerens svar herpå
55
Spm. om, hvad der er langsigtet godt for et selskab som DONG, til finansministeren, og ministerens svar herpå
56
Spm. om tilbagekøbsklausul til investorer, til finansministeren, og ministerens svar herpå
57
Spm. om erfaringer med incitamentsprogrammer, til finansministeren, og ministerens svar herpå
58
Spm. om en aktieudvidelse af DONG, til finansministeren, og ministerens svar herpå
59
Spm. om lån hos Goldman Sachs, til finansministeren, og ministerens svar herpå
60
Spm., om ministeren vil oversende akter siden 1/1-11, til finansministeren, og ministerens svar herpå
61
Spm. om incitamentsprogrammet, til finansministeren, og ministerens svar herpå
62
Spm., om forligspartierne ikke har været inddraget siden 26/2-13, til finansministeren, og ministerens svar herpå
63
Spm. om forligskredsens orientering om implementeringen af aftalen, til finansministeren, og ministerens svar herpå
64
Spm. om forligspartiernes orientering om salg af aktier til Goldman Sachs, til finansministeren, og ministerens svar herpå
65
Spm. om oversendelse af Finansministeriets overvejelser om Goldman Sachs’ egnethed/kvaliteter som investor, til finansministeren, og ministerens svar herpå
66
Spm., om Finansministeriet har indhentet oplysninger om Goldman Sachs forud for aftale om aktiesalg i DONG, til finansministeren, og ministerens svar herpå
67
Spm., om ministeren vil oplyse om, hvad forskellen er i kroner på en rente og et lån, der løber over 7 år, til finansministeren, og ministerens svar herpå
68
Spm. om tidspunktet, som er afgørende for opgørelsen af værdien af incitamentsprogrammet, til finansministeren, og ministerens svar herpå
69
Spm., om ministeren kan bekræfte, at aftalen om salg af aktier til Goldman Sachs ikke er juridisk gældende, før Folketingets Finansudvalg har godkendt aktstykke 37, til finansministeren, og ministerens svar herpå
70
Spm., om ministeren mener, at Folketinget kan godkende et salg af aktier i DONG uden kendskab til bagvedliggende aftaler, til finansministeren, og ministerens svar herpå
71
Spm., om eksisterende aktionæroverenskomster i DONG er offentligt tilgængelige, til finansministeren, og ministerens svar herpå
72
Spm. om at gennemtrumfe beslutninger mod at købe CVC’s aktier tilbage, til finansministeren, og ministerens svar herpå
73
Spm. om kravet om statslig aktiemajoritet, til finansministeren, og ministerens svar herpå
74
Spm. om ikkekommercielle hensyn, som flertalsaktionæren kan gennemtrumfe, til finansministeren, og ministerens svar herpå
75
Spm. om, hvorfor Finansministeriet ikke har inddraget Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i overvejelserne og udarbejdelsen af disse aftaler, til finansministeren, og ministerens svar herpå
76
Spm. om Skatteministeriets inddragelse i aftalen om aktiesalget, til finansministeren, og ministerens svar herpå
77
Spm. om salg af væsentlige aktieposter og indgåelse af aktionæraftaler, til finansministeren, og ministerens svar herpå
78
Spm., om bestemmende ejere i New Energy Investment kan have interesser, der kan være modstridende med DONG’s interesser, til finansministeren, og ministerens svar herpå
79
Spm. om eksisterende eller mulige interessekonflikter, til finansministeren, og ministerens svar herpå
80
Spm., om aftaler mellem forligspartierne vedrørende salg af aktier i DONG kan frasælges, til finansministeren, og ministerens svar herpå
81
Spm., om indtjeningen i DONG skyldes indtægter fra DONG’s ejerskab til infrastruktur, til finansministeren, og ministerens svar herpå
82
Spm. om, hvilken betydning DONG’s ejerskab af el- og gasledninger har for selskabets indtjening og fremtidige børsværdi, til finansministeren, og ministerens svar herpå
83
Spm. om Finansministeriets krav i forhold til at vurdere »den bedst mulige aftale«, til finansministeren, og ministerens svar herpå
84
Spm., om Danmarks klimamålsætninger har indgået i vurderingerne af salget af aktier i DONG, til finansministeren, og ministerens svar herpå
