Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Bestyrelsen af Kjøbenhavns Havnevæsen (* 1)

VI CHRISTIAN DEN TIENDE; af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


§ 1

Københavns Handelshavn er en selvejende Institution, der ledes af en Havnebestyrelse.

§ 2

Havnebestyrelsen bestaar af Overpræsidenten i København som Formand og 16 Medlemmer, hvoraf 1 udnævnes af Ministeren for offentlige Arbejder, 1 af Ministeren for Handel og Søfart, 2 vælges af Folketinget, 2 af Landstinget, 2 af Københavns Magistrat, 2 af Københavns Borgerrepræsentanter, 2 af Grosserer-Societetets Komitee og, efter derom af Ministeren for Handel og Søfart nærmere fastsatte Regler, 4 - nemlig 2 for Skibsfarten og 2 for Industrien - af de Hovedorganisationer af Skibsredere og Industridrivende, som af sidstnævnte Minister anses for nærmest interesserede i Københavns Havneforhold. Havnebestyrelsen vælger en Næstformand af sin Midte.

Alle Udnævnelser og Valg af ovennævnte 16 Medlemmer af Havnebestyrelsen gælder for 6 Aar ad Gangen. Dør eller udtræder noget Medlem inden Udløbet af en løbende 6-aarig Periode, foretages ny Udnævnelse eller Valg for den tilbageværende Del af Perioden.

Havnebestyrelsens Medlemmer oppebærer som saadanne intet Vederlag.

§ 3

Havnebestyrelsen kan indenfor de ved den til enhver Tid gældende Lovgivning fastsatte Grænser tage Beslutning om alle Havnevæsenet vedrørende Anliggender i Henhold til en af Havnebestyrelsen udarbejdet og af Ministeren for offentlige Arbejder stadfæstet Vedtægt, i hvilken der gives nærmere Bestemmelser om:

  • a) Havnebestyrelsens Forretningsorden;
  • b) Havnedirektørens Myndigheds- og Virkeomraade;
  • c) Havneforvaltningens Embeds- og Bestillingsmænd;
  • d) Havnebudgettets Affattelse og Regnskabsvæsenets Ordning.

Godkendelse af Ministeren for offentlige Arbejder kræves til Beslutninger om;

a. Optagelse af Laan;

b. Udfærdigelse af Ordensreglementer;

c. Ændringer i de hidtil gældende Afgiftsbestemmelser eller Indførelse af nye Afgifter;

d. Udvidelse af Havnens Grænser;

e. Spørgsmaal, hvis Afgørelse har Betydning for Havnens Benyttelse som Orlogshavn eller for Landets Forsvar;

f. Afhændelse af Vandarealer, Grundarealer, Bolværker eller anden fast Ejendom, som tilhører Havnen;

g. Gennemførelsen af saadanne af Havnebestyrelsen vedtagne Foranstaltninger, som af Havnedirektøren i en til Bestyrelsen afgiven skriftlig begrundet Indsigelse erklæres for at staa i Strid med Havnens Interesser.

Spørgsmaal om Omfanget af Havnebestyrelsens Myndighedsomraade i Henhold til de i nærværende Paragraf trufne Bestemmelser afgøres i Tvivlstilfælde af Ministeren for offentlige Arbejder, der til enhver Tid kan forlange sig tilstillet alle til saadanne Spørgsmaals Afgørelse fornødne Oplysninger.

§ 4

Havnedirektøren, der leder Havnevæsnets Drift i Henhold til den gældende Lovgivning og de af Havnebestyrelsen trufne Bestemmelser, udnævnes og afskediges af Ministeren for offentlige Arbejder efter Indstilling af Havnebestyrelsen. Hans Lønning fastsættes af Ministeren efter indhentet Erklæring fra Havnebestyrelsen. Han er pensionsberettiget i Overensstemmelse med Reglerne i Lov af 5. Januar 1851. Har han tidligere været i Statens Tjeneste, medregnes hans i saadan Tjeneste erhvervede Pensionsanciennetet som pensionsgivende ved Havnevæsenet, for saa vidt han ikke oppebærer Pension af Statskassen.

Havnedirektøren overværer Havnebestyrelsens Møder og kan deltage i Forhandlingerne.

§ 5

I Havnebestyrelsens forretningsorden træffes Bestemmelse om, at Bestyrelsens Formand skal sammenkalde Bestyrelsen til Møde, naar et nærmere bestemt Antal Medlemmer eller Havnedirektøren forlanger det, at Bestyrelsens Møder er offentlige, men at Sager, hvis Beskaffenhed gør det nødvendigt eller tilraadeligt, kan behandles for lukkede Døre, og at Medlemmer, der har privat Interesse i en Sags Afgørelse, skal vige deres Sæde i Bestyrelsen under dens Behandling.

Bestyrelsen holder som Regel Møde een Gang maanedlig.

§ 6

Ministeren for offentlige Arbejder bemyndiges til, hvis Havnebestyrelsen maatte stille Forslag derom, at udfærdige nye Takster for Benyttelsen af Havnevæsenets Bolværker, Bøjer og Pæle.

§ 7

Lov af 30. December 1858 om Bestyrelsen af Københavns Havnevæsen, § 10 i Lov Nr. 44 af 31. Marts 1891 om Anlæg af en Frihavn ved København samt om Nedsættelse af Havneafgiften til Københavns Havn m.v. og § 5 i Lov Nr. 64 af 7. April 1899 om Tillæg til sidstnævnte Lov ophæves.

§ 8

Nærværende Lov træder i Kraft den 1. Januar 1914.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 29de April 1913.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L.S.)

/Th. Larsen.

Officielle noter

(* 1) Udfærdiget gennem Ministeriet for offentlige Arbejder. Se Rigsdagstidenden for 1912-13: Landst. Tid. Sp. 780, 889, 1916, 1991; Folket: Tid. Sp. 5610, 5675, 5676; Till. A. Sp. 3825; Till. B. Sp. 2273; Till. C. Sp. 1277, 1579.