Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (9. oktober 2013)

Klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger. (Godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af bygninger)

(Lovforslag nr. L 3)

Lovforslaget fremsættes som opfølgning på den politiske aftale om en vækstplan. Formålet med lovforslaget er at bidrage til at udmønte energisparekonceptet ”Grøn Boligkontrakt”, som regeringen sammen med V, LA og K i den politiske aftale om regeringens vækstplan har besluttet skal etableres.

Lovforslaget skal skabe hjemmel til at fastsætte regler om, at der kan etableres en frivillig godkendelsesordning for virksomheder, som udøver rådgivning om energirenovering og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af bygninger. Virksomhederne skal kunne tilslutte sig ordningen under forudsætning af, at de opfylder nærmere fastsatte betingelser. Disse betingelser er navnlig, at virksomhedens medarbejdere opfylder krav til erhvervserfaring, uddannelse og efteruddannelse og at virksomheden etablerer et kvalitetsstyringssystem for levering af ydelser under ordningen.

Lovforslaget indeholder en bestemmelse om, at klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om hvilke typer af bygninger, som omfattes af ordningen. Ordningen forventes i første omgang at omfatte enfamiliehuse og række-, kæde- og dobbelthuse. Det skyldes, at det er denne type bygninger, hvor behovet for ordningen vurderes at være størst. Efter igangsættelsen af ordningen vil det blive vurderet, om der er behov og mulighed for at udvide ordningen til at omfatte f.eks. etageboligbyggeri, kontorejendomme og erhvervsejendomme.

I lovforslaget fastsættes hvilke ydelser, som skal kunne leveres af virksomheder, som er godkendte til at levere ydelser under ordningen. Alle deltagende virksomheder skal således kunne levere ydelser med kortlægning af en bygnings energibesparelsesmuligheder, udarbejdelse af en plan, herunder udfyldelse af et standarddokument, om energibesparelsesmuligheder og om renovering samt tilbudsindhentning og projektstyring. Standarddokumentet skal kunne indgå i bygningsejerens eventuelle lånesag hos bank eller realkreditinstitut. Lovforslaget indeholder desuden en bestemmelse om, at klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om afgrænsning af de godkendte ydelser samt at ministeren kan fastsætte regler om, at deltagende virksomheder skal kunne levere ydelser med rådgivning om komfort og indeklima i forbindelse med energirenovering af bygninger.

Desuden indeholder lovforslaget regler om, at der kan fastsættes regler om godkendelse af kontrolinstanser, som kan godkende de deltagende virksomheders kvalitetsstyringssystem. Denne ordning kendes også fra bl.a. el- og vvs-autorisationsområdet. Endelig indeholder lovforslaget regler om midlertidig eller lejlighedsvis levering af tjenesteydelser som kontrolinstans for virksomheder fra EU-lande, EØS-lande eller et andet land EU har indgået aftale med herom.

Det foreslås, at loven træder i kraft 5. december 2013. Det forventes, at den Grønne Boligkontrakt-ordning kan stilles til rådighed fra 1. januar 2014.

Idet der i øvrigt henvises til lovforslaget med bemærkninger, anbefales forslaget til Folketingets velvillige behandling.