Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af Lov om filmcensur(* 1)

Herved bekendtgøres lov nr. 135 af 29. marts 1969 om filmcensur med de ændringer, der følger af lov nr. 169 af 14. maj 1980.

§ 1. Enhver film, der forevises offentligt for børn under 12 eller 16 år, skal forinden af statens filmcensur være godkendt for børn i den pågældende aldersgruppe. Denne lovs bestemmelser finder også anvendelse på videogrammer.

Stk. 2. Fjernsynsudsendelser omfattes ikke af bestemmelsen i stk. 1.

Stk. 3. Censurens afgørelse træffes på grundlag af en vurdering af, om filmen kan antages at være skadelig for børn. Afgørelsen kan gå ud på,

  • 1) at filmen godkendes uden nogen begrænsning,
  • 2) at filmen godkendes uden nogen begrænsning, men frarådes for børn under 7 år,
  • 3) at filmen ikke må forevises for børn under 12 år,
  • 4) at filmen ikke må forevises for børn under 16 år.

Godkendelse kan endvidere betinges af, at nærmere angivne billeder eller afsnit af filmen bortklippes.

§ 2. Statens filmcensur består af en formand og et af ministeren for kulturelle anliggender fastsat antal andre medlemmer. Formanden skal opfylde betingelserne for udnævnelse til dommer. De øvrige medlemmer skal have gennemgået en pædagogisk eller psykologisk uddannelse eller gennem deres beskæftigelse have erhvervet særlig indsigt i børne- og ungdomsproblemer.

Stk. 2. Censurens medlemmer beskikkes af ministeren for kulturelle anliggender for et tidsrum af 4 år. Ingen kan genbeskikkes mere end 2 gange.

Stk. 3. Til bistand for censuren kan der antages en konsulent, der er sagkyndig i børnepsykiatri.

§ 3. Den, der har indleveret en film til censur, kan inden 4 uger efter at have modtaget meddelelse om censurens afgørelse indbringe denne for det i stk. 2 omhandlede ankenævn.

Stk. 2. Ankenævnet består af en formand og 4 andre medlemmer. Formanden skal opfylde betingelserne for udnævnelse til dommer. Af de øvrige medlemmer skal 2 have gennemgået en pædagogisk eller psykologisk uddannelse, medens de 2 andre udpeges blandt personer, der har vist særlig interesse for børne- og ungdomsproblemer.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 2, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse på ankenævnets medlemmer.

§ 4. Ved offentlig forevisning af film, som i henhold til censurens afgørelse frarådes for børn under 7 år eller ikke må forevises for børn under 12 eller 16 år, skal censurens afgørelse bekendtgøres ved tydeligt opslag; ligeledes skal annoncer om offentlig filmforevisning indeholde tydelig oplysning om censurens afgørelse.

Stk. 2. Ved offentlig forevisning af film, der ikke har været indleveret til censur, skal det på tilsvarende måde tilkendegives, at børn under 16 år ikke har adgang til forevisningen.

Stk. 3. Ministeren for kulturelle anliggender kan fastsætte nærmere regler om udformningen af de i stk. 1 og 2 nævnte opslag og annnoncer.

§ 5. Ministeren for kulturelle anliggender fastsætter de nærmere regler for censurens og ankenævnets virksomhed.

Stk. 2. For censurering af film betales en afgift, der fastsættes af ministeren for kulturelle anliggender.

§ 6. Overtrædelse af bestemmelserne i § 1, stk. 1, og § 4 straffes med bøde.

Stk. 2. I forskrifter, som fastsættes i henhold til § 4, stk. 3, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Ved overtrædelser begået af aktieselskaber, andelsselskaber, anpartsselskaber og lignende kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

§ 7. Loven træder i kraft den 1. juli 1969.

Stk. 2. Lov nr. 117 af 13. april 1938 om biografteatervæsenets ordning §§ 20-23 ophæves.

§ 8. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som landsdelens særlige forhold tilsiger.

----------

Lov nr. 169 af 14. maj 1980 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2. Loven træder i kraft den 1. august 1980.

Ministeriet for kulturelle anliggender, den 30. maj 1980

Lise Østergaard

/B. Hedemand

Redaktionel note
  • af 8. april 1997
  • (* 1) Lovbekendtgørelsen er ophævet den 12. april 1997 jf. BEK nr 262