Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beredskab i tilfælde af forurening af havet fra visse havanlæg


I henhold til § 8, stk. 3, § 9, stk. 5, § 21, stk. 2 i lov nr. 292 af 10. juni 1981 om visse havanlæg og § 42 i lov nr. 130 af 9. april 1980 om beskyttelse af havmiljøet fastsættes:

Kapitel 1

Beredskabsplan - indhold og godkendelse

§ 1. Ejeren eller brugeren af et havanlæg, jfr. kapitel 1 i lov om visse havanlæg, skal opretholde et beredskab, som i tilfælde af forurening af havet fra anlægget kan bekæmpe forureningen.

§ 2. Ejeren eller brugeren af et havanlæg skal udarbejde en plan for beredskabet.

Stk. 2. Ejere eller brugere af havanlæg kan i samarbejde opretholde beredskabet samt udarbejde en fælles beredskabsplan.

Stk. 3. Beredskabsplanen skal indeholde oplysninger of følgende forhold:

 • 1) Alarm- og kommunikationssystemer, herunder varsling af myndigheder.
 • 2) Organisation med angivelse af beredskabsledelse, bemanding, ansvarsfordeling og iværksættelsesprocedure for bekæmpelse.
 • 3) Oversigt over bekæmpelsesmateriel med beskrivelse af type samt angivelse af kapacitet og placering.
 • 4) Beskrivelse af indsats ved forskellige forureningssituationer, herunder bekæmpelsesmetoder, overvågning, forsynings- og transportforhold, bemanding, midlertidig opbevaring og bortskaffelse af forurenende stoffer m.v.
 • 5) Øvelsesvirksomhed.

Stk. 4. Beredksabsplanen skal godkendes af miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen kan fastsætte vilkår for godkendelse af beredskabsplanen.

Stk. 5. Beredskabsplanen for eksisterende anlæg skal foreligge til godkendelse i miljøstyrelsen senest 3 måneder efter ikrafttrædelsen af nærværende bekendtgørelse. Af planen skal fremgå, hvornår materiellet vil være til rådighed.

§ 3. Det påhviler ejeren eller brugeren at holde beredskabsplanen ajour. Væsentlige ændringer af beredskabsplanen skal godkendes af miljøstyrelsen.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan til enhver tid påbyde ændringer i planen.

§ 4. I tilfælde af forurening af havet påhviler det ejeren eller brugeren af anlægget uopholdeligt at gå i gang med at bekæmpe forureningen og samtidig at foretage indberetning til miljøstyrelsen herom. Anvendelse af andre bekæmpelsesmetoder end mekaniske kræver tilladelse fra miljøstyrelsen.

Stk. 2. Ejeren eller brugeren af anlægget skal efter anmodning give miljøstyrelsen alle oplysninger, som har betydning for at forhindre eller bekæmpe forurening af havet, således at bekæmpelsesindsatsen kan koordineres med det statslige beredskab, hvis miljøstyrelsen skønner det hensigtsmæssigt.

Stk. 3. Miljøstyrelsen kan bestemme, hvilke bekæmpelsesforanstaltninger ejeren eller brugeren af anlægget skal iværksætte, herunder give anvisning for anvendelse af det af beredskabsplanen omfattede materiel og personel i den fortsatte bekæmpelse af forureningen. Såfremt aktionskomiteen er indkaldt, træffes miljøstyrelsens beslutning efter fornøden koordinering i denne komite.

Kapitel 2

Indvinding

§ 5. Ejeren eller brugeren af et havanlæg skal råde over materiel til mekanisk og kemisk bekæmpelse af olieforurening.

Stk. 2. Materiellet til mekanisk bekæmpelse af olien skal opfylde følgende krav:

 • 1) Mængden af materiellet skal være således dimensioneret, at ejeren eller brugeren kan bekæmpe et olieudslip svarende til olieudstrømningen fra en produktionsboring eller en rørledning under hensyn til oliens fordampning og emulgering.
 • 2) Olieoptagere, olieflydespærringer og transportmateriel skal være således konstrueret, at det kan virke under de i de respektive farvandsafsnit forekommende bølgehøjder og strømforhold, dog maksimalt 2,5 m signifikant bølgehøjde og/eller strøm på 1 knob. Materiellet skal endvidere kunne virke ved lufttemperaturer fra + 50 grader C til - 20 grader C og vandtemperaturer fra + 40 grader C til - 1 grad C.
 • 3) Materiellet skal placeres således, at det samlede beredskab kan bringes i anvendelse inden for en af miljøstyrelsen fastsat tidsfrist under hensyntagen til havanlæggets geografiske placering.

Stk. 3. Materiellet til kemisk bekæmpelse af olien skal opfylde følgende krav:

 • 1) Materiellet (udstyr og bekæmpelsesmidler) skal være således dimensioneret, at ejeren eller brugeren i en af miljøstyrelsen fastsat periode kan bekæmpe et olieudslip svarende til olieudstrømningen fra en produktionsboring eller en rørledning under hensyn til oliens fordampning og emulgering.
 • 2) Materiellet skal placeres således, at bekæmpelse kan iværksættes inden for en af miljøstyrelsen fastsat tidsfrist under hensyntagen til havanlæggets geografiske placering.

