Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse angaaende Danmarks Ratifikation af den d. 17. juni 1925 i Geneve undertegnede Protokol, der forbyder til Krigsbrug at anvende kvælende, giftige eller lignende Gasarter samt bakteriologiske Krigsmidler. (* 1)


Ved kgl. Resolution af 21. Februar 1930 har Danmark, efterat Rigsdagen den 31. januar s.A. har meddelt sit Samtykke til Ratifikationen, ratificeret følgende Protokol: Oversættelse :

PROTOKOL.

I deres respektive Regeringers Navn erklærer de undertegnede Befuldmægtigede:

I Betragtning af, at den almindelige Mening i den civiliserede Verden med Rette har fordømt Brugen af kvælende, giftige eller lignende Gasarter saavelsom alle tilsvarende Vædsker, Stoffer og Midler i Krig;

I Betragning af, at Forbud mod saadan Brug har fundet Udtryk i Traktater, som Flertallet af Verdens Stater er Parter i; og

I den Hensigt at faa dette Forbud, der i lige Grad binder Folkenes Samvittighed og Handlemaade, almindelig anerkendt som udgørende en Del af Folkeretten,

At de Høje kontraherende Parter, forsaavidt de ikke allerede er Parter i Traktater, der forbyder denne Brug, anerkender dette Forbud, er enige om at udstrække dette Forbud til at omfatte Brug af bakteriologiske Krigsmidler og indgaar paa at betragte sig som indbyrdes bundne i Overensstemmelse med denne Deklarations Bestemmelser.

De Høje kontraherende Parter vil paa enhver Maade bestræbe sig for at formaa andre Stater til at tiltræde denne Protokol. Tiltrædelsen skal meddeles den franske Republiks Regering og skal af denne meddeles alle Magter, der har undertegnet eller tiltraadt. Tiltrædelsen træder i Kraft den Dag, den franske Republiks Regerings Meddelelse finder Sted.

Denne Protokol, hvis franske og engelske Tekster begge er autentiske, skal ratificeres snarest muligt. Den skal dateres i Dag.

Ratifikationerne af denne Protokol tilstilles den franske Republiks Regering, som giver hver af de Magter, der har undertegnet eller tiltraadt, Meddelelse om Deponeringen.

Ratifikations- eller Tiltrædelsesinstrumenterne forbliver deponeret i den franske Republiks Regerings Arkiver.

Denne Protokol træder i Kraft for hver af de undertegnende Magter den Dag, Deponeringen af deres Ratifikation finder Sted, og fra dette Øjeblik er denne Magt bunden ligeoverfor de andre Magter, der allerede har deponeret deres Ratifikationer.

Til Bekræftelse heraf har de Befuldmægtigede undertegnet denne Protokol.

Udfærdiget i Geneve i et Eksemplar den syttende Juni nitten Hundrede femogtyve.

 

 For Tyskland:        H. VON ECKARDT. 

 For -de amerikanske Forenede Stater:- 

               THEODORE E. BURTON. 

               HUGH S. GIBSON. 

 For Østrig:         E. PFLUGL. 

 For Belgien:        FERNAND PELTZER. 

 For Brasilien: 

               Kontreadmiral A. C. DE SOUZA E. SILVA. 

               Major ESTEVAO LEITAO DE CARVALHO. 

For det britiske Rige:

Jeg erklærer, at min Underskrift ikke binder Indien eller noget britisk Dominion, som selvstændig er Medlem af Folkenes Forbund, og som ikke selv undertegner eller tiltræder Protokollen.

 

               ONSLOW. 

 For Kanada:        WALTHER A. RIDDELL. 

 For Indien:         P. Z. COX. 

 For Bulgarien:       D. MIKOFF. 

 For Chile:         LUIS CABRERA. 

               Divisionsgeneral. 

 For Danmark:        A. OLDENBURG. 

 For Ægypten:        AHMED EL KADRY. 

 For Spanien:        EMILIO DE PALACIOS. 

 For Estland:        J. LAIDONER. 

 For Æthiopien:       GUETATCHOU. 

               BLATA HEROUY HEROUY. 

               A. TASFAE. 

 For Finland:        O. ENCKELL. 

 For Frankrig:        J. PAUL-BONCOUR. 

 For Grækenland:       VASSILI DENDRAMIS. 

               D. VLACHOPOULOS. 

 For Italien:        PIETRO CHIMIENTI. 

