Den fulde tekst
L 38
Forslag til lov om Landdistriktsfonden.
Af fødevareministeren (Dan Jørgensen ()).
Lovf som fremsat 9/10 14
Fremsat skr 9/10 14
1.beh 30/10 14 F
Betænkning 26/11 14
2.beh 4/12 14 F
Lovf som vedt 9/12 14
3.beh 9/12 14 F
Lov nr 1360 af 16. december 2014
Ordførere: (1.beh) Orla Hav (S), Anni Matthiesen (V), René Christensen (DF), Mie Bergmann (RV), Per Clausen (EL), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Mette Bock (LA), Charlotte Dyremose (KF).
Ministre: (1.beh) fødevareministeren (Dan Jørgensen).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri(FLF).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Dette lovforslag fremsættes med henblik på at skabe grundlag for regeringens gennemførelse af EU’s landdistriktspolitik, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013. Lovforslaget vil afløse lov om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven).
Formålet med lovforslaget er at skabe hjemmel til etablering og administration af støtteordninger under EU’s Landdistriktsfond, der bidrager til opfyldelse af målsætningerne i Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.
Lovforslaget skal bl.a. give fødevareministeren mulighed for at fastsætte regler om gennemførelsen af landdistriktsforordningens enkelte støtteordninger inden for rammerne af landdistriktsprogrammet og partnerskabsaftalen og give ministeren for by, bolig og landdistrikter mulighed for administrativt at fastsætte regler om gennemførelsen af støtteordninger vedrørende lokaludvikling styret af lokalsamfundet inden for rammerne af landdistriktsforordningen, landdistriktsprogrammet og partnerskabsaftalen.
Som under den gældende lov nedsættes der et overvågningsudvalg. Som noget nyt nedsættes der et indstillingsudvalg. Lovforslaget giver endvidere fødevareministeren og ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndigelse til at fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra ministerierne om forhold, der er omfattet af loven eller af regler udstedt i medfør af loven, skal foregå digitalt.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 111 (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.