Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 5. november 2015

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

(Udskydelse af forældelse som følge af utilstrækkelig funktionalitet i Et Fælles Inddrivelsessystem)

[af skatteministeren (Karsten Lauritzen)]:

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 7. oktober 2015 og var til 1. behandling den 30. oktober 2015. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 1 møde.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og skatteministeren sendte den 30. september 2015 dette udkast til udvalget, jf. (folketingsåret 2014-15, 2. samling) SAU alm. del – bilag 53. Den 29. oktober 2015 sendte skatteministeren de indkomne høringssvar og to notater herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra:

Carsten Berger,

Dansk Fjernvarme,

KL og

Aarhus Kommune.

Skatteministeren har over for udvalget kommenteret 4 af de 5 henvendelser. Skatteministeren forventes at besvare den sidste henvendelse inden 2. behandling af lovforslaget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 10 spørgsmål til skatteministeren til skriftlig besvarelse. Skatteministeren har besvaret 9 spørgsmål og forventes at besvare det sidste spørgsmål inden 2. behandling af lovforslaget.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Socialdemokratiets og Radikale Venstres medlemmer af udvalget bemærker, at de politiske bemærkninger, der ligger til grund for deres støtte til lovforslaget, blev meddelt ved 1. behandling. S og RV har derudover følgende kommentarer til de synspunkter, som KL og brancheforeninger inden for forsyningssektoren er fremkommet med i relation til behandlingen af lovforslaget: KL har rejst en række problemstillinger for kommunerne i relation til suspenderingen af SKATs inddrivelsessystem og problemerne på inddrivelsesområdet i det hele taget. S og RV synes, at det er på sin plads at indgå i en dialog med KL om dette, og konstaterer, at skatteministeren og SKAT, jf. svaret på spørgsmål 2, har indledt en dialog med KL med henblik på at finde forskellige løsninger i relation til inddrivelse af kommunale fordringer.

Under udvalgsbehandlingen er det gjort klart, at forsyningsselskabernes fordringer også er omfattet af lovforslaget og dermed af den udskudte forældelsesfrist. S og RV er enige i dette. S og RV bemærker dog, at skatteministeren har undladt at svare konkret og direkte på spørgsmål rejst af brancheforeningerne DANVA, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening om selv at kunne foretage inddrivelse via private aktører i fraværet af en effektiv inddrivelse fra SKATs side. Når der i 2016 – på baggrund af de igangværende analyser af reglerne på inddrivelsesområdet – skal træffes nye politiske beslutninger om lovgivningen på området, mener S og RV, at skatteministeren og Skatteudvalget bør vende tilbage til dette spørgsmål.

Det er for S og RV et forståeligt ønske, at forsyningsselskaberne, der er overladt til, at SKAT inddriver selskabernes fordringer hos kunderne, gerne selv vil kunne tage affære, når SKATs inddrivelse i en længere periode er så mangelfuld, som det er tilfældet. Dog mener S og RV, at lønindeholdelse alene er et redskab, SKAT skal kunne tage i anvendelse, og S og RV vil lægge vægt på, at de fornødne sociale hensyn til en skyldners reelle betalingsevne også skal iagttages af de brancher, der måtte få nye muligheder for at inddrive deres fordringer via private aktører.

Enhedslistens medlemmer af udvalget bemærker, at de kaotiske tilstande i SKAT skyldes et mangeårigt svigt fra skiftende regeringer og flertal i Folketinget. På trods af utallige advarsler er SKAT reelt blevet sparet i stykker. EFI-skandalen er et eksempel på dette svigt. På grund af politisk vedtagne rammer var SKAT nødt til at afskedige mange medarbejdere, før det digitale inddrivelsessystem overhovedet fungerede. Enhedslisten konstaterer, at forslaget indebærer en række retssikkerhedsmæssige problemer og skaber øget usikkerhed for borgerne om deres økonomiske situation. Når Enhedslisten på trods af dette alligevel kan støtte forslaget, er det alene, fordi alternativet er et voldsomt indtægtstab for samfundet med de konsekvenser, det kan have for vores velfærd. Det ændrer dog ikke ved, at Enhedslisten fortsat mener, at regeringen og de andre partier, der er ansvarlige for SKATs problemer, bør medvirke til, at SKAT kan ansætte tilstrækkelig med medarbejdere til, at SKAT kan inddrive de skyldige beløb hurtigst muligt. De forlængede forældelsesfrister er problematiske og må ikke blive en sovepude, der udskyder, at SKAT får løst problemet ved at få tilført de nødvendige ressourcer til at sikre skatteinddrivelsen, der er fundamentet for vores velfærdssamfund.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Dennis Flydtkjær (DF) Jan Rytkjær Callesen (DF) Hans Kristian Skibby (DF) Carsten Kudsk (DF) Morten Marinus (DF) René Christensen (DF) Louise Schack Elholm (V) Jan E. Jørgensen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Jacob Jensen (V) Torsten Schack Pedersen (V) Britt Bager (V) Merete Riisager (LA) nfmd. Ole Birk Olesen (LA) Brian Mikkelsen (KF) Per Husted (S) Jens Joel (S) Jeppe Bruus (S) Jesper Petersen (S) Mattias Tesfaye (S) Peter Hummelgaard Thomsen (S) Thomas Jensen (S) fmd. Jesper Kiel (EL) Pelle Dragsted (EL) Josephine Fock (ALT) René Gade (ALT) Martin Lidegaard (RV) Lisbeth Bech Poulsen (SF) Jonas Dahl (SF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 47
Dansk Folkeparti (DF) 37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34
Enhedslisten (EL) 14
Liberal Alliance (LA) 13
Alternativet (ALT) 9
Radikale Venstre (RV) 8
Socialistisk Folkeparti (SF) 7
Det Konservative Folkeparti (KF) 6
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 18

Bilagsnr.
Titel
1
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
2
Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren
4
Henvendelse af 29/10-15 fra Dansk Fjernvarme
5
Supplerende høringssvar, fra skatteministeren
6
Supplerende høringsskema samt høringssvar, fra skatteministeren
7
Henvendelse af 29/10-15 fra KL
8
Henvendelse af 30/10-15 fra Aarhus Kommune
9
Henvendelse af 2/11-15 fra Carsten Berger
10
1. udkast til betænkning
11
Henvendelse af 4/11-15 fra Carsten Berger

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 18

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om ministerens kommentar til henvendelsen af 29/10-15 fra Dansk Fjernvarme, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om kommentar til henvendelsen af 29/10-15 fra KL, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/10-15 fra Aarhus Kommune, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. om at oversende en aktuel opgørelse af restancemassen fordelt på de enkelte fordringshavere, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om, hvordan kommunerne godtgøres for fordringer, når inddrivelsen af fordringerne udestår, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm. om ministerens holdning til, at forsyningsselskaber selv skal kunne inddrive deres tilgodehavender (bortset fra ved lønindeholdelse), til skatteministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm. om kommentar til henvendelsen af 2/11-15 fra Carsten Berger, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm. om, hvor mange nye medarbejdere der skal tilføres SKAT i fraværet af lovforslaget, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
9
Spm., om regeringen er indstillet på at undtage grupper som folkepensionister uden anden pension og førtidspensionister med ringe betalingsevne fra forældelsesudskydelsen, til skatteministeren, og ministerens svar herpå
10
Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/11-15 fra Carsten Berger, til skatteministeren, og ministerens svar herpå