Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indberetningspligt vedrørende undslupne pelsdyr


I medfør af lov nr. 349 af 23. december 1935 angående indførsel af forskellige dyrearter, jfr. § 32 i lov nr. 107 af 31. marts 1953 om mark- og vejfred fastsættes herved følgende:

§ 1. 1. Såfremt et af de i § 3 i landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 172 af 10. maj 1944 om pelsdyrhold samt indførsel af pelsdyr, harer og kaniner nævnte pelsdyr:

Ræve af enhver art, vaskebjørne, skunks (stinkdyr), sølvgrævlinge, opossum, måre, herunder mink (nertz), zobel og ildere samt andre kødædende pelsdyr, såvel som sumpbævere (bæverrotter, nutria) og chinchilla

undslipper fra de gårde eller bure, hvori dyrene er anbragt, skal besidderen anmelde dette til sognefogeden - i København og købstæderne til politiet.

2. Anmeldelsen skal ske inden 24 timer efter at vedkommende er blevet bekendt med, at dyret er undsluppet.

§ 2. 1. Enhver, der fanger eller nedskyder fremmede pelsdyr, som er forsynet med identitetsmærke, skal anmelde dette til sognefogeden - i København og købstæderne til politiet.

2. Anmeldelsen skal ske inden 24 timer efter at fangsten eller nedskydningen har fundet sted.

§ 3. Overtrædelse af de i denne bekendtgørelse fastsatte bestemmelser straffes i henhold til § 3 i lov nr. 349 af 23. december 1935 angående indførsel af forskellige dyrearter.

§ 4. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. juli 1953.

Officielle noter

Ingen