Sagsforløb 2016/1 BF 154
Den fulde tekst

Fremsat den 18. maj 2017 af René Gade (ALT), Uffe Elbæk (ALT), Josephine Fock (ALT) og Rasmus Nordqvist (ALT)

Forslag til folketingsbeslutning

om nedsættelse af en undersøgelseskommission til undersøgelse af skatteskandalen

Folketinget pålægger i henhold til lov om undersøgelseskommissioner regeringen at nedsætte en undersøgelseskommission til at undersøge den udvikling i SKAT under skiftende regeringer siden 2005, som har ledt til, at milliarder af danske skattekroner er gået tabt.

Undersøgelseskommissionen skal undersøge og redegøre for følgende:

1) Udviklingen i SKAT siden 2005, herunder alle nedskæringer, effektiviseringer og sammenlægninger og andre væsentlige nye udfordringer i forhold til driftsopgaven i SKAT.

2) Omfanget, hvori de forskellige led i udviklingen i SKAT har medvirket til tab af skatteindtægter, tilsidesættelse af retssikkerhed og overtrædelse af lovgivning, som kunne og burde have været undgået, til læring for eftertiden.

3) De interne forløb og beslutninger, som har været medvirkende til den negative udvikling i SKAT. Dette inkluderer også, hvilken rolle eksterne aktører (konsulenthuse m.v.) har haft i forløbet, hvilke advarsler myndigheder, regeringer og Folketinget har modtaget, og hvilke reaktioner der har været eller ikke har været på disse advarsler.

På baggrund af undersøgelsen og redegørelsen for det faktiske begivenhedsforløb skal undersøgelseskommissionen komme med forslag til sådanne ændringer af love, administrative bestemmelser og administrativ praksis, som undersøgelsen kan begrunde, jf. § 4, stk. 3, i lov om undersøgelseskommissioner, således at lignende sager bedst muligt kan undgås i fremtiden.

Endvidere skal undersøgelseskommissionen foretage retlige vurderinger til belysning af, om der foreligger grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar, jf. lovens § 4, stk. 4. For så vidt angår ministre, vil undersøgelseskommissionens opgave alene være at undersøge og redegøre for de faktiske omstændigheder, der har relevans for Folketingets stillingtagen til spørgsmålet om ministres politiske og/eller retlige ansvar.

Undersøgelseskommissionen skal have en dommer som formand.

Undersøgelseskommissionen bør undervejs i sit arbejde afgive delberetninger med sine konklusioner om særligt prioriterede emner, således at Folketinget, regeringen og offentligheden hurtigt kan få mulighed for at tage stilling til, hvilke beslutninger der bør tages som følge af konklusionerne. Det forudsættes, at der vil blive taget stilling til, hvilke emner der skal prioriteres, i forbindelse med udarbejdelsen af kommissoriet for undersøgelsen.

Bemærkninger til forslaget

Det er afgørende for den danske velfærdsstat, at vi har et retfærdigt og velfungerende skattesystem, som de danske skatteydere kan have tillid til. Derfor ser Alternativet med stor bekymring på de skatteskandaler, der har rullet i løbet af de seneste år, og som har kostet den danske stat og de danske skatteydere milliarder af kroner – penge, der kunne være gået til eksempelvis skoler, uddannelse, ældrepleje og grøn omstilling.

Det gælder bl.a. sagerne om:

Svindel med refusion af udbytteskat, som formodes at koste staten 12,3 mia. kr. (folketingsåret 2014-15, 2. samling, Skatteudvalget, SAU alm. del – bilag 48)

Manglende kontrol med udbetaling af momsrefusion med en stigning på 68 pct. fra 139 mia. kr. til 235 mia. kr. i perioden 2009-2015, som Skatteministeriet ikke kan forklare (folketingsåret 2016-17, Statsrevisorerne, beretning nr. 7, »Beretning om SKATs kontrol med udbetaling af negativ moms«).

Kontrolindsatsen over for små og mellemstore virksomheder (folketingsåret 2015-16, Statsrevisorerne, beretning nr. 6, »Beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder«).

Fejlagtige ejendomsvurderinger, der har berørt et stort antal danskere og vedrører et milliardbeløb (folketingsåret 2012-13, Statsrevisorerne, beretning nr. 13, »Beretning om den offentlige ejendomsvurdering«).

Inddrivelsessystemet EFI og dettes kollaps (folketingsåret 2014-15, 2. samling, Skatteudvalget, SAU alm. del – bilag 48)

Den samlede ubetalte skattegæld, der – bl.a. som følge af EFI’s kollaps – er steget til ca. 100 mia. kr., hvoraf man nu forventer, at godt 80 mia. kr. ikke kan inddrives (folketingsåret 2016-17, Skatteudvalget, SAU alm. del – bilag 180).

Skandalerne i SKAT udgør således det formentlig største tab af statens penge i nyere tid, og det underminerer tilliden til skattesystemet og tiltroen til det politiske system. Hvis ikke vi vælger at belyse sagen fuldt ud, risikerer vi, at det udvikler sig til at være ikke bare en skatteskandale, men også en demokratisk skandale til skade for det danske folkestyre og det danske velfærdssamfund. Derfor mener Alternativet, at Folketinget bør pålægge regeringen at nedsætte en undersøgelseskommission, der kan kulegrave skandalerne og den udvikling, som siden midten af 00’erne har ledt til udhulingen af SKAT og muliggørelsen af skatteskandalerne. Kun på den måde kan det politiske system og offentligheden komme til bunds i skandalerne, lære af dem og sikre sig, at der påtages det ansvar, der rettelig bør påtages. Dette er især vigtigt, fordi det danske velfærdssamfund afhænger af, at danskerne bakker op om det og fortsat bidrager med glæde til fælleskassen. Ifølge en gallupundersøgelse foretaget for Berlingske i 2014 betaler 88 pct. af danskerne med glæde deres skat (jf. artiklen »Danskerne betaler med glæde deres skat«, Berlingske den 8. juni 2014), og sådan skal det gerne blive ved med at være. Men hvis Folketinget ikke viser danskerne, at det er parat til at rydde op i egen baghave og tage ved lære af egne fejl – ikke mindst når det gælder så mange af danskernes skattekroner – risikerer vi, at danskernes tillid til skattesystemet og vilje til at betale skat daler. Samtidig står det klart, at befolkningens manglende tillid til politikerne og det politiske system vil forstærkes yderligere, såfremt ansvarsforflygtigelse bliver skatteskandalernes eftermæle. På den baggrund finder Alternativet det afgørende, at Folketinget viser vilje til at udvise gennemsigtighed, granske skandalerne og placere det politiske ansvar.

Skriftlig fremsættelse

René Gade (ALT):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en undersøgelseskommission til undersøgelse af skatteskandalen.

(Beslutningsforslag nr. B 154)

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.