Den fulde tekst

Bekendtgørelse af Lov om skolelægeordning

(Skolelægeloven)


Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 7. juni 1972 om skolelægeordning med de ændringer, der følger af lov nr. 311 af 19. juni 1974.

§ 1. Kommunerne ansætter skolelæger, sundhedsplejersker, sygeplejersker og hjælpepersonale i det omfang, det er nødvendigt for at sikre, at der foretages forebyggende helbredsundersøgelser af alle børn i den undervisningspligtige alder og i børnehaveklasser og føres kontrol med sundhedstilstanden i skolerne.

Stk. 2. Efter kommunalbestyrelsens bestemmelse kan der tilbydes skolebørn over den undervisningspligtige alder forebyggende helbredsundersøgelse.

§ 2. Alle børn, der går i skole, skal tuberkuloseundersøges af skolelægen i samarbejde med en lungeklinik. Børnene har ret til vederlagsfri calmettevaccination, hvis de reagerer negativt ved tuberkulinprøven.

Stk. 2. Samtlige lærere og andre, der er beskæftiget ved skolerne, skal hvert år tuberkuloseundersøges af skolelægen i samarbejde med en lungeklinik.

§ 3. Skolelægen kan fritage et barn for undersøgelser efter § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1, såfremt det ved lægeattest godtgøres, at barnet på anden måde er undersøgt som efter disse bestemmelser.

§ 4. Den kommunale skolelægeordning forvaltes efter reglerne i lov om styrelse af sociale og visse sundhedsmæssige anliggender.

§ 5. (Ophævet).

§ 6. Regler om omfanget af de kommunale forpligtelser efter § 1 fastsættes af indenrigsministeren.

§ 7. Retningslinjer for tilrettelæggelsen af undersøgelserne efter § 1 og § 2 fastsættes af sundhedsstyrelsen.

§ 8. Kommunalbestyrelser og amtsråd er forpligtet til efter regler fastsat af sundhedsstyrelsen at give oplysninger om virksomheden i medfør af denne lov.

§ 8 a. Staten refunderer efter regler fastsat af indenrigsministeren 50 pct. af de udgifter, som kommunerne afholder til sundhedsplejersker eller sygeplejersker i medfør af § 1, stk. 1.

§ 9. Loven træder i kraft den 1. august 1972. I loven af 19. juni 1974 fastsættes i § 23, stk. 3, at § 8 a i lov om skolelægeordning træder i krafr den 1. april 1974.

Stk. 2. Lov nr. 413 af 12. juli 1946 om skolelæger ophæves.

§ 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.

INDENRIGSMINISTERIET, DEN 16. AUGUST 1974.

P.M.V.

Zeuthen.

/Ebbe Sørensen.

Officielle noter

Ingen