Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (5. april 2018)

Miljø- og fødevareministeren (Esben Lunde Larsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og forskellige andre love (Målrettet kvælstofregulering m.v.)

L 216

Lovforslaget indfører den målrettede regulering. Lovforslaget bemyndiger ministeren til i 2019 at fastsætte et krav om etablering af efterafgrøder i områder med et behov for en kvælstofreducerende indsats for at beskytte kystvand eller grundvand.

I den målrettede regulering får virksomhederne fleksibilitet i opfyldelsen af efterafgrødekravet, da der gives mulighed for anvendelse af alternative virkemidler til etablering af efterafgrøder. Efterafgrøderne kan derfor erstattes med en række andre kvælstofvirkemidler.

Miljø- og fødevareministeren foreslås ligeledes bemyndiget til at oprette en tilskudsordning, hvor virksomhederne gives mulighed for at søge om kompensation for frivillig etablering af kvælstofreducerende virkemidler i særlige områder. De kvælstofreducerende virkemidler kan f.eks. være efterafgrøder.

Det foreslås, at der kun fastsættes et obligatorisk efterafgrødekrav, hvis miljøeffekten ikke opnås ved den frivillige tilskudsordning. Et eventuelt obligatorisk krav er ukompenseret.

Lovforslaget er en del af den lovgivningsmæssige gennemførelse af aftalen om Fødevare- og landbrugspakken fra den 22. december 2015 og Aftale om målrettet regulering fra den 16. januar 2018.

Med lovforslaget foreslås det også, at der foretages justeringer i reglerne om fratrækning af kvælstof og fosfor i gødningsregnskabet i tilfælde, hvor husdyrgødning forbrændes eller afsættes til forbrænding.

Lovforslaget indeholder endvidere en række justeringer og præciseringer af husdyrbrugloven, herunder rettelse af en overgangsbestemmelse.

Lovforslaget fremsættes nu, fordi lovforslaget også indeholder ændringer til den målrettede efterafgrødeordning for 2018. Det foreslås, at disse ændringer træder i kraft i sommeren 2018, og lovforslaget ønskes derfor vedtaget i det nuværende folketingsår. Da de politiske forhandlinger om den målrettede regulering faldt på plads hen over vinteren, har det ikke været muligt at fremsætte lovforslaget på et tidligere tidspunkt.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.