Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 20. april 2015

Ændringsforslag

til 3. behandling af

Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og forskellige andre love

(Ret til basal indlånskonto, gennemførelse af ændringer til gennemsigtighedsdirektivet, modernisering af reglerne for indsendelse af årsrapporter, udvidelse af forsikringsselskabers drift af anden virksomhed, præcisering af regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer m.v. og gennemførelse af boligkreditdirektivet m.v.)

[af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen)]:

Til § 2

Af erhvervs- og vækstministeren:

1) I den under nr. 15 foreslåede affattelse af § 344 indsættes i stk. 1, 1. pkt., efter »forordninger udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber«: », forordninger udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber«, og i stk. 7 ændres »stk. 7« til: »stk. 6«.

[Korrektion som følge af vedtagelsen af lovforslag nr. L 105]

2) I den under nr. 16 foreslåede affattelse af § 344 ændres i stk. 1, 1. pkt., »(Solvens l l)« til: »(Solvens II), forordninger udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber«, og i stk. 7 ændres »stk. 7« til: »stk. 6«.

[Korrektion som følge af vedtagelsen af lovforslag nr. L 105]

Til § 17

3) I stk. 2 ændres »og 8« til: », 8, 12, 14 og 15«.

[Lovteknisk korrektion]

4) I stk. 3 ændres »og 10« til: », 10 og 13«.

[Lovteknisk korrektion]

Bemærkninger

Til nr. 1

Der er alene tale om en korrektion, som sikrer, at ændringerne, som foretages med lovforslag nr. L 105, § 1, nr. 32 og 33, bliver korrekt indarbejdet i § 344 i lov om finansiel virksomhed.

Til nr. 2

Der er alene tale om en korrektion, som sikrer, at ændringerne, som foretages med lovforslag nr. L 105, § 1, nr. 32 og 33, bliver korrekt indarbejdet i § 344 i lov om finansiel virksomhed.

Til nr. 3

Der er alene tale om en korrektion, som sikrer, at ændringerne i lovforslagets §§ 12, 14 og 15 kan sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne og Grønland ved kongelig anordning med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Til nr. 4

Der er alene tale om en korrektion, som sikrer, at ændringen i lovforslagets § 13 kan sættes helt eller delvis i kraft for Grønland ved kongelig anordning med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.