Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 12. april 2018

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed til søs og søloven

(Skærpede regler for sejlads med speedbåde, vandscootere og lignende fartøjer m.v.)

[af erhvervsministeren (Brian Mikkelsen)]:

1. Ændringsforslag

Erhvervsministeren har stillet 3 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 28. februar 2018 og var til 1. behandling den 15. marts 2018. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og erhvervsministeren sendte den 6. december 2017 dette udkast til udvalget, jf. ERU alm. del – bilag 73. Den 28. februar 2018 sendte erhvervsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 1 skriftlig henvendelse fra Rejsearbejdere.dk, som ministeren har kommenteret over for udvalget.

Deputation

Endvidere har Terma A/S mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 2 spørgsmål til erhvervsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstilling og politiske bemærkninger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Enhedslistens medlemmer mener, at man fra politisk side altid skal tænke sig nøje om inden indførelse af objektivt ansvar. Enhedslisten finder det imidlertid rimeligt, at der i de tilfælde, som lovforslaget omfatter, indføres objektivt ansvar. Enhedslisten har i den forbindelse lagt vægt på, at det objektive ansvar påhviler den, der benytter fartøjet eller lader det benytte, og at ansvaret i øvrigt pålægges brugeren, hvis denne er en anden end ejeren eller udlejeren. Dette kender man fra færdselsloven, hvor ansvar også pålægges en bruger.

Enhedslisten har derudover noteret sig, at det fremgår af høringsnotatet, at regeringen overvejer og arbejder med at indføre en registreringsordning/nummerpladeordning. Enhedslisten mener, at et sådant tiltag er nødvendigt, hvis man skal sikre håndhævelsen af reglerne på det her område, og vil se frem til, at regeringen forhåbentlig fremsætter lovforslag herom.

I øvrigt henviser Enhedslisten til sin ordførertale fra førstebehandlingen.

Inuit Ataqatigiit, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af erhvervsministeren, tiltrådt af udvalget:

1) Nr. 1 affattes således:

»1. § 20 a, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Søfartsstyrelsen kan som led i tilsynsvirksomheden efter denne lov tillige føre tilsyn med overholdelsen af lov om røgfrie miljøer og kapitel 2 i lov om elektroniske cigaretter m.v. på danske skibe og med overholdelsen af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., lov om skibes besætning, lov om skibsmåling, §§ 153, 154 a og 168, § 169, stk. 4, § 170, § 170 a, stk. 2 og 3, og §§ 186, 197, 198, 403 a-403 c, 440, 471 og 486 i søloven og regler udstedt i medfør heraf og EU-forordninger inden for lovenes anvendelsesområde.««

[Korrektion]

2) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 32, stk. 10, 1. pkt., der bliver stk. 11, 1. pkt., ændres »stk. 9« til: »stk. 10«.«

[Konsekvensændring]

Til § 4

3) I stk. 4 ændres »Loven« til: »Dele af loven«.

[Præcisering]

Bemærkninger

Til nr. 1

I det fremsatte lovforslag foreslås indsat en henvisning i § 20 a, stk. 1, 1. pkt., i lov om sikkerhed til søs til bl.a. §§ 403 a-403 c i søloven. Henvisningen til §§ 403 a-403 c i søloven fremgår imidlertid allerede af gældende ret. På den baggrund findes det af forståelsesmæssige hensyn mest hensigtsmæssigt i stedet at nyaffatte bestemmelsen.

Til nr. 2

§ 32, stk. 10, 1. pkt., i lov om sikkerhed til søs, der bliver § 32, stk. 11, 1. pkt., indeholder en henvisning til stk. 9. Det foreslås, at henvisningen i § 32, stk. 10, 1. pkt., til stk. 9 ændres til stk. 10.

Det er en følge af, at der ved det fremsatte lovforslags § 1, nr. 2, indsættes et nyt stk. 7 i § 32.

Til nr. 3

Det præciseres, at der med bestemmelsen sigtes på muligheden for etapevis ikrafttræden af dele af loven for henholdsvis Færøerne og Grønland.

Hans Kristian Skibby (DF) Mette Hjermind Dencker (DF) Jan Rytkjær Callesen (DF) Per Nørhave (DF) Tilde Bork (DF) Dorthe Ullemose (DF) Torsten Schack Pedersen (V) Preben Bang Henriksen (V) Eva Kjer Hansen (V) Hans Christian Schmidt (V) Erling Bonnesen (V) Jane Heitmann (V) Villum Christensen (LA) Joachim B. Olsen (LA) nfmd. Anders Johansson (KF) Erik Christensen (S) Karin Gaardsted (S) Peter Hummelgaard Thomsen (S) Kaare Dybvad (S) Morten Bødskov (S) fmd. Kasper Roug (S) Thomas Jensen (S) Henrik Sass Larsen (S) Pelle Dragsted (EL) Henning Hyllested (EL) René Gade (ALT) Ida Auken (RV) Lisbeth Bech Poulsen (SF) Karsten Hønge (SF)

Inuit Ataqatigiit, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S) 46
Dansk Folkeparti (DF) 37
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 34
Enhedslisten (EL) 14
Liberal Alliance (LA) 13
Alternativet (ALT) 10
Radikale Venstre (RV) 8
Socialistisk Folkeparti (SF) 7
Det Konservative Folkeparti (KF) 6
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Tjóðveldi (T) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 175

Bilagsnr.
Titel
1
Høringsnotat og høringssvar, fra erhvervsministeren
2
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Henvendelse af 21/3-18 fra Rejsearbejdere.dk
4
Ændringsforslag, fra erhvervsministeren

5
Udkast til betænkning
6
Henvendelse af 9/4-18 fra Terma A/S

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 175

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om kommentar til henvendelsen af 21/3-18 fra Rejsearbejdere.dk, til erhvervsministeren, og ministerens svar herpå

2
Spm. om kommentar til henvendelsen af 9/4-18 fra Terma A/S, til erhvervsministeren, og ministerens svar herpå