Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om midlertidig indbetaling fra staten til Arbejdsmarkedets Tillægspension af visse dyrtidsportioner

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Hvor der er aftalt eller fastsat regulering af arbejdsvederlag m.v. på grundlag af det reguleringspristal, der beregnes i henhold til lov om beregning af et reguleringspristal, suspenderes indtil det tidspunkt, hvor regulering på grundlag af julipristallet 1979 skal finde sted, den del af reguleringen, der svarer til en stigning i reguleringspristallet ud over fulde 3 points (1 dyrtidsportion) pr. gang på grundlag af de for juli 1977, januar og juli 1978 og januar 1979 beregnede pristal.

Stk. 2. Regulering på grundlag af reguleringspristallene for april og oktober 1977 og april og oktober 1978 suspenderes tilsvarende indtil det tidspunkt, hvor regulering på grundlag af aprilpristallet 1979 skal finde sted.

§ 2. For hver dyrtidsportion ud over 1, der udløses af hver af de i § 1, stk. 1, nævnte reguleringspristal, indbetaler staten fra den næstfølgende 1. september respektive 1. marts til Arbejdsmarkedets Tillægspension for alle deer registrerede lønmodtagere et beløb pr. år på 2 8/9 gange det for den enkelte lønmodtager beregnede samlede bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Beløbet beregnes for et kalenderår ad gangen på grundlag af det for den pågældende beregnede ATP-bidrag fordelt med lige store beløb på de måneder, i hvilke den pågældende over for Arbejdsmarkedets Tillægspension er oplyst at have været beskæftiget. For 1977 medregnes kun bidrag, der herefter vedrører tiden efter 1. september, og for 1979 kun bidrag, der herefter vedrører tiden inden 1. september.

Stk. 3. De for den enkelte lønmodtager beregnede beløb godskrives særskilt den pågældendes konto i Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 3. Såfremt de i § 1, stk. 1, nævnte reguleringspristal udløser indbetaling efter § 2, indbetaler staten fra den næstfølgende 1. september respektive 1. marts et månedligt a conto-beløb på 150 mill. kr. for hver dyrtidsportion, som danner grundlag for indbetaling.

§ 4. For lønmodtagere over 67 år indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension et beløb beregnet på grundlag af den til ligningmyndighederne opgivne årlige lønindtægt i hvert enkelt beskæftigelsesforhold. Lønindtægten omregnes til timetal for beskæftigelse efter samme regler som i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 15, stk. 4, jfr. § 4, stk. 1, c, og det beløb, der skal indbetales, beregnes herefter efter tilsvarende regler som i § 2, stk. 2, som om der på grundlag af dette timetal var beregnet ATP-bidrag for den pågældende, dog højst 1.248 kr. pr. person pr. beskæftigelsesforhold for hver dyrtidsportion, som danner grundlag for indbetaling.

Stk. 2. Det er en betingelse for at få godskrevet beløb efter stk. 1 i det kalenderår, hvor en lønmodtager fylder 67 år, at den pågældende efter anmodning fra Arbejdsmarkedets Tillægspension giver oplysning om sine beskæftigelsesforhold i nævnte år.

§ 5. De af staten indbetalte beløb forvaltes af Arbejdsmarkedets Tillægspensions bestyrelse efter reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 26 sammen med Arbejdsmarkedets Tillægspensions midler.

Stk. 2. De af staten indbetalte beløb skal fremgå særskilt af Arbejdsmarkedets Tillægspensions regnskab.

Stk. 3. Omkostningerne ved ordningens administration dækkes efter tilsvarende regler, som er gældende for administrationen af Arbejdsmarkedets Tillægspension. I øvrigt finder reglerne i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension kap.VII-XI anvendelse.

§ 6. Forslag om formen for udbetaling til de lønmodtagere, for hvem der er godskrevet beløb i henhold til §§ 2 og 4, fremsættes for folketinget i folketingsåret 1979-80. Det påhviler bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension inden 1. oktober 1979 at afgive indstilling herom til arbejdsministeren.

§ 7. I lov om påligningen af indkomst- og formueskat til staten, jfr. lovbekendtgørelse nr. 55 af 17. februar 1977, indsættes efter § 7 A som ny paragraf:

» § 7 B. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst bortses fra beløb, som i henhold til lov om midlertidig indbetaling fra staten til Arbejdsmarkedets Tillægspension af visse dyrtidsportioner indbetales af staten og godskrives lønmodtagernes konto i Arbejdsmarkedets Tillægspension.«

§ 8. Loven træder i kraft den 1. september 1977, dog træder § 1 i kraft den 1. juni 1977.

§ 9. Loven gælder kun for Færøerne og Grønland i det i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension § 38 angivne omfang.

GIVET PÅ AMALIENBORG, DEN 2. JUNI 1977.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

MARGRETHE R.

/Erling Jensen

Officielle noter

Ingen