Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerlejligheder.


§ 1.

I boligministeriets normalvedtægt for ejerlejligheder, jfr. bekendtgørelse nr. 251 af 14. juni 1966 affattes § 1, stk. 4, 2. pkt. således:

»Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede såvel efter antal som efter fordelingstal, afholdes ny generalforsamling inden 14 dage, og på denne kan forslaget - uanset antallet af fremmødte - vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter antal og fordelingstal.« § 2.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 1976.

Stk. 2. Denne bekendtgørelse har virkning for alle vedtægter, der i henhold til § 7 i lov om ejerlejligheder finder anvendelse, medmindre andet er vedtaget og tinglyst.

Boligministeriet, den 16. marts 1976.

Helge Nielsen.

/Brigsted.

Officielle noter

Ingen