Stk. 4. Miljøstyrelsen kan tillade, at beredskabsplanen baseres på andre bekæmpelsesmåder end omhandlet i stk. 2 og 3.

Kapitel 3

Efterforskning

§ 6. Ejeren eller brugeren af et havanlæg skal råde over materiel til mekanisk og kemisk bekæmpelse af olieforurening.

Stk. 2. Materiellet til mekanisk bekæmpelse af olien skal opfylde følgende krav:

 • 1) Mængden af materiellet skal være således dimensioneret, at ejeren eller brugeren kan bekæmpe et olieudslip svarende til den sandsynlige olieudstrømning fra en boring under hensyn til borestedets geologiske forhold, geografiske placering og oliens fordampning og emulgering.
 • 2) Olieoptagere, olieflydespærringer og transportmateriel skal være således konstrueret, at det kan virke under de i de respektive forvandsafsnit forekommende bølgehøjder og strømforhold, dog maksimalt 2,5 m signifikant bølgehøjde og/eller strøm på 1 knob. Materiellet skal endvidere kunne virke ved lufttemperaturer fra + 50 grader C til - 20 grader C og vandtemperaturer fra + 40 grader C til - 1 grad C.
 • 3) Materiellet skal placeres således, at det samlede beredskab kan bringes i anvendelse inden for en af miljøstyrelsen fastsat tidsfrist under hensyntagen til havanlæggets geografiske placering.

Stk. 3. Materiellet til kemisk bekæmpelse af olien skal opfylde følgende krav:

 • 1) Materiellet (udstyr og bekæmpelsesmidler) skal være således dimensioneret, at ejeren eller brugeren i en af miljøstyrelsen fastsat periode kan bekæmpe et olieudslip svarende til den sandsynlige olieudstrømning fra en boring under hensyn til borestedets geologiske forhold, geografiske placering og oliens fordampning og emulgering.
 • 2) Materiellet skal placeres således, at bekæmpelse kan iværksættes inden for en af miljøstyrelsen fastsat tidsfrist under hensyntagen til havanlæggets geografiske placering.

Stk. 4. Miljøstyrelsen kan tillade, at beredskabsplanen baseres på andre bekæmpelsesmåder end omhandlet i stk. 2 og 3.

Kapitel 4

Bekæmpelse af andre skadelige stoffer

§ 7. Ejeren eller brugeren af et havanlæg skal råde over materiel til bekæmpelse af forurening med andre skadelige stoffer end olie, såfremt der bruges væsentlige mængder af sådanne stoffer.

Stk. 2. Mængden og arten af materiellet skal være således dimensioneret, at ejeren eller brugeren kan måle og rapportere forureningens omfang og position samt kunne foretage en begrænsning af stoffets udstrømning.

Ejeren eller brugeren skal, når forureningen forbliver flydende på vandoverfalden og kun er ringe vandopløselig, kunne foretage indkredsning, optagning og transport af forureningen under vejrkonditioner, som anført i § 5, stk. 2, nr. 2).

Materiellet skal skal i nævnte tilfælde være tilstrækkeligt til at kunne foretage bekæmpelse af den til enhver tid værende mængde stof.

Materiellet skal placeres således, at bekæmpelse kan iværksættes umiddelbart.

Kapitel 5

Betjening af materiellet

§ 8. Mandskabet skal være oplært i betjeningen af det i §§ 5, 6 og 7 omhandlede materiel, og øvelser i materiellets brug skal afholdes regelmæssigt. Miljøstyrelsen skal i god tid gøres bekendt med afholdelse af større øvelser og kan efter anmodning deltage i disse øvelser.

Kapitel 6

Tilsyn og anke

§ 9. Miljøstyrelsen fører tilsyn med, at reglerne i denne bekendtgørelse overholdes.

§ 10. Ejeren eller brugeren af et havanlæg har pligt til at meddele miljøstyrelsen tidspunktet for ophør af efterforskning og indvinding.

§ 11. Afgørelser truffet af miljøstyrelsen i henhold til denne bekendtgørelse kan påklages til miljøministeren, bortset fra afgørelser efter § 4.

Stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen blev meddelt den pågældende.

Kapitel 7

Straf og ikrafttræden

§ 12. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 1 år den, der

 • 1) undlader at udarbejde en beredskabsplan efter § 2,
 • 2) tager et havanlæg i brug, forinden beredskabsplanen er godkendt, eller tilsidesætter vilkår knyttet til godkendelse efter § 2, stk. 4,
 • 3) undlader at efterkomme et påbud efter § 3, stk. 2 eller efter § 4, stk. 3.

Stk. 2. For overtrædelser, der begås af aktieselskaber, andelsselskaber, anpartsselskaber eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådan bødesansvar.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1984.

Miljøministeriet, den 17. juli 1984

CHRISTIAN CHRISTENSEN

/ Peter Skak-Iversen

Officielle noter

Ingen