Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om en den 14de December 1900 i Bryssel undertegnet Tillægsakt ændrende Konventionen om Beskyttelse af industriel Ejendomsret af 20de Marts 1883 med tilhørende slutningsprotokol. (* 1)


Under 14de December 1900 undertegnedes i Bryssel den i dansk Oversættelse følgende:

Tillægsakt til Konventionen af 20de Marts 1883 med tilhørende Slutningsprotokol.

Hans Majestæt Belgiernes Konge; Præsidenten for de Brasilianske Forenede Stater; Hans Majestæt Kongen af Danmark; Præsidenten for den Dominikanske Republik; Hans Majestæt Kongen af Spanien og, i Allerhøjstsammes Navn, Hendes Majestæt Dronning-Regentinden; Præsidenten for de amerikanske Forenede Stater; Præsidenten for den Franske Republik; Hendes Majestæt Dronningen af Storbritannien og Irland, Kejserinde af Indien; Hans Majestæt Kongen af Italien; Hans Majestæt Kejseren af Japan: Hendes Majestæt Dronningen af Nederlandene; Hans Majestæt Kongen af Portugal og Algarve; Hans Majestæt Kongen af Serbien; Hans Majestæt Kongen af Sverig og Norge; Det Schweiziske Forbundsraad; den Tunesiske Regering have, i Erkendelse af Ønskeligheden af visse Forandringer i og Tilføjelser til den internationale Konvention af 20de Marts 1883 samt i den dertil knyttede Slutningsprotokol, udnævnt følgende til deres befuldmægtigede:

Hans Majestæt Belgiernes Konge:

Hr. A. Nyssens, tidligere Minister for Industri og Arbejde; Hr. L. Capelle, overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister, Generaldirektør for Handels- og Konsulatvæsen i Udenrigsministeriet;

Hr. Georges de Ro, Advokat ved Appelretten i Bryssel, tidligere Sekretær ved Advokatkorporation;

Hr. J. Dubois, Generaldirektør i Ministeriet for Industri og Arbejde; Præsidenten for de Brasilianske Forenede Stater:

Hr. da Cunha, overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister for de Brasilianske Forende Stater hos Hans Majestæt Belgiernes Konge;

Hans Majestæt Kongen af Danmark:

Hr. H. Holten-Nielsen, Medlem af Patentkommissionen, Registrator af Varemærker;

Præsidenten for den Dominikanske Republik:

Hr. J. W. Hunter, den Dominikanske Republiks Generalkonsul i Antwerpen:

Hans Majestæt Kongen af Spanien og, i Allerhøjestsammens Navn, Hendes Majestæt Droning-Regentinden:

Hr. de Villa Urrutia, Allerhøjstsammens overordentlige Gesandt og befuldmægtigede Minister hos Hans Majestæt Belgiernes Konge;

Præsidenten for de amerikanske Forenede Stater:

Hr. Lawrence Townsend, Overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister for de amerikanske Forenede Stater hos Hans Majestæt Belgiernes Konge;

Hr. Francis Fobes;

Hr. Walter H. Chamberlin, Assistant Commissioner of Patents; Præsidenten for den Franske Republik:

Hr. Geerard, overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister hos Hans Majestæt Belgiernes Konge;

Hr. C. Nicolas, tidligere Conseiller d'Etat, Directeur honoraire i Ministeriet for Handel, Industri, Post- og Telegrafvæsen;

Hr. Michel Pelletier, Advokat ved Appelretten i Paris;

Hendes Majestæt Dronningen af Storbritannien og Irland, Kejserinde af Indien:

The Rt. Hon. C.B. Stuart Wortley, M. P.

Sir Henry Bergne, K. C. M. G., Chef for Handelsdepartementet i Foreign Office;

Hr. C. N. Dalton, C. B. Comptroller General of Patents;

Hans Majestæt Kongen af Italien:

Hr. Romeo Cantagalli, Allerhøjstsammens overordentlige Gesandt og befuldmægtigede Minister hos Hans Majestæt Belgiernes Konge;

Hr. Kommandør Carlo - Francesco Gabba, Senator, Professor ved Universitetet i Pisa;

Hr. Ridder Samuele Ottolenghi, Afdelingschef i Ministeriet for Landbrug, Industri og Handel, Direktør for den industrielle Ejendomsret Bureau;

Hans Majestæt Kejseren af Japan:

