Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (15. december 2016)

Miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug)

(Lovforslag nr. L 111)

Lovforslaget udmønter en del af aftalen mellem den tidligere regering (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en Fødevare- og landbrugspakke fra 22. december 2015 samt den efterfølgende indgåede aftale af 30. juni 2016 "Dansk akvakultur i vækst", som blandt andet har til formål at skabe vækst i havbrugssektoren.

Med lovforslaget skabes hjemmel i miljøbeskyttelsesloven til at fastsætte regler om, at havbrug kan godkendes med vilkår om kompenserende marine virkemidler, såsom muslingeopdræt eller tangdyrkning. På denne måde åbnes der mulighed for at godkende etablering af nye havbrug eller udvidelse af eksisterende havbrug, hvor ansøgning om miljøgodkendelse ellers måtte afslås under henvisning til lovgivning om vandplanlægning eller havstrategi.

Lovforslaget skal således skabe mulighed for vækst i havbrugsproduktionen ved at gøre det muligt for havbrug at øge udledningen af næringsstoffer under forudsætning af, at havbruget fjerner en tilsvarende mængde næringsstoffer i det relevante vandområde ved hjælp af kompenserende marine virkemidler.

Den foreslåede bemyndigelsesbestemmelse vil skulle udmøntes i en bekendtgørelse, der nærmere regulerer havbrug, som godkendes med vilkår om kompenserende marine virkemidler.

Lovforslaget vil kun gælde for havbrug, der etableres eller udvides efter den forventede bekendtgørelses ikrafttræden.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.