Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov indeholdende Indskrænkninger i Adgangen til Omsætning af Præmieobligationer m.m. (* 1)

Vi Frederik den Ottende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


§ 1

Under Straf af Bøder fra 200 Kr. til 2,000 Kr. forbydes det at foretage eller lade foretage Kolportage (Ombæring) i den Hensigt at sælge eller udbyde til Salg udenlandske saakaldte Præmieobligationer eller andre dermed i Klasse staaende Obligationer eller Beviser for Ret til at erholde saadanne, naar saadan Kolportage foregaar her i Landet eller herfra foranstaltes udført i fremmed Land, hvor denne Virksomhed er forbudt der bosatte Personer.

§ 2

Under samme Straf skal det være forbudt at sælge eller udbyde til Salg Andele i fornævnte Obligationer eller særskilt at afhænde eller udbyde til Salg Retten til for en enkelt eller enkelte Trækninger at deltage i Gevinstfordelingen efter de nævnte Obligationer, selv om saadan Afhændelse fremtræder under Form af et tilsyneladende Salg af selve Obligationen eller under Form af nogen anden Retshandel, naar det af Retten kan skønnes, at denne er valgt i det Øjemed derved at unddrage sig det ovennævnte Forbud. Dette Forbud gælder, naar saadant Salg eller Udbydelse til Salg foregaar her i Landet eller herfra foranstaltes udført i fremmed Land, hvor denne Virksomhed er forbudt der bosatte Personer.

§ 3

Bekendtgørelser i indenlandske Tidender til Fremme af de efter § 2 forbudte Falbydelser straffes med en Bøde af indtil 400 Kr., saaledes at Ansvaret bedømmes efter de i Lov af 3. Januar 1851 § 3 fastsatte Regler. Den for en Tidendes Udgivelse ansvarlige kan dog ikke tiltales for Optagelse af saadanne Bekendtgørelser, forinden det er ham betydet af Politiet, at de ere ulovlige.

§ 4

Sager efter denne Lov behandles som offentlige Politisager.

§ 5

Bestemmelserne i Lov om Klasselotteriets Ordning af 6. Marts 1869 § 4 og Lov af 10. April 1895 indeholdende Forbud mod Kolportage med samt Salg og Udbydelse til Salg af Andele af udenlandske Præmieobligationer m.m. ophæves.

§ 6

Denne Lov træder i Kraft 3 Maaneder efter dens Kundgørelse i Lovtidende. Opfyldelsen af allerede lovlig indgaaede Retshandler berøres ikke af Lovens Bestemmelser.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 14de Marts 1911.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Frederik R.

(L. S.)

Buelow.

Officielle noter

(* 1) Udfærdiget gennem Justitsministeriet. Se Rigsdagstidenden for 1910-11: Landst. Tid. Sp. 415, 452, 545, 564; Folket. Tid. Sp. 4795, 5115, 5156; Till. A. Sp. 3511; Till. C. Sp. 169, 299.