Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om flagning med de øvrige nordiske landes flag.


I tilslutning til kongelig resolution ad 7. juli 1854, bekendtgjort i cirkulære af 2. august s.å., samt bekendtgørelse nr. 103 af 10. april 1915 om forbud mod at benytte fremmede nationsflag er det ved kongelig resolution af 18. oktober 1957 bestemt, at det fremtidig skal være tilladt private at flage med finsk, islandsk, norsk og svensk flag, uden at det er nødvendigt at indhente særlig tilladelse hertil.

Samtidig hermed ophæves bekendtgørelse nr. 401 af 30. september 1950 om behandling og afgørelse af visse sager vedrørende flagning med svensk, norsk, finsk og islandsk flag.

Statsministeriet, den 30. oktober 1957.

H. C. Hansen.

    /F. Grage.

Officielle noter

Ingen