Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om skærpet Straf for visse Overtrædelser af Borgerlig Straffelov og om Ændring af Politilovgivningen.(* 1)

Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


§ 1

Stk. 1. Begaas nogen af de i Borgerlig Straffelov omhandlede Forbrydelser under saadanne Omstændigheder, at Forbrydelsens Udførelse er blevet lettet eller dens Farlighed forøget ved en af Myndighederne iværksat eller en faktisk foreliggende Mørklægning eller ved en under Luftangreb eller som Følge af Fare for Luftangreb bestaaende Tilstand, anses dette som en særdeles skærpende Omstændighed, og saavel den mindste som den højeste for den paagældende Forbrydelse foreskrevne Straf forhøjes til det dobbelte. Anvendelse af betinget Straffedom er i saadanne Tilfælde udelukket.

Stk. 2. Den i Stk. 1 angivne Forhøjelse af Straffen medfører ikke, at Nævninger skal medvirke ved Paadømmelsen.

§ 2

Stk. 1. I de Tilfælde, hvor Politidirektøren i København i Henhold til § 9 i Lov af 11. Februar 1863 angaaende Omordning af Københavns Politi m.v. eller en Politimester i Medfør af § 7 i Lov nr. 21 af 4. Februar 1871, indeholdende Bestemmelser om Politiet uden for København, kan træffe midlertidige Foranstaltninger for den enkelte Politikreds til Sikring af den offentlige Orden, Fred og Sikkerhed m.v., kan Justitsministeren træffe tilsvarende Bestemmelser gældende for hele Landet. Overtrædelse saavel af de af Justitsministeren i Henhold til foranstaaende udfærdigede Bekendtgørelser som af de af Politidirektøren i København eller en Politimester i Henhold til de nævnte Lovregler trufne Bestemmelser straffes med Bøde, Hæfte eller Fængsel indtil 2 Aar.

Stk. 2. Overtrædelse af de i Henhold til de ovennævnte Love af 11. Februar 1863 og 4. Februar 1871 udfærdigede Politivedtægter straffes med Bøde eller Hæfte indtil 3 Maaneder eller under skærpende Omstændigheder med Fængsel i samme Tid. Paa samme Maade straffes Overtrædelse af Lov af 11. Februar 1863 § 13 og Lov af 4. Februar 1871 § 11.

Stk. 3. Sager om Overtrædelse af de i nærværende Paragraf omhandlede Bestemmelser behandles som Politisager. Med Hensyn til de i Stk. 1 omhandlede Overtrædelser finder de i Lov om Rettens Pleje Kap. 68 (Beslaglæggelse), Kap. 69 (Ransagning), Kap. 71 (Anholdelse), Kap. 72 (Fængsling) omhandlede Retsmidler dog Anvendelse i samme Omfang som i Sager, som det efter de almindelige Regler i Lov om Rettens Pleje tilkommer Statsadvokaten at forfølge. Nedlægges der med Hensyn til de i Stk. 1 omhandlede Overtrædelser af Anklagemyndigheden Paastand om Idømmelse af Fængselsstraf, skal der paa Tiltaltes Forlangende beskikkes ham en Forsvarer.

§ 3

Denne Lov træder straks i Kraft. Der kan ved kgl. Anordning træffes Bestemmelse om dens Bortfald.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Givet paa Amalienborg, den 1. Maj 1940.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Christian R.

(L.S.)

/Unmack Larsen

Officielle noter

(* 1) Udfærdiget gennem Justitsministeriet. Se Rigsdagstidenden for 1939-40; Folket. Tid. Sp. 4036, 4076; Till. A. Sp. 4695; Till. B. Sp. 707.