Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om translatører og tolke.

VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1.

Beskikkelse som translatør og tolk.

§ 1. Translatører og tolke beskikkes af handelsministeren.

Stk. 2. Ret til at få beskikkelse som translatør og tolk har enhver person, der

  • 1) har dansk indfødsret,
  • 2) har bopæl her i landet,
  • 3) er fyldt 25 år,
  • 4) ikke er umyndiggjort, under lavværgemål eller har sit bo under konkursbehandling og
  • 5) har bestået en særlig eksamen, jfr. § 3.

Stk. 3. Beskikkelse kan nægtes under de i borgerlig straffelovs § 78, stk. 2, nævnte omstændigheder. Endvidere kan beskikkelse nægtes, såfremt den pågældende i stilling eller erhverv har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at han ikke vil drive virksomhed som translatør og tolk på forsvarlig måde.

Stk. 4. Handelsministeren kan undtage fra betingelsen i stk. 2, nr. 1. I så fald kan beskikkelsen begrænses og betinges.

§ 2. For beskikkelse som translatør og tolk betales en af handelsministeren fastsat afgift.

Stk. 2. Forinden beskikkelsen udleveres, skal den pågældende underskrive en højtidelig forsikring om, at han med omhu og nøjagtighed vil udføre de hverv, der betros ham, og samvittighedsfuldt opfylde sine pligter som translatør og tolk.

§ 3. Handelsministeren fastsætter de nærmere bestemmelser om den i § 1, stk. 2, nr. 5, omhandlede eksamen, herunder betingelserne for at indstille sig til eksamen, eksamenskravene, eksamens afholdelse, bedømmelsen m.v. I andre sprog end engelsk, fransk, spansk og tysk kan handelsministeren lade eksamen aflægge for særlige, med henblik herpå nedsatte udvalg. Er det ikke muligt at nedsætte et sådant udvalg, kan ministeren i stedet forlange, at vedkommende på anden måde godtgør sine kundskaber såvel i dansk som i vedkommende fremmede sprog.

Stk. 2. Til bistand for handelsministeren ved administrationen af loven, herunder af bestemmelserne i henhold til stk. 1, nedsætter handelsministeren en kommission (translatørkommissionen).

§ 4. Beskikkelse som translatør og tolk bortfalder, når vedkommende dør. Det samme gælder, hvis han ophører med at opfylde betingelserne i § 1, stk. 2, nr. 1, 2 og 4, medmindre handelsministeren tillader, at beskikkelsen opretholdes.

Stk. 2. Er en beskikkelse som translatør og tolk bortfaldet efter stk. 1 eller frakendt efter borgerlig straffelovs § 79, skal den straks tilbageleveres handelsministeriet.

Stk. 3. Ophører grunden til en beskikkelses bortfald at bestå, eller udløber eller ophæves frakendelsen af en beskikkelse, skal beskikkelsen efter begæring og uden betaling af afgift på ny sættes i kraft og udleveres den pågældende.

Kapitel II.

Translatørers rettigheder og pligter.

§ 5. Kun personer, der har beskikkelse som translatør og tolk, må benytte betegnelsen »translatør«. Andre må heller ikke benytte danske eller udenlandske betegnelser, der er egnet til forveksling hermed.

§ 6. Translatører og tolke skal udføre de dem betroede hverv med omhu og nøjagtighed og med den hurtighed, som hvervets beskaffenhed tillader.

Stk. 2. Før et kontorsted etableres, skal der indgives anmeldelse herom til handelsministeren.

§ 7. Handelsministeren kan fastsætte nærmere regler for translatørers og tolkes virksomhed og herunder bestemme, at visse erhverv og stillinger ikke kan forenes med hvervet som translatør og tolk.

Kapitel III.

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser m.v.

§ 8. Overtrædelse af bestemmelserne i § 4, stk. 2, § 5 og § 6 straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. I forskrifter, der gives af handelsministeren i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Borgerlig straffelovs §§ 144, 150-152 og 154-157 finder tilsvarende anvendelse på translatører og tolke.

§ 9. Denne lov træder i kraft den 1. januar 1967.

Stk. 2. Samtidig ophæves §§ 74-77 i næringslov nr. 138 af 28. april 1931.

§ 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som landsdelens særlige forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg slot, den 8. juni 1966.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.

Lars P. Jensen.

Redaktionel note
  • Lov nr. 213 af 08.06.1966 forefindes i engelsk oversættelse