Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse angaaende Benyttelse af og Handel med Øl- og Mineralvandsflasker


I Medfør af Lov Nr. 165 af 13. April 1938 om Tillæg til Lov i uretmæssig Konkurrence og Varebetegnelse fastsættes herved følgende:

§ 1

Øl- og Mineralvandsflasker, i hvis Bund Ordet »Øl«, henholdsvis »Mineralvand« paa tydelig og iøjefaldende Maade er indstøbt, maa alene benyttes til Opbevaring og Transport af Øl, henholdsvis Mineralvand (herunder kulsyreholdige Frugt- eller Saftevand).

§ 2

Køb og Salg af Øl og Mineralvandsflasker, der er mærket som i § 1 angivet, maa kun finde Sted, naar de paagældende Flasker indeholder Øl, henholdsvis Mineralvand. Tilladt er dog det direkte Salg fra Fabrikanter og Importører af de nævnte Flasker, samt Salg fra de paagældendes Forhandlere til Virksomheder, der fremstiller Øl eller Mineralvand, og Handel mellem saadanne Næringsdrivende indbyrdes. Endvidere er Virksomheder, der fremstiller Øl eller Mineralvand, samt Handlende, der forhandler saadanne Varer, berettiget til at aftage de paagældende Flasker fra deres kunder i et Omfang, der svarer til vedkommendes Omsætning af Øl, respektive Mineralvand.

§ 3

Fortsætlig Tilintetgørelse, Beskadigelse eller Forringelse af Flasker, der er mærket som i § 1 angivet, saavel som Fjernelse eller Forvanskning af det paagældende Mærke er forbudt.

§ 4

Bestemmelserne i §§ 1-3 i Bekendtgørelse Nr. 487 af 21. September 1918 om Handel med og Benyttelse af Mineralvandssifoner, Patentflasker og Kasser til Transport af Øl og Mineralvand forbliver i Kraft, medens Bekendtgørelsen iøvrigt ophæves.

§ 5

For Overtrædelse af Bestemmelserne i §§ 1-4, jfr. Bekendtgørelse Nr. 487 af 21. September 1918 §§ 1-3, kan Forfølgning begæres af de i § 17 i Lov om uretmæssig Konkurrence og Varebetegnelse, jfr. Lovbekendtgørelse Nr. 80 af 31. Marts 1937, omhandlede Foreninger eller Sammenslutninger.

Overtrædelse af de i denne bekendtgørelse givne Forskrifter, herunder Bestemmelserne i Bekendtgørelse Nr. 487 af 21. September 1918 §§ 1-3, straffes, for saa vidt ikke højere Straf i Medfør af andre Bestemmelser derved er forskyldt, med Bøde eller under skærpende Omstændigheder med Hæfte i indtil 6 Maaneder. Bestemmelserne i Lov om uretmæssig Konkurrence og Varebetegnelse § 17, 1ste Stykke, 3die og 4de Pkt., samt 3die - 6te Stykke, finder tilsvarende Anvendelse paa de i denne Bekendtgørelse omhandlende Forhold.

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab.

Ministeriet for Handel, Industri og Søfart, den 4. Oktober 1938.

Johs. Kjærbøl.

H. Lage.

§§ 1-3 i Bekendtgørelse Nr. 487 af 21. September 1918 er Saalydende:

§ 1

Al Handel med Øl- og Mineralvandskasser samt Ølfustager (Øltræer) der bærer noget her i Landet værende Bryggeris eller Fabriks Navn eller Mærke, saavel som al Handel med Mineralvandssifoner, Patentflasker til Øl og Mineralvand og Dele af saadanne Sifoner og Flasker forbydes, herfra dog undtaget det direkte Salg fra Fabrikanterne af disse Emballagegenstande.

Endvidere forbydes Opfyldelse af tidligere indgaaede Aftaler om Levering af saadanne Emballagegenstande fra andre end fra de ovennævnte Fabrikanter.

§ 2

Patentflasker og Sifoner samt Ølfustager, som bærer noget her i Landet værende Bryggeris eller Mineralvandsfabriks Navn eller Mærke, maa kun benyttes til Paafyldning af Øl, Mineralvand og Lemonader af vedkommemde Bryggeris eller Fabriks Tilvirkning. De i § 1 omhandlende Kasser maa ligeledes kun benyttes til Transport af Bryggeriers eller Mineralvandsfabrikers fyldte eller tomme Flasker og Sifoner.

§ 3

Forsætlig Ødelæggelse eller Beskadigelse eller Forringelse af de ommeldte Sifoner, Patentflasker og Øl- og Mineralvandskasser samt Fustager forbydes.

Officielle noter

Ingen