Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om de fysiurgiske hospitaler i Hornbæk og Hald

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

§ 1. Staten overtager fra 1. januar 1980 driften af det af Samfundet og Hjemmet for Vanføre drevne fysiurgiske hospital i Hornbæk. Staten afholder fra 1. januar 1980 udgifterne til driften af hospitalet efter de for statslige sygehuse gældende regler.

§ 2. Viborg amtskommune overtager fra 1. januar 1980 driften af det af Samfundet og Hjemmet for Vanføre drevne fysiurgiske hospital i Hald. Amtskommunen afholder fra 1. januar 1980 udgifterne til driften af hospitalet efter de for amtskommunale sygehuse gældende regler.

§ 3. Behandling m. v. på de fysiurgiske hospitaler i Hornbæk og Hald ydes fra den 1. januar 1980 efter de regler, der gælder for henholdsvis statslige og kommunale sygehuse.

Kapitel 2

Personaleforhold

§ 4. Staten tilbyder det pr. 31. december 1979 ved den i § 1 nævnte institution under Samfundet og Hjemmet for Vanføre med tjenestemandslignende status ansatte personale, der er medlemmer af Pensionskassen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre, ansættelse som statstjenestemænd fra 1. januar 1980 at regne med løn- og pensionsvilkår svarende til de for de pågældende under ansættelsen under Samfundet og Hjemmet for Vanføre gældende.

Stk. 2. Viborg amtskommune tilbyder det pr. 31. december 1979 ved den i § 2 nævnte institution under Samfundet og Hjemmet for Vanføre med tjenestemandslignende status ansatte personale, der er medlemmer af Pensionskassen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre, ansættelse som amtskommunale tjenestemænd fra 1. januar 1980 at regne med løn- og pensionsvilkår svarende til de for de pågældende under ansættelsen under Samfundet og Hjemmet for Vanføre gældende.

Stk. 3. Såfremt en af de af stk. 1 og 2 omfattede ansatte under Samfundet og Hjemmet for Vanføre med tjenestemandslignende status og medlemskab af Pensionskassen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre ikke måtte ønske at overgå til henholdsvis ansættelse som statstjenestemand og amtskommunal tjenestemandsansættelse, opretholdes den hidtidige ansættelsesmæssige status under den pågældendes udførelse af det tilbudte arbejde henholdsvis under rigshospitalet, herunder det fysiurgiske hospital i Hornbæk, og inden for Viborg amtskommunes social-, sundheds- og sygehusforvaltning.

Stk. 4. De under stk. 3 nævnte ansatte, der ikke måtte ønske at overgå til ansættelse som henholdsvis statstjenestemænd og amtskommunale tjenestemænd, men opretholder den hidtidige ansættelsesmæssige status, har ikke krav på ventepenge, rådighedsløn eller pension som følge af opgaveomlægningen.

Stk. 5. De under stk. 3 nævnte ansatte er pligtige at underkaste sig de forandringer i deres tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed, som er en følge af opgaveomlægningen.

Stk. 6. De under stk. 3 nævnte ansatte kan indtil 1. januar 1985 søge overgang til henholdsvis ansættelse som statstjenestemænd og amtskommunal tjenestemandsansættelse på vilkår som anført i stk. 1 og 2.

Stk. 7. Staten overtager fra 1. januar 1980 pensioneringen af de ansatte under Samfundet og Hjemmet for Vanføre, som i henhold til stk. 1 fra nævnte dato overgår til ansættelse som statstjenestemænd, samt af de ansatte under Samfundet og Hjemmet for Vanføre, der i medfør af stk. 6 fra et senere tidspunkt overgår til sådan ansættelse, fra det tidspunkt, hvor overgangen finder sted.

Ved udbetaling af pension til de nævnte ansatte afholdes udgifterne hertil af staten, dog således at Samfundet og Hjemmet for Vanføre for så vidt angår tiden indtil 1. januar 1980 afholder den del af udgifterne, som måtte påhvile Samfundet og Hjemmet for Vanføre.

Stk. 8. Viborg amtskommune overtager fra 1. januar 1980 pensioneringen af de ansatte under Samfundet og Hjemmet for Vanføre, som i henhold til stk. 2 fra nævnte dato overgår til ansættelse som amtskommunale tjenestemænd, samt af de ansatte under Samfundet og Hjemmet for Vanføre, der i medfør af stk. 6 fra et senere tidspunkt overgår til sådan ansættelse, fra det tidspunkt, hvor overgangen finder sted.

Ved udbetaling af pension til de nævnte ansatte fordeles udgifterne mellem Pensionskassen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre og Viborg amtskommune i forhold til den del af pensionsalderen, som er optjent henholdsvis indtil 1. januar 1980 og i tiden fra 1. januar 1980. Staten og Samfundet og Hjemmet for Vanføre kan indtræde i fordelingen af pensionsudgifterne i stedet for Pensionskassen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre.

