Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (10. november 2016)

Miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg (Midlertidige lempelser af visse krav)

(Lovforslag nr. L 79)

Formålet med lovforslaget er at forlænge lovens overgangsordning for bindestalde, der kan opfylde visse dyrevelfærdsmæssige krav. Det foreslås, at overgangsordningen for bindestalde forlænges med fem år fra den 1. juli 2022 til den 1. juli 2027.

For at kunne fortsætte drift af en bindestald fra og med den 1. juli 2022 skal visse dyrevelfærdsmæssige krav være opfyldt. For det første vil det være et krav, at køerne kommer på græs i sommerhalvåret. For det andet vil det være et krav, at der i staldene kun anvendes bindsler, som giver køerne tilstrækkelig bevægelsesfrihed.

Formålet med lovforslaget er endvidere at udskyde kravet om at køer skal have adgang til mindst én roterende kobørste for bedrifter, der er etableret før lovens ikrafttræden den 1. juli 2010. For disse bedrifter trådte dette krav i kraft den 1. juli 2016, og det foreslås, at kravet for disse bedrifter udskydes til at gælde fra den 1. juli 2022.

I forhold til udskydelse af kravet om køers adgang til kobørster (for bedrifter, der er etableret før den 1. juli 2010) vil der som en del af sundhedsrådgivningen, der udføres af de praktiserende dyrlæger, indgå en vurdering af, om dyrevelfærden er tilstrækkelig for så vidt angår køers adgang til at udføre tilstrækkelig hudpleje på de bedrifter, der ikke har opsat kobørster.

Baggrunden for lovforslaget er, at kvægerhvervet har økonomiske vanskeligheder og derved at finde finasiering til at foretage investeringer til opfyldelse af krav i lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg.

Miljø- og Fødevareministeriet vurderer, at det vil være dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt at forlænge overgangsordningen for bindestalde og at udskyde kravet om kobørster.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.