               ALBERTO DE MARINIS-STENDARDO. 

 For Japan:         M. MATSUDA. 

 For Letland:        Oberst HARTMANIS. 

 For Litauen:        Dr. ZAUNIS. 

 For Luxembourg:       CH. G. VERMAIRE. 

 For Nicaragua:       A. SOTTILE. 

 For Norge:         CHR. L. LANGE. 

 For Nederlandene:      W. DOUDE VAN TROOSTWIJK. 

               W. GUERIN. 

 For Polen:         General CASIMIR SOSNKOWSKI. 

               G. D. MORAWSKI. 

 For Portugal:        A. M. BARTHOLOMEU FERREIRA. 

               AMERICO DA COSTA LEME. 

 For Rumænien:        ad referendum: 

               N.P. COMNENE. 

               General T. DUMETRESCU. 

 For Salvador:        J. GUSTAVO GUERRERO. 

 For Siam:          M.C. VIPULYA. 

 For Sverige:        EINAR HENNINGS. 

 For Schweiz:        Under Forbehold af Ratifikation: 

               LOHNER.  ED. MULLER. 

 For det serbisk-kroatisk-slovenske Kongerige: 

               J. DOUTCHITCH. 

               General KALAFATOVITCH. 

               Kaptajn MARIASEVITCH. 

 For Czekoslovakiet:     Dr. VEVERKA FERDINAND. 

 For Tyrkiet:        M. TEVFIK. 

 For Uruguay:        ENRIQUE E. BUERO. 

 For Venezuela:       C. PARRA PEREZ. 

Danmarks Ratifikationsinstrument deponeredes den 5. Maj 1930 i det franske Udenrigsministeriums Arkiv.

Ratifikationsakter vedrørende Protokollen er deponeret af følgende Stater: Den australske Forbundsstat, Belgien, Finland, Frankrig, Indien, Italien, Jugoslavien, Kanada, Ny Zealand, Polen, Rumænien, Spanien, Storbritannien og Nordirland samt enhver Del af det britiske Rige, som ikke særskilt er Medlem af folkeforbundet, Sverige, Den sydafrikanske Union, Tyrkiet, Tyskland, Venezuela, Ægypten og Østrig. De socialistiske Sovjetrepublikers Union, som har tiltraadt Protokollen har ligeledes deponeret sin Ratifikationsakt. Kina, Liberia og Persien har tiltraadt Protokollen. - Den australske Forbundsstat, Frankrig, Belgien, Indien, Kanada, Ny Zealand, Sovjetunionen, Storbritannien og Nordirland samt enhver Del af det britiske Rige, som ikke særskilt er Medlem af folkeforbundet, Den sydafrikanske Union og Rumænien har taget det Forbehold: 1) at Protokollen ikke binder dem overfor andre Stater end dem, der har underskrevet og ratificeret Protokollen, eller som har tiltraadt den, og 2) at Protokollens forpligtelser bortfalder med Hensyn til enhver fjendtlig Stat, hvis Vaabenstyrker eller hvis allierede ikke respekterer det Forbud, som Protokollen indeholder. Spanien har udtrykkelig erklæret, at det paatager sig Protokollens Forpligtelser paa Betingelse af Gensidighed.

Hvilket herved bringes til offentlig Kundskab.

Udenrigsministeriet, den 21. Juni 1930.

P. Munch.

Redaktionel note
 • (* 1) Andre landes tiltrædelse:
    BEK nr  10 af 18/05/1936  BEK nr  23 af 08/09/1938  BEK nr  14 af 06/03/1954  BEK nr  45 af 22/07/1960  BEK nr  29 af 23/07/1964  BEK nr  80 af 19/08/1965  BEK nr  18 af 02/03/1967  BEK nr  57 af 11/06/1968  BEK nr  110 af 20/11/1969  BEK nr   9 af 28/01/1971  BEK nr  65 af 18/08/1976  BEK nr  15 af 23/02/1981  BEK nr  42 af 20/05/1987  BEK nr  76 af 01/08/1989  BEK nr  112 af 22/11/1990 U BEK nr  126 af 08/12/1994  Ikke bekendtgjort:  Bulgarien  07/03/1934  Chile    22/07/1935  Lithauen  15/06/1933  Mexico   15/03/1932  Norge    27/07/1932  Schweiz   12/07/1932