85
Spm. om regeringens kendskab til Goldman Sachs’ lobbyvirksomhed i EU om energispørgsmål, til finansministeren, og ministerens svar herpå
86
Spm., om ministeren vil oplyse, hvad Goldman Sachs’ engagement i energiaktiviteter i Europa er, til finansministeren, og ministerens svar herpå
87
Spm. om sager, der kører i USA vedrørende spekulation i råvarer, til finansministeren, og ministerens svar herpå
88
Spm. om Goldman Sachs’ deltagelse i oliespekulation, til finansministeren, og ministerens svar herpå
89
Spm. om Goldman Sachs spekulation i råvarer, til finansministeren, og ministerens svar herpå
90
Spm., om regeringen har kendskab til, hvilke personer Goldman Sachs planlægger at placere i DONG, til finansministeren, og ministerens svar herpå
91
Spm. om statens mulighed for påvirkning af Goldman Sachs’ udpegning af personer til ledelsen, til finansministeren, og ministerens svar herpå
92
Spm., om selskaber eller selskabsforbundne selskaber er under anklage eller politimæssige undersøgelser for svindel, til finansministeren, og ministerens svar herpå
93
Spm., om regeringen er bekendt med, hvilke bøder Goldman Sachs har fået på grund af deltagelse i svindel, til finansministeren, og ministerens svar herpå
94
Spm. om, i hvilket omfang regeringen har brugt eller kontaktet Goldman Sachs i andre sammenhænge, til finansministeren, og ministerens svar herpå
95
Spm. om, hvilke kontakter og møder Finansministeriet har haft til og med Goldman Sachs, til finansministeren, og ministerens svar herpå
96
Spm. om Goldman Sachs’ igangværende eller planlagte investeringer inden for energi, til finansministeren, og ministerens svar herpå
97
Spm. om forbindelser mellem Danske Bank og Goldman Sachs, til finansministeren, og ministerens svar herpå
98
Spm. om prisen for at børsnotere DONG, til finansministeren, og ministerens svar herpå
99
Spm., om Goldman Sachs kan stå for arbejdet med børsnoteringen, til finansministeren, og ministerens svar herpå
100
Spm. om den forventede udgift til børsnoteringen, til finansministeren, og ministerens svar herpå
101
Spm., om Goldman Sachs har modstridende interesser forud for indgåelse af aftale, til finansministeren, og ministerens svar herpå
102
Spm., om der er noget i tidsplanen, der forhindrer, at aktstykke 37 vedtages i starten af uge 6, til finansministeren, og ministerens svar herpå
103
Spm. om, hvad der er til hinder for, at DONG’s generalforsamling skubbes yderligere 14 dage, til finansministeren, og ministerens svar herpå
104
Spm., om der er økonomiske konsekvenser ved at flytte den ekstraordinære generalforsamling, til finansministeren, og ministerens svar herpå
105
Spm., om der er indbygget tidsgrænser for, hvor lang tid de enkelte tilbud på køb af aktier i DONG er bindende, til finansministeren, og ministerens svar herpå
106
Spm., om andre investorer frit og uden fortrolighedsbestemmelser kan fremlægge deres tilbud, til finansministeren, og ministerens svar herpå
107
Spm., om en så afgørende handel kan afgøres på under 2 måneder hen over en juleferie, til finansministeren, og ministerens svar herpå
108
Spm., om en så afgørende handel skal afvente den offentlige debat, til finansministeren, og ministerens svar herpå
109
Spm., om en handel om DONG-aktier kan gennemføres, før der er givet aktindsigt i sagen, til finansministeren, og ministerens svar herpå
110
Spm., om Folketinget skal vise, hvem det i givet fald kan være, der har bestemmende indflydelse, til finansministeren, og ministerens svar herpå
111
Spm. om, hvornår der kan forventes svar på anmodningerne om aktindsigt, til finansministeren, og ministerens svar herpå
112
Spm. om at erkende, at vetorettighederne til Goldman Sachs kan forhindre DONG i at udvide aktiviteterne til nye forretningsområder, til finansministeren, og ministerens svar herpå
113
