Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om indgåelse af overenskomster med fremmede stater til undgåelse af dobbeltbeskatning m.v.

Vi Frederik den Niende, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarken, Lauenborg og Oldenborg, Gør vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

Regeringen skal være bemyndiget til under forbehold af gensidighed ved overenskomst med fremmede stater at tilstå sådanne lempelser i pligten til at udrede skatter og afgifter til det offentlige, at dobbeltbeskatning helt eller delvis undgås.

§ 2

Hvor overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning er indgået eller indgås, skal regeringen være bemyndiget til under forbehold af gensidighed ved overenskomst med vedkommende stat at vedtage bestemmelser om,

  • 1) at danske myndigheder skal indhente og meddele oplysninger til brug for vedkommende stats myndigheder ved påligningen af skatter og afgifter af den i dobbeltbeskatningsaftalen omhandlede eller lignende art,
  • 2) at krav på skatter og afgifter af den i dobbeltbeskatningsaftelen omhandlede eller lignende art, der er pålignet i vedkommende stat og kan inddrives i denne, skal kunne inddrives her i landet efter de for inddrivelse og opkrævning af tilsvarende eller lignende danske skatter og afgifter gældende regler, når der herom foreligger en anmodning fra finansministeriet, ledsaget af dettes attestation om, at betingelserne ifølge overenskomsten for inddrivelsen er tilstede.

§ 3

De i lovgivningen indeholdte bestemmelser om pligt til at give oplysninger til brug for danske myndigheder ved påligningen af skatter og afgifter kommer også til anvendelse, når der i henhold til overenskomst med fremmed stat søges indhentet oplysninger til brug for vedkommende stats myndigheder.

§ 4

Ved nærværende lov ophæves lov nr. 149 af 10. april 1922 § 50.

Endvidere ophæves lov nr. 28 af 18. februar 1937 § 47. Hvor der ikke foreligger overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning, forsåvidt angår kommunal beskatning af indkomst, skal kommunalbestyrelsen som hidtil være berettiget til selv at indrømme lempelser i den kommunale beskatning i tilfælde, hvor der foreliger dobbeltbeskatning.

Endelig ophæves § 596, stk. 2, i lov om rettens pleje, som ændret ved lov nr. 276 af 9. juni 1948.

Givet på Amalienborg, den 31. marts 1953.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.

(L.S.)

Officielle noter

Ingen