Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. april 2019

Forslag

til

Lov om ændring af lov om ferie og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler med flere love

(Præcisering af antallet af fondsferiedage, indførelse af modregningsadgang, ensretning af rentebestemmelse og udbetaling fra fonden ved dødsfald m.v.)

§ 1

I lov nr. 60 af 30. januar 2018 om ferie foretages følgende ændringer:

1. I § 22, stk. 1, 2. pkt., ændres »31. december i ferieafholdelsesperioden« til: »31. januar efter ferieafholdelsesperiodens udløb«.

2. I § 23, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Arbejdsgiveren har pligt til at gemme erklæringen efter bogføringslovens regler om opbevaring af regnskabsmateriale.«

3. § 23, stk. 2, 4. pkt., ophæves.

4. I § 34, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Krav på uhævet feriebetaling efter stk. 1 og 2 forældes 5 år efter forfaldsdagen efter 1. pkt.«

5. § 35, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Sker indbetaling ikke rettidigt, pålægges arbejdsgiveren fra forfaldsdatoen at betale renter af kravet med den rentesats, der til enhver tid er fastsat i medfør af § 5 i renteloven.«

6. I § 35, stk. 9, indsættes efter »betaling for opkrævningen«: »og modregning«.

7. I § 46 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Med bøde straffes den, der ikke efterkommer et pålæg efter § 41, stk. 1.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

8. I § 47 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

»Stk. 5. For ferie omfattet af stk. 4 træffer FerieKonto afgørelse efter § 44, stk. 1-9, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 1177 af 9. oktober 2015.

Stk. 6. Afgørelser efter stk. 5 kan af den, som afgørelsen vedrører, indbringes for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, inden 4 uger efter at sagens parter har fået meddelelse om afgørelsen. Klagen sendes til FerieKonto, som vurderer sagen på ny. Fastholder FerieKonto sin afgørelse helt eller delvis, sendes sagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, og sagens parter underrettes samtidig herom.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 7.

§ 2

I lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 1177 af 9. oktober 2015, som ændret ved § 5 i lov nr. 1868 af 29. december 2015 og § 49 i lov nr. 60 af 30. januar 2018, foretages følgende ændringer:

1. I § 29, stk. 3, indsættes efter »5 a«: », medmindre udbetaling sker efter § 30, stk. 5«.

2. I § 36, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Krav på uhævet feriebetaling efter stk. 1 og 2 forældes 5 år efter forfaldsdagen efter 1. pkt.«

3. I § 48 a, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »§ 2 a«: »eller § 30, stk. 5,«.

4. To steder i § 48 a, stk. 3, ændres »8,3« til: »8,4«.

§ 3

I lov nr. 58 af 30. januar 2018 om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. I situationer, hvor en lønmodtager over for Lønmodtagernes Garantifond anmelder krav på løn m.v. optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, indberetter Lønmodtagernes Garantifond lønmodtagerens samlede krav på tilgodehavende feriemidler efter § 2, jf. § 4 a i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, som ændret ved lov nr. 58 af 30. januar 2018 og lov nr. 124 af 6. februar 2019. Indberetning fra Lønmodtagernes Garantifond træder i stedet for eventuelle tidligere indberetninger fra arbejdsgiveren.«

Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 7 og 8.

2. I § 4 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om fondens underretning af arbejdsgivere og lønmodtagere om de indberettede oplysninger, herunder om den administrative håndtering heraf, fondens undersøgelsespligt og eventuelle indsigelser.«

3. I § 5, stk. 1, 1. pkt., ændres »jf. dog stk. 2« til: »jf. dog stk. 3«.

4. I § 5 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Tilgodehavende feriemidler, der indberettes til fonden efter den 31. december 2020, men som skulle have været indberettet og indbetalt til fonden senest den 31. december 2020, jf. § 3, stk. 2, 2. pkt., kan fonden forlange betalt inden 4 uger med tillæg af renter efter § 28, stk. 2, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 1177 af 9. oktober 2015.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

5. I § 10, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »§ 5, stk. 1, 2. pkt.,«: »og stk. 2,«.

6. I § 12 udgår »årligt«.

7. § 13 affattes således:

»§ 13. Fondens resultat tilskrives en gang årligt de enkelte lønmodtageres tilgodehavende feriemidler i forhold til deres andel af den samlede formue, dog løbende ved udbetaling, jf. stk. 2.

Stk. 2. Ved udbetaling efter § 15 reguleres de tilgodehavende feriemidler for de lønmodtagere, der skal have midlerne udbetalt, med fondens resultat på tidspunktet for udbetaling i forhold til den enkeltes andel af den samlede formue i fonden.«

8. I § 15, stk. 1, 1. pkt., ændres »årlige reguleringer, jf. § 13« til: »regulering, jf. § 13, stk. 2«.

9. I § 15, stk. 5, ændres »stk. 1-4« til: »stk. 1, 2 og 4«.

10. I § 28, stk. 1, ændres »8,3« til: »8,4«.

§ 4

I pensionsbeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1088 af 3. september 2015, som ændret bl.a. ved § 33 i lov nr. 58 af 30. januar 2018 og senest ved § 13 i lov nr. 339 af 2. april 2019, foretages følgende ændring:

1. I § 14 B, stk. 1, 1. pkt., ændres »årlige reguleringer« til: »regulering«.

§ 5

I lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, som ændret ved § 7 i lov nr. 1569 af 15. december 2015, § 10 i lov nr. 1669 af 26. december 2017, § 31 lov nr. 58 af 30. januar 2018 og lov nr. 124 af 6. februar 2019, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. I situationer, hvor lønmodtageren anmelder krav på løn m.v. optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, beregner fonden på arbejdsgiverens vegne lønmodtagerens samlede krav på tilgodehavende feriemidler, jf. § 2 i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.

Stk. 2. Lønmodtageren skal efter anmodning give fonden oplysninger og dokumentation til brug for beregning efter stk. 1.

Stk. 3. Fonden indberetter lønmodtagerens samlede beregnede feriemidler til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler, jf. § 3, stk. 6, i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler.«

2. I § 10, nr. 3, ændres »krav og« til: »krav,«.

3. I § 10, nr. 4, ændres »fonden.« til: »fonden og«.

4. I § 10 indsættes som nr. 5:

»5) fondens beregning og indberetning af feriemidler efter § 4 a.«

§ 6

I barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 67 af 25. januar 2019, som ændret ved § 2 i lov nr. 701 af 8. juni 2018 og § 3 i lov nr. 339 af 2. april 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 25 a, stk. 3, 1. pkt., ændres »8,3« til: »8,4«.

2. I § 25 c, stk. 1, 2. pkt., ændres »8,3« til: »8,4«.

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2020, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. §§ 2, 3, 5 og 6 træder i kraft den 1. september 2019.

Folketinget, den 25. april 2019

Christian Juhl

/ Erling Bonnesen