Spm., om det ikke hører med til godkendelse af et aktiesalg, i hvilket omfang køberen er dømt for eller anklaget for svindel og er involveret i sager om spekulation i råvarer til skade for det amerikanske samfund og amerikanske virksomheder, til finansministeren, og ministerens svar herpå
114
Spm., om det ikke er normalt, at en generalforsamling i et selskab godkender alle bestyrelsesmedlemmer og kan afvise forslag til bestyrelsesmedlemmer, der må anses for inhabile eller have interesser, der er i modstrid med selskabets interesser, til finansministeren, og ministerens svar herpå
115
Spm. om at erkende, at inden man overlader væsentlig bestemmelse i DONG til et køberselskab, bør man undersøge, om køber har interesser, der er i modstrid med DONG’s udvikling, eller arbejder for, at EU-lovgivning udformes i en retning, der er skadelig for DONG, til finansministeren, og ministerens svar herpå
116
Spm. om, hvordan staten kan sikre sig, »hvem der er ansvarlige for udøvelsen af ejerskabet i DONG Energy«, når staten »ikke har kendskab til identiteten på de ultimative investorer«, til finansministeren, og ministerens svar herpå
117
Spm. om, hvorfor SKAT ikke er inddraget før aftalens indgåelse, når køberselskabet er placeret i et berygtet skattelyland, til finansministeren, og ministerens svar herpå
118
Spm., om en så væsentlig beslutning vedrørende den danske energiforsyning ikke skulle være diskuteret med Klima-, Energi- og Bygningsministeriet forud for aftalens indgåelse, til finansministeren, og ministerens svar herpå
119
Spm., om ministeren er orienteret om, at ejerskabet til New Energy Investment ejes af to selskaber, der er hjemmehørende i henholdsvis Delaware og Cayman Islands, til finansministeren, og ministerens svar herpå
120
Spm., om ministeren vil opstille et diagram over selskaber, der står til at overtage aktier i DONG, til finansministeren, og ministerens svar herpå
121
Spm. om årsager til Goldman Sachs’ struktur, til finansministeren, og ministerens svar herpå
122
Spm., om ministeren vil indhente uafhængig rådgivning om årsager og farer ved en sådan konstruktion, til finansministeren, og ministerens svar herpå
123
Spm., om det stemmer overens med Danmarks forsøg på at bekæmpe skattely, selv at sælge til et selskab, der har en selskabskonstruktion omfattende tre skattelylande, til finansministeren, og ministerens svar herpå
124
Spm. om ministerens kommentarer til udtalelse fra lektor Niels Johansen om, at placering i Luxembourg giver amerikanske selskaber mulighed for »skatteplanlægning«, til finansministeren, og ministerens svar herpå
125
Spm., om udbytte fra DONG-aktier og værdien i kursstigning ville blive beskattet i Danmark, til finansministeren, og ministerens svar herpå
126
Spm. om Finansministeriets og Skatteministeriets manglende svar på spørgsmål 46 om beskatning af udbytter, til finansministeren, og ministerens svar herpå

Oversigt over samrådsspørgsmål vedrørende B 30

Samråds-spm.nr.
Titel
A
Samrådsspm. om, hvilke bud der blev afgivet på aktier i DONG, til finansministeren
B
Samrådsspm. om, hvilke parametre der indgik i vurderingen af, hvilke bud der var det bedste ved salget af aktier i DONG, til finansministeren
C
Samrådsspm. om, på hvilke parametre buddet fra Goldman Sachs var det bedste, til finansministeren
D
Samrådsspm. om, hvornår Finansministeriet blev klar over, at ejerskabet i New Energy Investment, Luxembourg, blev flyttet til to selskaber placeret i henholdsvis Cayman Island og Delaware, USA, til finansministeren
E
Samrådsspm. om de skattemæssige konsekvenser af konstruktionen af selskaberne bag det aftalte aktiekøb i DONG, til finansministeren
F
Samrådsspm. om, hvorvidt ændringerne i selskabskonstruktionen bag køberne af aktier i DONG og de mulige skattemæssige konsekvenser skulle være meddelt Folketinget, til finansministeren
G
Samrådsspm. om, hvorfor salget af aktier foreslås på et tidspunkt, hvor værdien af aktierne er lavere, til finansministeren