Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Anlæg af en kombineret Vej- og Jernbanebro over Alssund og en Havnebane i Sønderborg (* 1)

    VI CHRISTIAN DEN TIENDE, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


     § 1

Ministeren for offentlige Arbejder bemyndiges til for Statskassens Regning at lade anlægge en kombineret Vej- og Jernbanebro over Alssund mellem Sønderborg og Sundeved og en dertil hørende Sporforbindelse mellem Statsbanestationen og Kajen paa Sønderborgsiden samt de fornødne Vejtilslutninger paa begge Sider af Broen.

     § 2

Reglerne i Forordning af 5. Marts 1845 kommer til Anvendelse paa de Ekspropriationer, som nødvendiggøres ved de i denne Lov omhandlede Anlæg.

Endvidere bemyndiges Ministeren for offentlige Arbejder til at tillade, at der efter samme Regler for Sønderborg Købstadkommunes Regning eksproprieres de fornødne Arealer til Anlæg af en Gade fra den i § 1 nævnte Bro til Perlegade.

     § 3

Det er en Forudsætning for, at de her omhandlede Foranstaltninger kan komme til Udførelse, at Sønderborg Amtskommune og Sønderborg Købstadkommune, inden Udførelsen paabegyndes, overfor Ministeren for offentlige Arbejder forpligter sig til - i et efter forudgaaende Forhandling mellem de nævnte Kommuner og Ministeren nærmere fastsat Forhold mellem dem indbyrdes - at yde et Tilskud til Anlægenes Gennemførelse, udgørende 40 pCt. af samtlige Udgifter ved Anlægene og de dermed i Forbindelse staaende Ekspropriationer. Det er derhos en Forudsætning, at Kommunerne overfor Ministeren for offentlige Arbejder forpligter sig til uden Vederlag at overtage al Vedligeholdelse, Renholdelse, Belysning og Betjening m.m. af Broen samt Vedligeholdelse af de nye Vejstykker; Vedligeholdelsen af Sporet paahviler dog Statsbanerne. Det er endelig en Forudsætning, at der ikke opkræves nogen Afgift for Færdselen over Broen.

Ministeren for offentlige Arbejder kan efter nærmere Forhandling med Sønderborg Amtskommune og Sønderborg Købstadkommune indrømme disse en passende Frist til Indbetaling af det fastsætte Bidrag, dog at Betalingen ikke maa strække sig ud over 3 Aar regnet fra Begyndelsen af det efter Anlægenes Aabning for Drift umiddelbart følgende Driftsaar. Fra Tremaanedersdagen efter, at der er tilstillet kommunerne Opgørelse over Bidragets Størrelse, forrentes Bidraget af Kommunerne med 5 pCt. p.a.

     § 4

De Grunde, der anvendes til de af Loven omfattede Anlæg, fritages, saa længe de benyttes til dette Øjemed, for alle Skatter og Afgifter, og de paa Grundene opførte til Anlægene henhørende Bygninger fritages indtil videre for alle Skatter og Afgifter til Staten. Brugen af stemplet Papir eftergives for alle Overenskomster og Forskrivninger, der udfærdiges i Anledning af de i nærværende Lov omhandlede Foranstaltninger. Endvidere bortfalder Afgifter til Stat og Kommune i Anledning af de i Forbindelse med Anlægene m.v. staaende Ejendomsoverdragelser. For de Materialer, der anvendes til Anlægene, kan der tilstaas Toldfrihed.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Christiansborg, den 29. Marts 1924.

Under Vor Kongelige Haand Segl.

CHRISTIAN R.

(L. S.)

    /M. N. Slebsager.

Officielle noter

(* 1) Udfærdiget gennem Ministeriet for Offentlige Arbejder. Se Rigsdagstidende for 1923-24: Folket. Tid. Sp. 1294, 1919, 4328, 4346; Landst. Tid. Sp. 1247; Till. A. Sp. 2825; Till. B. Sp. 559; Till. C. Sp. 327