Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om landbrugsejendommes notering som familieejendomme


I henhold til § 17, stk. 5, i landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 256 af 8. juni 1971 af lov om landbrugsejendomme fastsættes følgende regler om notering af landbrugsejendomme som familieejendomme.

§ 1. Retten til at få foretaget notering tilkommer alene den person, som ifølge tingbogen er ejer eller medejer for mindst 1/5 anpart af flere end 2 landbrugsejendomme, som han enten har erhvervet før den 1. januar 1965 eller har erhvervet senere fra den, som var ejer den 1. januar 1965, eller dennes dødsbo

  • a) ved arv, ved overtagelse til hensidden i uskiftet bo eller ved deling af fællesbo eller
  • b) ved overdragelse, for så vidt han på overdragelsestidspunktet var den daværende ejers ægtefælle eller beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje eller i overdragerens sidelinje så nær som søskende eller disses børn.

Stk. 2. Notering kan kun kræves for den eller de af nævnte ejendomme,hvis grundbeløb den 31. december 1964 var under 56.000 kr., og hvis tilliggende ikke siden er forøget.

Stk. 3. Ifølge landbrugslovens § 17, stk. 3, sidste punktum, kan landbrugsministeren undtagelsesvis, når særlige omstændigheder taler derfor, tillade, at en landbrugsejendom noteres som familieejendom, selv om foranstående betingelser ikke er opfyldt.

§ 2. Begæring om foretagelse af notering skal være indgivet til landbrugsministeriet (1. afd., 2. kontor), Slotsholmsgade 10, 1216 København K, inden den 1. januar 1970.

Stk. 2. Med begæringen skal følge

  • a) fortegnelse over mindst 3 ejeren tilhørende landbrugsejendomme, som han har erhvervet som anført i § 1, stk. 1, - herunder sådanne som begæres noteret - med nøjagtig angivelse af ejendommenes matrikelbetegnelser og arealstørrelser,
  • b) tingbogsattest for hver af ejendommene (oplysninger om pantegæld kan udelades),
  • c) attest fra vedkommende oppebørselsmyndighed om ejendomsværdien og grundværdien efter seneste vurdering for hver ejendom, som begæres noteret, samt om ejendommens grundbeløb, således som dette var ansat pr. 31. december 1964, med angivelse af samtlige matrikelnumre, som var omfattet af nævnte vurdering og af grundbeløbet,
  • d) behørig dokumentation for, at de i § 1 angivne vilkår er opfyldt med hensyn til de ejendomme, for hvilke der ønskes foretaget notering. Sådan dokumentation kan dog undlades, såfremt de omhandlede forhold klart fremgår af de under b) omhandlede tingbogsattester.

§ 3. For de landbrugsejendomme, der opfylder betingelserne efter § 1, foranlediger landbrugsministeriet notering foretaget såvel på de pågældende ejendommes blade i tingbogen som i matriklen og sender ejeren eller dennes befuldmægtigede meddelelse om den foretagne notering.

§ 4. Ved noteringen betegnes ejendommen som »familieejendom«, for så vidt noteringen er begæret af en eneejer, og ellers med tilføjelse »for (anpartsejerens navn)». I forbindelse hermed tinglyses der servitut på ejendommen om, at ejendommens jordtilliggende ikke må forøges uden landbrugsministeriets godkendelse. Servitutten kan på ejerens begæring aflyses, når noteringen som familieejendom er slettet.

§ 5. For ejendomme, der er noteret som familieejendomme, gælder, at sådanne ejendomme frit kan overdrages indenfor den i landbrugslovens § 17, stk. 2, omhandlede familiekreds uanset bestemmelsen i landbrugslovens § 16, stk. 1.

§ 6. Det påhviler tinglysningsdommeren at påse, at den i tingbogen i henhold til landbrugslovens § 17, stk.3, foretagne notering af en landbrugsejendom som familieejendom ved ejerskifte slettes i tingbogen, medmindre erhvervelsen sker som nævnte i landbrugslovens § 17, stk. 1 eller 2. Dommeren kan dog tillade, at adkomstdokumentet foreløbigt indføres i tingbogen, således at der samtidig i overensstemmelse med tinglysningsloven fastsættes en frist til fremlæggelse af dokumentation.

Stk. 2. Om slettelsen af notering som familieejendom sender dommeren meddelelse til landbrugsministeriet (1. afd., 2. kontor).

§ 7. Det påses af matrikelmyndighederne i forbindelse med behandlingen af andragender om omlægning af jorder mellem landbrugsejendomme, at der ikke sker forøgelse af ejendommme, for hvilke der er foretaget notering i matriklen som familieejendom i henhold til landbrugslovens § 17, stk. 3, uden at der samtidig sker slettelse af noteringen i matriklen. Om slettelsen underrettes såvel landbrugsministeriet (1. afd., 2. kontor) som vedkommende tinglysningsdommer.

Stk. 2. Noteringen som familieejendom er ikke til hinder for, at der under iagttagelse af de almindelig bestemmelser i landbrugslovens § 13 foretages omlægning af jorder mellem familieejendomme, der tilhører samme ejer, indbyrdes, eller at der sker sammenlægning af sådanne samme ejer tilhørende landbrugsejendomme. Den således forøgede ejendom bevarer stillingen som familieejendom. Matrikelmyndighedernes approbation på jordomlægningen tjener som dokumentation for, at der i forbindelse med jordomlægningen ikke sker uberettiget forøgelse af den pågældende ejendom. Matrikelmyndighederne kan undlade at foretage slettelse af noteringen, såfremt der alene er tale om skelforandringer eller andre uvæsentlige arealforøgelser.

Stk. 3. Det påhviler tinglysningsdommeren at slette de for landbrugsejendomme foretagne noteringer som familieejendomme i tingbogen i overensstemmelse med de fra matrikelmyndighederne i henhold til stk. 1 modtagne meddelelser.

Stk. 4. Såfremt landbrugsforpligtelsen på en ejendom omfatter matr. (art.) nr.e udover det som familieejendom noterede jordtilliggende, jfr. landbrugslovens § 2, 2. pkt., påhviler det tinglysningsdommeren at påse, at adkomst på ejendommen ikke tinglyses, medmindre landbrugsministeriet har godkendt arealændringen, jfr. § 4, 2. pkt., eller noteringen som familieejendom kan slettes efter reglerne i § 6. Sidstnævnte paragrafs stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Landbrugsministeriet, den 24. februar 1972.

P.M.V.

Vald. Hornslet.

/N. Nordby Madsen

Officielle noter

Ingen