Stk. 9. Samfundet og hjemmet for Vanføre og Pensionskassen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre udbetaler henholdsvis lønning og pension m.v. til de under stk. 3 nævnte ansatte. Staten refunderer fra 1. januar 1980 Samfundet og Hjemmet for Vanføre lønning for de ansatte, der fra nævnte dato opretholder den hidtidige ansættelsesmæssige status under deres udførelse af det tilbudte arbejde under rigshospitalet, herunder det fysiurgiske hospital i Hornbæk. Viborg amtskommune refunderer fra 1. januar 1980 Samfundet og Hjemmet for Vanføre lønning for de ansatte, der fra nævnte dato opretholder den hidtidige ansættelsesmæssige status under deres udførelse af det tilbudte arbejde inden for amtskommunens social-, sundheds- og sygehusforvaltning.

Ved udbetalingen af pension til de nævnte ansatte, der udfører det tilbudte arbejde under rigshospitalet, herunder det fysiurgiske hospital i Hornbæk, afholdes udgifterne hertil af pensionskassen. Staten og Samfundet og Hjemmet for Vanføre kan indtræde i afholdelsen af pensionsudgifterne i stedet for Pensionskassen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre. Ved udbetalingen af pension til de nævnte ansatte, der udfører det tilbudte arbejde inden for Viborg amtskommune, fordeles udgifterne hertil mellem pensionskassen og amtskommunen i det i stk. 8 angivne forhold. Staten og Samfundet og Hjemmet for Vanføre kan indtræde i fordelingen af pensionsudgifterne i stedet for Pensionskassen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre.

Stk. 10. Pensionskassen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre refunderer Viborg amtskommune de i stk. 8 omhandlede pensionsudgifter, der måtte påhvile pensionskassen. Amtskommunen refunderer pensionskassen eller i dennes sted staten og Samfundet og Hjemmet for Vanføre de i stk. 9 omhandlede pensionsudgifter, der måtte påhvile amtskommunen.

Stk. 11. Bestemmelserne i stk. 7-8 og 10 finder tilsvarende anvendelse for så vidt angår ansatte ved Samfundet og Hjemmet for Vanføres centrale administration med tjenestemandslignende status og medlemskab af Pensionskassen for tjenestemænd ved Samfundet og Hjemmet for Vanføre, der i tilslutning til den omhandlede overførelse måtte opnå amtskommunal tjenestemandsansættelse eller ansættelse som statstjenestemænd.

Kapitel 3

Ikrafttræden m. v.

§ 5. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra 1. januar 1980.

§ 6. Frederiksborg og Viborg amtsråd fritages fra 1. januar 1980 for at indgå de i § 3, stk. 1 og 2, i lov nr. 257 af 8. juni 1978 om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg m. v. omhandlede overenskomster med Samfundet og Hjemmet for Vanføre om de fysiurgiske hospitaler i henholdsvis Hornbæk og Hald.

Stk. 2. De i § 5, stk. 1, og § 7 i foranstående lov om særforsorgens udlægning indeholdte bestemmelser henholdsvis om institutionernes pligt til at modtage personer fra de hidtidige optageområder og om udbygningsplaner for institutionernes virksomhed gældende for tiden 1. januar 1980 indtil den 1. januar 1985 er fra 1. januar 1980 fortsat gældende for de i denne lovs § 1 og § 2 nævnte institutioner. Afvigelser fra udbygningsplanerne for så vidt angår den i § 1 nævnte institution kan dog ske efter undervisningsministerens bestemmelse.

§ 7. Det af § 4, stk. 1 og 2, omfattede personale vil, uanset institutionernes overførelse efter §§ 1 og 2, i det omfang der af tidsmæssige grunde ikke er gennemført ansættelse under henholdsvis staten og Viborg amtskommune, kunne opretholde deres ansættelsesstatus under Samfundet og Hjemmet for Vanføre på de i § 4, stk. 3-6, anførte vilkår i tiden indtil 1. januar 1981 mod, at henholdsvis staten og Viborg amtskommune refunderer Samfundet og Hjemmet for Vanføre de hermed forbundne udgifter.

Stk. 2. Ved anvendelsen af stk. 1 opretholdes de i § 4 indeholdte bestemmelser om deling af løn og pension pr. 1. januar 1980.

Givet på Christiansborg slot, den 16. juni 1980

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens navn:

Ingrid

Dronning af Danmark

Rigsforstander

/Henning Rasmussen

Officielle noter

Ingen

Redaktionel note
  • Lov nr. 1396 af 21/12/2005, Lov om retspsykiatrisk behandling m.v., ophæver denne lov bortset fra § 4, der opretholdes.