Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om statsgaranti for lån og rentetilskud til energibesparende foranstaltninger i væksthusgartnerier

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1. Landbrugsministeren kan på statskassens vegne yde garanti for og rentetilskud til lån, der optages til finansiering af investeringer i energisbesparende foranstaltninger i væksthusgartnerier.

Stk. 2. Landbrugsministeren fastsætter en ansøgningsfrist.

Stk. 3. Tilsagn om garanti efter stk. 1 kan gives inden for en samlet beløbsramme på 125 mill. kr.

§ 2. Ydelse af garanti og rentetilskud er betinget af, at ansøgeren:

 • 1) er ejer eller forpagter af et væksthusgartneri,
 • 2) driver væksthusgartneri som sit væsentligste erhverv,
 • 3) må antages fremover at kunne opretholde driften af væksthusgartneriet og opfylde sine økonomiske forpligtelser samt
 • 4) har et rimeligt økonomisk behov for garanti og rentetilskud.

Stk. 2. Ydelse af garanti og rentetilskud er endvidere betinget af, at investeringen først påbegyndes, når tilsagn er givet, og at den afsluttes inden en frist, der fastsættes af landbrugsministeren.

Stk. 3. Landbrugsministeren fastsætter nærmere bestemmelser om, hvad der skal forstås ved et rimeligt økonomisk behov, jfr. stk. 1, nr. 4.

Stk. 4. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om, hvilke særlige betingelser der skal opfyldes, for at et selskab eller anden sammenslutning kan opnå garanti og rentetilskud i henhold til loven.

§ 3. For at et lån kan danne grundlag for ydelse af garanti og rentetilskud, skal det opfylde følgende betingelser:

 • 1) lånet skal optages i et pengeinstitut her i landet til almindelig rente,
 • 2) lånet skal være afdragsfrit i det første år og skal afdrages i løbet af de næste 10 år,
 • 3) lånets hovedstol skal sikres ved oprykkende panteret i ansøgerens væksthusgartneri inden for handelsværdien eller ved anden betryggende sikkerhed.

Stk. 2. Landbrugsministeren fastsætter nærmere bestemmelser om beregning af handelsværdien.

§ 4. Når særlige omstændigheder foreligger, kan landbrugsministeren fravige bestemmelserne i § 2, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, og § 3, stk. 1, nr. 3.

§ 5. Garanti for lån og rentetilskud kan kun ydes i det omfang, investeringen ikke kan finansieres ved optagelse af realkreditlån.

Stk. 2. Inden for det givne tilsagn ydes garanti og rentetilskud på grundlag af den dokumenterede investeringsudgift.

§ 6. Ved ydelse af garanti gælder følgende om statens forpligtelser:

 • 1) Hvis låntageren ikke betaler forfaldne beløb til forfaldstid, betaler staten efter påkrav 80 pct. af det forfaldne beløb. Det samme gælder, hvis lånet er forfaldent i henhold til låneaftalen. Staten skal dog højst betale 80 pct. af det beløb, for hvilket der er ydet garanti.
 • 2) Provenuet ved realisation af sikkerhed, som er særskilt stillet for lånet, deles mellem staten og pengeinstituttet med henholdsvis 80 pct. og 20 pct. Det samme gælder eventuel dividende i låntagers konkursbo samt indbetalinger fra eventuelle andre kautionister.

Stk. 2. Nærmere regler om opgørelsen af mellemværendet mellem staten og långiveren fastsættes i den i § 8 nævnte rammeaftale.

§ 7. Rentetilskud ydes i de første 3 år af det garanterede låns løbetid med henholdsvis 7, 5 og 3 pct. årligt af lånets oprindelige hovedstol.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte nærmere regler om udbetaling af rentetilskuddet.

§ 8. Landbrugsministeren indgår med bankernes og sparekassernes organisationer en rammeaftale om garantiordningens nærmere udformning og om formen for samarbejdet mellem pengeinstitutterne og den statslige administration af loven.

§ 9. Landbrugsministeren fastsætter nærmere regler om afgrænsningen af de energibesparende foranstaltninger, der kan danne grundlag for ydelse af statsgaranti og rentetilskud, og om kontrolforanstaltninger.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsætte bestemmelser om fremgangsmåden ved indgivelse af ansøgninger og om kravene til ansøgningernes indhold og kan bestemme, at ansøgningens oplysninger skal attesteres af faglige konsulenter eller regnskabskyndige.

§ 10. Rentetilskud eller tilsagn om rentetilskud borfalder, hvis:

 • 1) væksthusgartneriet skifter ejer eller forpagter, medmindre ejendommen eller forpagtningen overtages af den hidtige ejers eller forpagters ægtefælle,
 • 2) ansøgeren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for meddelelse af tilsagn om garanti og rentetilskud eller
 • 3) den i henhold til ansøgningen foretagne foranstaltning ikke længere anvendes efter sit formål, eller væsentlige forudsætninger for meddelelse af tilsagn om rentetilskud i øvrigt efter landbrugsministerens skøn er bristet.

Stk. 2. Når særlige omstændigheder taler derfor, kan landbrugsministeren bestemme, at rentetilskuddet eller tilsagnet om rentetilskud opretholdes i de i stk. 1 angivne tilfælde.

Stk. 3. Hvis rentetilskud eller tilsagn om rentetilskud bortfalder efter reglen i stk. 1, kan landbrugsministeren bestemme, at udbetalt rentetilskud skal tilbagebetales helt eller delvis.

§ 11. Såfremt der ydes tilskud i henhold til anden lovgivning til de af ansøgningen og bevillingen omfattede investeringer, kan der alene ydes garanti og rentetilskud på grundlag af investeringsudgifterne med fradrag af tilskuddet efter anden lovgivning.

§ 12. Landbrugsministeren kan efter aftale med finansministeren henlægge administrationen af loven til Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning og kan bemyndige denne til at træffe afgørelser i henhold til loven.

Stk. 2. Afgørelser, der i medfør af loven træffes af Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning, kan indbringes for landbrugsministeriet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 13. Tidspunktet for loven ikrafttræden fastsættes af landbrugsministeren.

§ 14. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg slot, den 10. juni 1981

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R

/BJØRN WESTH

Redaktionel note
 • (* 1) Loven er trådt i kraft d. 15. juli 1981, jfr. bkg. nr. 355 af 9. juli 1981