Hr. Itchiro Motono, Allerhøjstsammens overordentlige Gesandt og befuldmægtigede Minister hos Hans Majestæt Belgiernes Konge;

Hendes Majestæt Dronningen af Nederlandene:

Hr. F.W.J.G. Snyder van Wissenkerke, Dr. jur., Conseiller i Justitsministeriet, Direktør for den industrielle Ejendomsret Bureau;

Hans Majestæt Kongen af Portugal og Algarve:

Hr. E. Madeira Pinto, Conseiller, Generaldirektør i Ministeriet for offentlige Arbejder, Handel og Industri;

Hans Majestæt Kongen af Serbien:

Hr. Dr. Michel Vouitch, Allerhøjstsammes overordentlige Gesandt og befuldmægtigede Minister i Paris;

Hans Majestæt Kongen af Sverige og Norge:

Grev Wrangel, Allerhøjstsammes overordentlige Gesandt og befuldmægtigede Minister hos Hans Majestæt Belgiernes Konge;

Det Schweiziske Forbundsraad:

Hr. J. Borel, Forbundets Generalkonsul i Bryssel;

Hr. Dr. Louis Rodolphe de Salis, Professor i Bern;

Præsidenten for den franske Republik:

For Tunis:

Hr. Geerard, overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister hos Hans Majestæt Belgiernes Konge;

Hr. Bladee, Konsul af 1ste Kl. i det franske Udenrigsministerium; hvilke efter gensidig Meddelelse af deres respektive Fuldmagter, der befandtes i god og rigtig Form, ere komne overens om følgende Artikler:

Artikel 1.

Den internationale Konvention af 20de Marts 1883 forandres som følger:

1. Konventionens Art. 3 affattes saaledes:

Art. 3. Med Undersaatter eller Borgere af de kontraherende Stater ligestilles Undersaatter eller Borgere af Stater, der ikke tilhøre Unionen, for saa vidt de ere bosatte eller have virkelige og reelle industrielle eller Handelsetablissementer paa en af Unionsstaternes Omraade.

II. Artikel 4 affattes saaledes:

Art 4. Den som i en af de kontraherende Stater paa foreskreven Maade har anmeldt et Patentandragende, et internationalt Mønster eller Model, et Fabriks- eller Handelsmærke, skal til Indgivelse af lignende Anmeldelse i de andre Stater, og under Forbehold af Trediemands Rettigheder, nyde Fortrinsret indenfor de nedenfor nævnte Tidsfrister.

Som Følge heraf kan en Anmeldelse, der senere indgives i en af de øvrige Unionsstater inden Udløbet af disse Tidsfrister, ikke blive ugyldig paa Grund af Begivenheder, der indtræffe i Mellemtiden, altsaa navnlig ikke paa Grund af en anden Anmeldelse, paa Grund af Bekendtgørelse af Opfindelsen eller ved at Mærket benyttes. De ovennævnte Tidsfrister for Fortrinsretten skulle være 12 Maaneder for Patenter og 4 Maaneder for industrielle Mønstre eller Modeller samt Fabriks- og Handelsmærker.

III. I konventionen indføjes en Artikel 4 bis, saaledes affattet:

Art. 4 bis. Patenter, der begæres i de forskellige kontraherende Stater af Personer, som nyde godt af Konventionens Bestemmelser i Henhold til Art. 2 og 3, skulle være uafhængige af Patenter, opnaaede for den samme Opfindelse i andre Stater, hvad enten de have sluttet sig til Unionen eller ikke.

Denne Bestemmelse finder Anvendelse paa de Patenter, der eksistere i det Øjeblik, den træder i Kraft.

Det samme gælder i Tilfælde af nye Staters Tilslutning til Unionen for de Patenter, der ere i Kraft paa den ene eller den anden Side, i det Øjeblik, Tilslutningen finder Sted.

IV. Til Art. 9 føjes følgende:

I Stater, hvis Lovgivning ikke tillader Beslaglæggelse ved Indførselen, kan Indførselsforbud træde i Stedet herfor.

Myndighederne ere ikke forpligtede til at foretage Beslaglæggelsen i Tilfælde af Transit.

V. Art. 10 affattes saaledes:

Art. 10. Bestemmelserne i den foregaaende Artikel kunna anvendes paa enhver Vare, paa hvilken falskelig er anbragt Navnet paa et bestemt Sted som Angivelse af Varens Frembringelsessted, saafremt der til denne Angivelse er føjet et opdigtet eller i svigagtig Hensigt laant Firmanavn.

Som interesseret Part anses enhver Producent, Fabrikant eller handlende, som beskæftiger sig med Produktion eller Fabrikation af eller Handel med saadan Vare, og som er etableret enten paa det Sted, der falskelig er angivet som Varens Frembringelsessted, eller i det Distrikt, hvor dette Sted er beliggende.

VI. I konventionen indføjes en Art. 10 bis saaledes affattet:

Art 10 bis. De Personer, som henhøre under Konventionens Bestemmelser (Art. 2 og 3), skulle i alle Stater, der høre til Unionen, nyde den samme Beskyttelse mod uredelig Konkurrence, som tilkommer Landets egne Børn.

VII. Art. 11 affattes saaledes:

Art. 11. De høje kontraherende Parter forpligte sig til med Hensyn til Varer, der udstilles paa officielle eller officielt anerkendte internationale Udstillinger, paa en af Staternes Territorium, at tilstaa, hvert Land i Overensstemmelse med sin Lovgivning, en midlertidig Beskyttelse for Opfindelser, der kunne gøres til Genstand for Patent, for industrielle Mønstre eller Modelle, saavel som for Fabriks- og Handelsmærker.

VIII. Art. 14 affattes saaledes:

Art. 14. Nærværende Konvention skal undergives periodiske Revisioner med det Formaal for Øje, i samme at indføre Forbedringer, som kunne fuldkommengøre Unionens System.

I dette Øjemed skal der efterhaanden i en af de kontraherende Stater afholdes Konference mellem delegerede fra disse Stater.

IX. Art. 16 affattes saaledes:

Art. 16. Stater, som ikke have taget Del i nærværende Konvention, skulle have Adgang til paa Begæring at tiltræde samme.

Saadan Tiltrædelse skal ad diplomatisk Vej meddeles til den schweiziske Forbundsregering og af denne til de øvrige Stater.

Tiltrædelsen medfører fuldstændig Tilslutning til alle nærværende Konventionsbestemmelser og Deltagelse i alle ved samme stipulerede Fordele; den træder i Kraft en Maaned efter at være bleven de øvrige kontraherende Stater notificeret af den schweiziske Regering, medmindre et senere Tidspunkt er blevet fastsat af den tiltrædende Stat.

Artikel 2.

Den til den internationale Konvention af 20de Marts 1883 knyttede Slutnings-Protokol fuldstændiggøres ved Tilføjelsen af et Nummer 3 bis, saaledes affattet:

3. bis. Patent-Indehaveren kan i hvert Land først miste Patentet som Følge af Ikke-Brug efter en Tidsfrist af mindst tre Aar, at regne fra Anmeldelsen af Andragendet i det paagældende Land, og kun for saa vidt han ikke kan godtgøre fyldestgørende Grund for sin Uvirksomhed.

Nærværende Tillægsakt skal have samme Gyldighed og Varighed som Konventionen af 20de Marts 1883.

Den bliver at ratificere og Ratifikationerne at deponere i Udenrigsministeriet i Bryssel saa snart som muligt og senest indenfor et Tidsrum af 18 Maaneder at regne fra Underskriftens Datum.

Den træder i Kraft tre Maaneder efter, at den ved Deponeringen optagne Protokol er tilsluttet.

Til Bekræftelse herpaa have de respektive befuldmægtigede undertegnet nærværende Tillægs-AKt.

Udfærdiget i Bryssel, i eet Eksemplar, den 14de December 1900.

(Underskrifterne.)

Med nedennævnte Undtagelser er Tillægsakten bleven ratificeret af alle Signatur-Magterne og deres Ratifikationer deponerede i Bryssel inden Udløbet af den fastsatte Frist. Fra de Forenede Stater af Brasilien, den dominikanske Republik, Spanien og Serbien mangler endnu Ratifikation.

Alle de andre Signatur-Magter ere blevne enige om fra den 14de September 1902 at anvende Tillægsakten saavel i deres indbyrdes Forhold som lige over for dem af de fornævnte fire Stater, hvis Ratifikationer i Mellemtiden maatte blive deponerede.

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab.

Udenrigsministeriet, den 26de August 1902.

Deuntzer.

Redaktionel note
  • (* 1) Andre landes tiltrædelse: BEK nr 139 af 26. august 1902